Sprogpolitik

Grundlæggende principper

Sprog på Aarhus BSS

Fakultetet har dansk som sit første sprog og engelsk som sit andet sprog.
Det betyder, at fakultetet ledes og administreres på dansk (internt og i forhold til de danske myndigheder), men samtidig at:

 • Fakultetet er forpligtet til at kommunikere på dansk og engelsk med medarbejdere og studerende.
 • Medarbejdere og studerende, der ikke behersker dansk, skal have mulighed for at kommunikere med ledelsen/administrationen på engelsk. Danske medarbejdere og studerende skal derfor kunne kommunikere på engelsk, hvor det er nødvendigt i dagligdagen. Der stilles ikke krav om, at udenlandske medarbejdere og studerende skal tilegne sig dansk, men det enkelte institut kan selv fastsætte, hvorvidt dette skal være påkrævet af medarbejdere, der har en af instituttet nærmere specificeret længerevarende ansættelse.
 • Det forventes, at medarbejdere, der opholder sig ved Aarhus BSS over flere år, tilegner sig dansk i en sådan grad, at de ud over at varetage deres forsknings- og undervisningsforpligtelser også kan varetage administrative opgaver i et rimeligt omfang, herunder deltage aktivt i kollegiale organer, der beskæftiger sig med fakultetets ledelsesmæssige opgaver.

Det betyder til gengæld ikke, at alle dokumenter, der mest hensigtsmæssigt er formuleret på engelsk, skal oversættes til dansk.

I overensstemmelse med fakultetets vision om at være en international bred business school vil der arbejdes hen imod, at deltagelse i fakultetets kollegiale organer også kan omfatte ikke-dansktalende medlemmer.

Meddelelser og arrangementer

Meddelelser fra ledelsen eller administrationen til medarbejdere og/eller studerende ved fakultetet udformes både på dansk og engelsk i tilfælde, hvor målgruppen kan omfatte ikke-dansktalende medarbejdere og/eller studerende.

Tilbagevendende arrangementer på fakultetet, fx dimissionsfest for dansksprogede uddannelser og fakultetsfest, afholdes normalt på dansk. Indbydelser, hvori der gøres opmærksom på dette, udsendes på såvel dansk som engelsk. Eventuelt præsentationsmateriale (PowerPoint-slides eller lignende) udformes på engelsk af hensyn til de ikke-dansktalende medarbejdere, studerende og dimittender.

Medarbejdere og studerendes sprogfærdigheder

Fakultetets medarbejdere og studerende, som skal skrive offentligt tilgængelige tekster og/eller officielle dokumenter på dansk, skal kunne skrive et korrekt dansk i henhold til Sprognævnets retningslinjer og Retskrivningsordbogen.

Fakultetets medarbejdere og studerende, som skal skrive offentligt tilgængelige tekster og/eller officielle dokumenter på engelsk, skal kunne skrive et korrekt engelsk i henhold til de gældende retskrivningskrav (britisk og amerikansk standard). Der benyttes britisk engelsk som standard i officielle breve, brochurer, webtekster mv., hvor fakultetet er afsender.

 • Fakultetet er forpligtet til at kommunikere med medarbejdere og studerende på dansk og engelsk.
 • Som en del af den samlede personalepolitik på Aarhus Universitet stilles der ressourcer til rådighed for medarbejdere, der har behov for sproglig kompetenceudvikling.
 • For at støtte medarbejdere i at anvende et korrekt dansk og engelsk, stilles sprogteknologiske værktøjer til rådighed.

Uddannelse: De studerende

Sprogfærdigheder på uddannelserne

På et globaliseret arbejdsmarked er det vigtigt, at dimittender fra Aarhus BSS kan kommunikere på engelsk eller flere sprog, hvad enten de arbejder i Danmark eller i udlandet efter endt uddannelse. Fakultetet lægger derfor vægt på, at færdigheder i engelsk og/eller andre sprog er en tværgående kompetence i uddannelserne, og at de studerende skal opfatte denne kompetence som en styrke i deres uddannelse.

 • Fakultetet opfatter en sproglig bevidsthed og gode sprogfærdigheder som generiske kompetencer, der er efterspurgte på det globale arbejdsmarked. Dette gælder dansk og engelsk for alle studerende; hertil kommer de øvrige sprog, som hver enkelt studerende vælger at studere eller at lære op til et vist niveau på de relevante uddannelser ved fakultetet.
 • Tilegnelse af sproglige kompetencer er som anden indlæring i høj grad op til den enkelte studerendes personlige ansvar.

Optagelseskrav

For alle uddannelser er der defineret klare optagelseskrav til den studerendes niveau i dansk samt andre eventuelle relevante sprog.

Kompetenceudvikling under studiet

De studerende opfordres til at styrke og udvikle deres kompetencer i engelsk og/eller andre sprog i løbet af studiet ved, bl.a.:

 • at studere i udlandet (meritgivende udveksling i løbet af studiet).
 • at deltage i sprogundervisning i forbindelse med udlandsophold.
 • at tage i praktik i udlandet.
 • at gennemføre uddannelse eller uddannelsesdele på fremmedsprog (typisk engelsk) på fakultetet.
 • at deltage i valgfagskurser, i sprogkurser uden for fakultetet eller online kurser.
 • at deltage i det internationale studentermiljø.

Kurser i dansk

Studerende, der ikke har en dansk gymnasial uddannelse, ikke har studeret dansk og/eller ikke har dansk som modersmål, har mulighed for at udvikle deres kompetencer i dansk ved at deltage i specielt tilrettelagte kurser i dansk


Uddannelse: Universitetslærere

Dokumentation af sprogfærdigheder

Såfremt det viser sig nødvendigt, kan ledelsen kræve, at universitetslærere kan dokumentere deres fremmedsprogskompetencer, når de skal undervise på fremmedsprog, enten ved en bestået international sprogtest eller ved at opfylde de af ledelsen nærmere fastsatte krav herfor. Dermed sikres det, at undervisningen foregår på et forsvarligt sprogligt (og fagligt) niveau. Det samme gør sig gældende for undervisningen på dansk, der foretages af internationale medarbejdere.

Ansættelsesfasen

Ved nye ansættelser vil fakultetet tilstræbe at ansætte universitetslærere med gode engelske kundskaber, hvilket i praksis betyder, at sproglige engelskkompetencer vil vægte højt i ansættelsesfasen.

Undervisningskvalitet

Via studienævn og undervisningsevalueringer er ledelsen forpligtet til at reagere, hvis der er alvorlige problemer med kvaliteten af den undervisning, der foregår på det pågældende sprog.

Kompetenceudvikling og kurser

Universitetslærere, der har behov for det, skal have mulighed for at deltage i kompetenceudvikling i form af udveksling og/eller relevante sprogkurser for at styrke deres færdigheder i engelsk og/eller andre sprog og interkulturel kommunikation.

Fakultetet ønsker at arbejde hen imod en professionel opgradering af universitetslæreres færdigheder i dansk og engelsk.

 • Fakultetet arbejder alene eller sammen med andre fakulteter, universiteter og øvrige relevante organisationer om at udvikle kurser, der kan styrke den enkelte universitetslærers sproglige kompetencer både på dansk og engelsk.
 • Som en del af den samlede personalepolitik på Aarhus Universitet stilles der ressourcer til rådighed for universitetslærere, der har behov for sproglig kompetenceudvikling (dansk eller engelsk) og sprogrevision af undervisningsmateriale.

Forskning og videnudveksling

Understøttelse af forskningskvalitet

Kvaliteten af det faglige indhold i forskningsproduktionen skal matches af en tilsvarende kvalitet i den sproglige udformning (dansk, engelsk og andre sprog) for at sikre publikation på de bedste forlag/i de bedste tidsskrifter. Fakultetet skal derfor stille produktionsstøtte i form af sprogrevision mv. til rådighed for forskere, hvor dette er nødvendigt.

Kompetenceudvikling og kurser

Fakultetet tilskynder forskere, som skal holde konferenceindlæg og lignende på fremmedsprog, til at deltage i relevante sprogkurser, når de har behov for det.

 • Som en del af den samlede personalepolitik på Aarhus Universitet stilles der ressourcer til rådighed for forskere, der har behov for sproglig kompetenceudvikling (dansk eller engelsk) og sprogrevision.

Formkrav til publikationer

Forskningspublikationer og øvrig vidensformidling tilpasses de formkrav (fx valg mellem britisk eller amerikansk standard), som stilles af udgiveren/opdragsgiveren.


Administration

Administrativ kommunikation

Administrative medarbejdere (i front office, back office og på institutterne), der servicerer Aarhus BSS, skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt på dansk og engelsk med fakultetets medarbejdere og studerende.

Ligeledes skal alle vigtige dokumenter, relevante for fakultetets medarbejdere og/eller studerende, forefindes på dansk og engelsk i overensstemmelse med sprogpolitikken for administrative medarbejdere ved Aarhus Universitet.