Vi sparer på energien

Læs om de forskellige indsatser, der er sat i værk rundt om på universitetet for at nedbringe energiforbruget, og hvad det betyder for din hverdag.

En lang række inititativer blev sat i værk i efteråret 2022, og de er også aktuelle i dag. Vær opmærksom på, at de konkrete aktiviteter varierer fra bygning til bygning. Du kan holde dig orienteret om, hvad der gælder på dit område hos din lokale driftsafdeling i bygningsservice eller nærmeste leder.

Belysning

 • Mange sensorstyrede lys er tændt i mange minutter, før de slukker igen. Ved at forkorte det tidsrum, kan der spares en del strøm. Du vil derfor opleve, at det sensorstyrede lys på gange, i storrumskontorer mv. slukker hurtigere, end det plejer.
 • I alle bygninger slukkes der for unødvendig indendørs og udendørs belysning af fx facader, parkarealer mv.
 • Du vil opleve, at flere områder ikke per default er oplyste. Dog vil der fortsat være fokus på at have lys dér, hvor det skal bidrage til sikkerhed og tryghed.

Ventilation

 • Ved at reducere den tid, hvor bygningernes ventilationsanlæg er i drift, kan der spares meget strøm. Du vil derfor opleve, at ventilationen i din bygning ikke nødvendigvis kører døgnet rundt, og at indeklimaet derfor ikke opleves på helt samme stabile høje niveau som tidligere – dog vil det fortsat leve op til de lovmæssige krav for luftkvalitet.
 • Reduktionen sker ud fra en vurdering af, hvor det er teknisk muligt og mest hensigtsmæssigt at slukke for ventilationsanlæggene. Det vil typisk være om natten og i ydertimerne.

Varme

 • Aarhus Universitet opvarmer som udgangspunkt sine bygninger til mellem 20 og 22 grader i efterårs- og vintermånederne, jf. arbejdstilsynets retningslinjer. 
 • Temperaturen kan variere fra lokale til lokale – også inde i lokalet vil der være variationer afhængig af, hvor i lokalet, du befinder dig. Der er koldest ved vinduet og ved døren. 
 • Temperaturen bliver flere steder reguleret fra centralt hold. Men der er også lokaler, hvor temperaturen indstilles på de enkelte termostater. I de lokaler har du som medarbejder et ansvar for at hjælpe med at holde temperaturen mellem 20 og 22 grader
 • I nogle tilfælde vil den lokale driftsafdeling indstille termostaten, evt. til en højere temperatur. I så fald skyldes det andre forhold i rummet, som gør, at netop denne temperatur er mest optimal for energiforbruget. Hvis termostaten er indstillet af den lokale driftsafdeling, vil det fremgå i det pågældende rum, og du behøver ikke foretage dig noget.
 • Temperaturændringen er et vigtigt bidrag i indsatsen for at mindske AU’s varmeforbrug. For hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit falde med op til 5% i fyringssæsonen.

Lukning af udvalgte bygninger i ydertidspunkter

 • Der vil være hel eller delvis nat- og weekendlukning i udvalgte bygninger. Det betyder, at der i nogle bygninger ikke er adgang til alle faciliteter døgnet rundt. Du kan orientere dig hos din lokale driftsafdeling i bygningsservice eller nærmeste leder, hvad der gælder på dit område.

Løbende optimeringer

Gennem dataindsamling af elforbruget i bygningerne og machine learning følger AU Bygninger løbende med i, hvor det er muligt at sætte målrettet og effektivt ind.

Andre initiativer

AU Bygninger er lige nu ved at undersøge muligheden for flere solceller på bygninger uden for Universitetsparken. Desuden ser man på muligheden for renovering og energioptimering af tekniske installationer, lyskilder og ventilationsanlæg.

Indsatsen har effekt

Hver gang AU sparer 4500 kWh, svarer det til elforbruget i en gennemsnitlig husstand på et år.

Centralt styrede strømbesparelser i bygninger

 • Ved at lukke S-bygningen på Fuglesangs Allé i Aarhus fra kl. 22-05 kunne man sidste år på en enkelt måned reducere energiforbruget med 14.000 kWh (sammenlignet med 2019). Det er bl.a. sluk af ventilation, der giver besparelser.
 • I en bygning med 1.000 30 watt-lamper, der er tændt 10 timer om dagen, vil man bruge cirka 110.000 kWh om året. Med sensorstyrede lamper vil man til sammenligning kun bruge cirka 33.000 kWh om året. 

Temperaturregulering

 • Hver gang temperaturen sænkes med 1 grad i vores bygninger, vil varmeforbruget falde med 5 pct. i fyringssæsonen – fra 21 til 20 grader vil det svare til cirka 3,45 millioner kWh.

Spørgsmål til AU's fælles indsats?

Søren Harbo Jensen

Energi- og sikringsleder, maskinmester AU Bygninger - Campusservice, Teknik og Projekter

Bygningsservice på fakulteterne