Studievejledning

Studievejledningen på Aarhus Universitet tilbyder vejledning til alle studerende og potentielle studerende og understøtter:
 

  • at de (kommende) studerende træffer reflekterede valg af uddannelse baseret på viden om fagligt indhold, krav, studiemiljø, og karriereperspektiver
  • at de studerende gennem første studieår bliver socialt og fagligt integreret på uddannelserne
  • at de studerende træffer relevante og kvalificerede valg undervejs i studieforløbet de studerendes studiemestrings- og handlingsevne, så den enkelte studerende kan håndtere de studiemæssige udfordringer på kvalificeret vis
  • at der skabes et velfungerende studiemiljø med trivsel i de faglige miljøer og på campus generelt
  • at viden om de studerendes handlemønstre deles med de faglige miljøer og dermed bidrager til at højne kvaliteten i uddannelserne
  • at det er nemt og overskueligt for potentielle og igangværende studerende at skabe sig et overblik over de enkelte uddannelsers job- og karrieremuligheder.
     

Vejledningsværdier

Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet tager udgangspunkt i den studerendes interesser, situation og vilkår og bygger på følgende principper:

Respekt

Grundlaget for vejledningen er respekt for den vejledte og anerkendelse af den vejledtes ret til selvbestemmelse. Vejledningen skal stimulere og udfordre den vejledte til at reflektere over sine muligheder og valg.

Ligeværdighed

I vejledningen skal den vejledte mødes med anerkendelse og ligeværdighed uden fordomme over for køn, alder, religion, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund og social status. Vejledningen skal anerkende og respektere forskelligheden blandt mennesker.

Uafhængighed

Vejledningen skal først og fremmest varetage den vejledtes interesser. Vejledningen skal være uafhængig af politiske interesser og vejlederens interesser og inden for de rammer og muligheder, som gælder på AU.

Åbenhed

Det skal være klart for den vejledte, i hvilken sammenhæng og under hvilke rammer og vilkår vejledningen foregår.

Tillid

Vejledningen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem vejledte og vejledningen. Vejledningen foregår i fortrolighed inden for gældende regler om tavshedspligt og oplysningspligt.

Kontakt

Samarbejdet omkring studievejledning på AU koordineres af Båndet for Vejledning og Studieinformation (VEST).

Studievejlederens ansvar

Studievejledningen varetages af professionelle studievejledere med dokumenterede, ajourførte kompetencer og faglighed. Alle studenterstudievejledere skal gennemføre AU's interne vejlederuddannelse. Studievejledningen har ansvar for

  • den vejledningssøgende — og sikrer at al information er korrekt, saglig og fyldestgørende. Informationen skal være tilgængelig og relevant.
  • kolleger og ledere — og udvikler og vedligeholder samarbejdet med kolleger og ledere med henblik på at fremme den bedst mulige indsats på studievejledningsområdet.