Kompetenceudvikling i Erhverv og Innovation 2022

Kompetenceudvikling er alle aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til at løse sine opgaver bedre. Det spænder lige fra sidemandsoplæring til en masteruddannelse. I Erhverv og Innovation (EogI) sammensættes kompetenceudviklingen af på den ene side individuelle behov og mål - og på den anden side organisationens behov og mål. Begge dele vil have indflydelse på, hvordan medarbejderes kompetenceudvikling prioriteres, og i hvilket omfang kompetenceudvikling er enten individuel eller for hele EogI.

Nedenstående informationer behandler særligt den del af kompetenceudviklingen, som har en omkostning i form af både arbejdstimer og budget.

Godkendt af LSU 22/12-2020.
Opdateret 20/12-2021.

Kompetencemidler

Der er fælles for hele AU årligt afsat kr. 20.000 pr. medarbejder til at dække alle personaleomkostninger herunder seminarer, tjenesterejser, møbler, computer, mobiltelefon, hjemmearbejdsplads, kontorforsyning, kaffe mv. – og kompetenceudvikling.

Med udgangspunkt i hidtidigt forbrug til de øvrige udgifter, og at vi fortsat er i vækst, allokeres som udgangspunkt for hele EogI kr. 120.000 til kompetenceudvikling. Derudover dækker EogI den medgåede tid til kompetenceudviklingen, men i nogle tilfælde kan aftales anden fordeling f.eks. hel eller delvis egen fritid.
Det afsatte budget evalueres halvårligt i 2021. I 2021 fordeles budgettet med ca. kr. 40.000 til individuel udvikling i hhv. The Kitchen og Erhvervsstaben og ca. kr. 40.000 til fælles udvikling i EogI.
Der er stor sandsynlighed for, at alle kan deltage i en form for kompetenceudvikling hvert år, men en del vil være enten fælles kompetenceudvikling eller gratis tilbud, som der f.eks. findes en del af online.
Vi vil med allokering af 33% til fælles udvikling for hele eller dele af EogI, med færre midler kunne øge kompetenceniveauet hos flere medarbejdere i EogI. Et eksempel på en fælles kompetenceudvikling er workshoppen ”Succes i tværfagligt samarbejde”, som holdes primo 2021.

Alle medarbejdere skal så vidt muligt søge kompetencemidler i Kompetencefonden – www.kompetencefonden.dk, og dette kan være med til at øge den samlede økonomiske pulje til kompetenceudvikling. For AC-medarbejdere kan kun søges til kurser af minimum 4 dages varighed. For øvrige medarbejdere er der pt. ikke tilsvarende varighedskrav. Se et overblik over ansøgningspuljer, frister, beløb og betingelser her.

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der ikke har gennemført en videregående uddannelse, kan søge om støtte til et kvalifikationsløft ved deltagelse i akademi- og diplomuddannelser gennem Omstillingsfonden. Støtten er maksimalt 10.000 kr. pr. person. pr. år. Læs mere om Omstillingsfonden, målgruppen og ansøgningsproceduren her.

Alle medarbejderes deltagelse i kompetenceudvikling logges i Erhvervsstaben, så vi på baggrund af 2021 har et bedre grundlag til vurdering af de efterfølgende år. 

Proces for tildeling af individuel kompetenceudvikling

I forbindelse med MUS (november/december) og miniMUS (juni) vurderes kompetencebehov og -ønsker hos medarbejdere i EogI. Ønsker og behov indsamles af de respektive ledere. Herefter vurderer lederkredsen, hvilke ønsker der kan imødekommes. I vurderingen af de individuelle ønsker og behov vil muligheden for at søge Kompetencefonden også indgå. Nogle tilsagn vil være betinget af tilskud på denne måde.

Terminerne for at indmelde ønsker om kompetenceudvikling er:

  • 20. december for perioden marts til september
  • 20. juni for perioden oktober til februar

Enkelte kursusdage/workshops/seminarer kan søges udenom disse terminer. Hvis et uddannelsesønske kan dækkes helt af Kompetencefondens midler, vil der være mulighed for efter aftale med nærmeste leder at søge mellem ovenstående terminer.  

Proces for valg af fælles kompetenceudviklingsaktiviteter

På baggrund af EogI-strategien, MUS og miniMUS udarbejder lederkredsen i EogI et oplæg til fælles kompetenceudviklingsområder, som behandles i LSU. LSU udvælger i fællesskab kompetenceudviklingsaktiviteter for hele eller dele af EogI, som kan understøtte den strategiske udvikling.