Investeringspolitik

Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitets investeringer af overskydende likviditet med henblik på at optimere afkastet under hensyn til et ønske om en forsvarlig risikostyring og etiske hensyn.

Ansvarsfordeling

Bestyrelsen godkender den til enhver tid gældende investeringspolitik. Ansvaret for overholdelse af investeringspolitikken er placeret hos vicedirektøren for Økonomi, der også udfærdiger forslag til ændringer af investeringspolitikken samt kontrollerer, at denne bliver efterlevet.

Vicedirektøren for Økonomi leder et internt råd, herunder med deltagelse af Klimasekretariatet, som behandler ESG-rapporteringer og bistår i dialog med kapitalforvaltere om ansvarlig placering af universitetets midler.

Placering af finansielle aktiver

I henhold til universitetsloven skal universitetets finansielle aktiver anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag mv. (Anbringelsesbekendtgørelsen). De finansielle aktiver placeres til aktiv kapitalforvaltning ved 2-3 eksterne kapitalforvaltere inden for følgende rammer:

Placeringen i danske stats- og realkreditobligationer skal være direkte i fondskoder og ikke via investeringsforeninger, medmindre andet er særskilt aftalt. Den korrigerede varighed skal være 0-5 år.

Placering i øvrige aktiver sker via udbyttegivende investeringsforeninger[1] eller Exchange Traded Funds (ETF)[2].

Forvaltningen af universiteters formue skal varetages af eksterne kapitalforvaltere, som skal være underlagt ”Lov om finansiel virksomhed”. Er samarbejdspartneren en udenlandsk kapitalforvalter, skal denne have Finanstilsynets godkendelse til at operere i Danmark. Alle aftaler om ekstern kapitalforvaltning skal indgås under dansk lov.

Udviser kapitalforvaltningen et akkumuleret tab på 3% eller mere inden for kalenderåret, skal formanden for bestyrelsen informeres, og det skal besluttes, om tabet giver anledning til ændringer i universitetets risikoprofil.

 


[1] Investeringsforening - en fond der samler en lang række investorers penge i en pulje som bruges til, på forhånd, beskrevne investeringer i eksempelvis aktier eller obligationer. Investorerne deler i forening omkostninger, tab og avance ligeligt afhængig af deres indskudsstørrelse.

[2]ETF – Electronic Traded Funds: Dette er typisk en investeringsforening som følger et indeks i det finansielle marked og derfor forvaltes investorernes kapital ikke aktivt. Der foregår altså ikke nogen handler, hvor investeringsforeningen forsøger at opnå et bedre afkast end det, det gennemsnitlige marked giver. Derfor har en ETF en lavere omkostningsprocent end en konventionel investeringsforening.

 

Ansvarlig investeringspolitik

Investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde almindelige forventninger til etiske krav og minimum hvert halve år skal Aarhus Universitets kapitalforvaltere screene investeringerne for selskaber, der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, kontroversielle våben og miljøbeskyttelse.

Det en forudsætning, at Aarhus Universitet kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt og underskrevet FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UN PRI). Kapitalforvalteren skal bekræfte over for Aarhus Universitet, at disse principper er indarbejdet i kapitalforvalterens arbejdsrutiner. Desuden ønsker Aarhus Universitet, at kapitalforvalteren i sine investeringsvalg inddrager i hvor høj grad, virksomhederne i porteføljen indarbejder FN’s Global Compact principper i deres CSR-politikker.

AU’s kapitalforvaltere skal anvende en ESG-model til sammensætning af porteføljen. Kapitalforvalter skal på anmodning forelægge sin ESG-model for AU eller en af AU udpeget tredjepart med henblik på, at AU kan vurdere, om ESG-modellen er tilstrækkelig ambitiøs.

I tillæg til løbende afkast- og markedsrapportering, skal AU’s kapitalforvaltere afrapportere halvårligt på ESG.

Det forventes, at Aarhus Universitets kapitalforvaltere er bekendt med, og efterlever, EU’s og Danmarks sanktionsliste over lande, der ikke må investeres i.

Udvalg ift. ansvarlig investering

  • Under etablering

Investeringspolitikken er godkendt af bestyrelsen d. 6. december 2021.