Investeringspolitik

Formålet med investeringspolitikken er at definere rammerne for universitets investeringer af overskydende likviditet med henblik på at optimere afkastet under hensyn til et ønske om en forsvarlig risikostyring og etiske hensyn.

Rammer for anbringelse af likviditet

I henhold til Universitetsloven §21 stk. 4 skal universitetets likvide midler anbringes i overensstemmelse med Anbringelsesbekendtgørelsen(1) . De likvide midler skal placeres til aktiv forvaltning hos en ekstern kapitalforvalter. Midlerne skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Aarhus Universitets investeringspolitik er fastlagt under hensyn til, at en stor del af universitetets likviditet hidrører fra nettopositionen af fondsfinansierede eksterne bevillinger, der er bundet til et specifikt formål, oftest en konkret forskningsaktivitet. Det betyder, at der ved anbringelsen af disse midler prioriteres en lav grad af risiko.

Et andet vægtigt hensyn er, at universitetets egenkapitalen i vid udstrækning skal beskyttes mod tab fra investeringerne og dermed risiko for et reduceret råderum til universitetets ordinære drift og strategiske investeringer.


[1] Bekendtgørelse nr. 1525 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

Placering af frie likvide midler

Universitetets samlede frie likvide midler investeres inden for følgende ramme af en ekstern kapitalforvalter:

Aktivklasse Andel
Danske stats- og realkreditobligationer, korrigeret varighed <= 2 år Øvrig fri likviditet
Investeringsforeninger med virksomhedsobligationer Samlet maksimalt 22,5 pct af egenkapitalens størrelse
Investeringsforeninger med High Yield obligationer
Investeringsforeninger med Globale aktier

Størstedelen af de likvide midler placeres i danske stats- og realkreditobligationer med en gennemsnitlig, korrigeret varighed på maksimalt 2 år. Placeringen skal være direkte og ikke via investeringsforeninger.

En mindre andel investeres i øvrige aktivklasser med en større risiko. De risikofyldte aktivklasser omfatter ’Virksomhedsobligationer’, ’High Yield obligationer’ og ’Aktier’. Andelen, der placeres i disse aktiver, opgøres i forhold til egenkapitalens størrelse, da det er her, et eventuelt tab absorberes. Investeringen i disse aktivklasser skal samlet set maksimalt udgøre et beløb svarende til 22,5 pct. af egenkapitalen.

Placeringen i øvrige aktiver sker via investeringsforeninger(1) eller Exchange Traded Funds (ETF)(2)

Værn mod tab på risikofyldte aktiver

Med henblik på at beskytte universitetets egenkapital mod store tab indføres et værn, der automatisk frasælger 1/3 af de risikofyldte aktiver, hvis årets tab på disse under ét overstiger et rundt millionbeløb svarende til ca. 10 pct. af egenkapitalen. Umiddelbart derefter informeres bestyrelsesformanden med henblik på vurdering af yderligere tiltag.


[1] Investeringsforening - en fond der samler en lang række investorers penge i en pulje som bruges til, på forhånd, beskrevne investeringer i eksempelvis aktier eller obligationer. Investorerne deler i forening omkostninger, tab og avance ligeligt afhængig af deres indskudsstørrelse.

[2]ETF – Electronic Traded Funds: Dette er typisk en investeringsforening som følger et indeks i det finansielle marked og derfor forvaltes investorernes kapital ikke aktivt. Der foregår altså ikke nogen handler, hvor investeringsforeningen forsøger at opnå et bedre afkast end det, det gennemsnitlige marked giver. Derfor har en ETF en lavere omkostningsprocent end en konventionel investeringsforening.

 

Ansvarlig investering (ESG)

Universitetets investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Derfor følger universitetet Erhvervsstyrelsens Vejledning om Ansvarlige Investeringer, som bl.a. indebærer, at investor som udgangspunkt gennem dialog og stemmeafgivelse søger at påvirke en virksomhed til at reducere negative effekter på samfundet af virksomhedens virke. Universitetet udøver derved aktivt ejerskab, hvilket udmøntes gennem den eksterne kapitalforvalter.

Krav til kapitalforvalter

Universitetet skal efter konkurrenceudsættelse udpege en ekstern kapitalforvalter, som efterlever følgende krav:

• Krav omfattet af Anbringelsesbekendtgørelsen

• FN’s principper i ”UN Principles of Responsible Investments” (UN PRI)

• Anvendelse af internationalt anerkendte metoder til ESG-screening og udøvelse af aktivt ejerskab

Ansvar og revidering

Bestyrelsen fastlægger universitetets investeringspolitik. Universitetsdirektøren er overordnet ansvarlig for udmøntning og efterlevelse af investeringspolitikken, hvilket operationelt er forankret ved vicedirektøren for Økonomi.

Universitetets klimasekretariat inddrages løbende i forhold til overvågning af ESG-rapportering og dialog med kapitalforvalter herom.

Investeringspolitikken revideres ordinært i 2027 og derefter hvert tredje år.

Investeringspolitikken er godkendt af bestyrelsen d. 8. september 2023.