Kvalitetsorganisering, roller og ansvar

Vicedirektørområdet AU Uddannelse er den del af Fællesadministrationen, der hovedsageligt beskæftiger sig med de konkrete arbejdsgange vedrørende uddannelseskvalitet. De øvrige vicedirektørområder bidrager på forskellig vis til sikring af fundamentet for nogle af de centrale elementer i kvalitetspraksissen, men for overskueligheden skyld er der fokuseret på AU Uddannelses rolle i denne fremstilling af kvalitetspraksissen. Dog er AU Alumni og AU Career, der koordinerer AU’s alumneportal og en række aktiviteter i relation til karrierevejledning, indarbejdet i dele af denne kvalitetspraksis, da de varetager opgaver på tværs af AU. Enhederne er organisatorisk forankret på Aarhus BSS.

AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager dels fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet, dels biblioteksdriften i Aarhus University Library (AUL) i samarbejde med fakulteterne. Området arbejder med hele kæden fra rekruttering over uddannelsesadministration til understøttelse af internationalisering og efter- og videreuddannelse. Dertil kommer, at AU Uddannelse understøtter Uddannelsesudvalget, arbejder med kvalitetssikring og gennemfører analyser på uddannelses- og biblioteksområdet.

Aarhus University Library

AU Library (AUL) varetager følgende overordnede funktioner:

 • Understøtter uddannelserne, forskningen og eksterne aktører med adgang til viden
 • Bidrager til de studerendes læringsprocesser og -rum, såvel fysiske som digitale
 • Leverer service til forskere om publicering, Open Access, informationssøgning m.fl.
 • Varetager systemejerskab og support vedrørende PURE samt opsamling og indberetning af bibliometriske data. 

AUL AR, Aarhus

AUL AR, Aarhus, varetager AUL’s opgaver på Arts i Aarhus.

AUL AR, Emdrup

AUL AR, Emdrup, varetager AUL’s opgaver på Arts i Emdrup.

AUL BSS

AUL BSS varetager AUL’s opgaver på Aarhus BSS.

AUL ST

AUL ST varetager AUL’s opgaver på Science and Technology.

Optagelse og Studiesystemer

Optagelse er organiseret i to teams: Optagelse til bacheloruddannelser og Optagelse til kandidatuddannelser og tilvalg. Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport.

Optagelse

Optagelse er organiseret i to teams: Optagelse til bacheloruddannelser og Optagelse til kandidatuddannelser og tilvalg. Opgaverne består i:

 • Optagelse og indskrivning af studerende med dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag
 • Sagsbehandling af dispensationssager og sagsbehandling i forbindelse med tildeling af fripladser og stipendier eller betaling for fuldtidsstudier
 • Vejledning af ansøgere i forhold til ansøgning om optagelse
 • Rådgivning om operationelle krav til adgangskrav, adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier
 • Udmeldelser efter studerendes eget ønske og sagsbehandling af orlovsansøgninger.

Studiesystemer

Studiesystemer varetager systemejerskabet af AU’s studiesystemer og samler opgaver knyttet til porteføljestyring, projektledelse, system- og forretningsudvikling, systemstrategi og -analyse, systemforvaltning, test og implementering af opdateringer samt brugersupport. Afsnittets opgave er:

 • At sikre driftsstabilitet og support omkring AU’s studieadministrative systemer
 • At drive udviklingen af systemer, integrationer og funktionalitet i tæt dialog med videnskabelige medarbejdere, studerende og medarbejdere i administrationen
 • At varetage opgaver forbundet med afvikling af de større skriftlige eksamener under tilsyn.

International Uddannelse

International Uddannelse bidrager til rekruttering, modtagelse og levering af information og services til udvekslingsstuderende og internationale studerende på hele uddannelse i samarbejde med fakulteterne. Området afholder også AU Summer University.

Mobilitet og Uddannelsessamarbejde

Teamet har en tværgående funktion i relation til ind- og udgående mobilitet af udvekslingsstuderende og administration af stipendie- og udvekslingsprogrammer. Desuden understøtter teamet internationale uddannelsessamarbejder og driver en help desk for internationale studerende.

Bolig

Teamet står for boligbetjening af alle internationale målgrupper og driver en help desk til boligsøgende.

Vejledning og Studiestøtte

Afdelingen yder vejledning, støtte og services til alle igangværende studerende på tværs af hele universitet, alle potentielle uddannelsessøgende til AU og for Studievalg Østjyllands vedkommende uddannelsessøgende til uddannelsesinstitutioner (videregående uddannelser) i hele landet.

Vejledning og Studieinformation

Teamets opgaver:

 • Yder vejledning til kommende og igangværende studerende om studievalg, optagelse, omvalg, personlige problemer m.fl.
 • Udvikling og afholdelse af vejledningskurser og -arrangementer på tværs af universitetet
 • Udvikling af studieinformation og drift af dertilhørende digitale platforme
 • Koordinering af studenterrekruttering, herunder messedeltagelse, åbent hus-arrangementer og publikationer om AU’s uddannelsesudbud.

SU og Specialpædagogisk Støtte

Teamet administrerer tildeling af SU-støtte til fuldtidsstuderende og varetager administration af Specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med funktionsnedsættelser. Dertil kommer tildeling af udlandsstipendium og en række legater. Teamet yder vejledning og information om SU og SPS i AU's vejledningscenter og på digitale platforme.

Studievalg Østjylland

Studievalg Østjylland er tilknyttet AU som et uafhængigt center på kontrakt med Undervisningsministeriet og er et af syv vejledningscentre i Danmark. Studievalg Østjylland har til opgave at levere uafhængig vejledning om valg af videregående uddannelse. Vejledningen finder sted på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne i Østjylland samt fra centret i midtbyen.

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Uddannelsesstrategisk Sekretariat bidrager med uddannelsesjuridisk rådgivning, kvalitetsudvikling og analytiske arbejde. Sekretariatet leverer ledelsesinformation og understøtter tværgående beslutningsprocesser på uddannelsesområdet. Området sekretariatsbetjener prorektor for uddannelse og Uddannelsesudvalget i samarbejde med Universitetsledelsens Sekretariat.

Uddannelsesjura

Teamets opgaver:

 • Leverer juridisk rådgivning om fortolkning og udmøntning af lovgivning og regler på uddannelsesområdet
 • Fungerer som fællesadministrativ tovholder på implementering af større reformer med lovændringer og ændret praksis til følge pt. særligt Fremdriftsreformen
 • Håndterer retlige klager og sager vedr. eksamenssnyd
 • Koordinerer udarbejdelse af høringssvar på uddannelsesområdet.

Uddannelsesudvikling og -kvalitet

Teamets opgaver:

 • Koordinerer prækvalifikationer og arbejdet med turnus- og institutionsakkreditering
 • Udvikler og vedligeholder kvalitetspolitikker og -systemer
 • Rådgiver om udvikling af AU’s uddannelser
 • Faciliterer koordination af AU’s aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse
 • Varetager kontakten til Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danmarks Evalueringsinstitution (EVA).

Analyse og Indberetning

Teamets opgaver:

 • Indberetninger om studieaktivitet til myndigheder
 • Udarbejder nøgletal, statistik og ledelsesinformation på uddannelsesområdet
 • Gennemfører tværgående analyser og svarer på ad hoc dataforespørgsler.

1423601 / i40