Anmeldelse og afmeldelse af tillidsrepræsentanter

Valg og anmeldelse

Når du bliver valgt som tillidsrepræsentant (TR) eller tillidsrepræsentantsuppleant (TRS) skal anmeldelse ske via din faglige organisation.

Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter og skal anmeldes til ledelsen ved en anmeldelse, som er underskrevet af samtlige berørte tillidsrepræsentanter.

Ud over faggrupper inden for din egen organisation kan du også blive valgt til at repræsentere andre faggrupper. Hvis dette er tilfældet, skal der fremsendes medanmeldelse fra denne/disse organisation(er).

Hvis du er i tvivl, hvilke andre organisationer du skal medanmelde, eller har andre spørgsmål om de oplysninger, du skal sende til din organisation, må du gerne kontakte HR.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt organiserede medarbejdere med mindst 9 måneders ansættelse ved universitetet.

Der ydes et funktionstillæg for funktionen som tillidsrepræsentant. Tillægget ydes, så længe funktionen varetages. Størrelsen af tillægget afhænger af antal medarbejdere du repræsenterer.

Funktionstillægget kan først tildeles, når anmeldelsen fra din faglige organisation (inkl. evt. medanmeldelser) er modtaget i HR. Du vil modtage brev om tildeling af funktionstillæg.

Du bedes derfor snarest muligt anmelde dit valg elektronisk via din organisations hjemmeside. Hvis det ikke er muligt, kontakt din organisation.   

Efter modtagelse af anmeldelse har Aarhus Universitet en frist på 3 uger til at komme med indsigelser mod valget.

Valget som FTR/FTRS/TR/TRS på AU sker typisk for en 2-årig periode.  

Hvis du er anmeldt uden tidsbegrænsning, er det ikke nødvendigt at foretage ny anmeldelse ved genvalg. Hvis du derimod er anmeldt for en bestemt periode, skal du sørge for på ny at foretage en anmeldelse.

Hvis antallet af medarbejdere, som du repræsenterer, bliver ændret, skal du give besked til HR.
Derudover kvalitetstjekker HR tillidsrepræsentanternes repræsentationsstørrelse én gang årligt ved de årlige lønforhandlinger, og ved en evt. difference ændrer tillægsstørrelsen med virkning fra 1. april i det pågældende lønforhandlingsår. Du vil i så fald blive adviseret og modtage et nyt tillæg til dit ansættelsesbevis. 

Husk at opdatere din PURE profil, så det fremgår, at du er tillidsrepræsentant, hvilke medarbejdergrupper og afdelinger du repræsenterer, og hvem der er din suppleant.


Ophør af funktionen og afmeldelse

Funktionstillægget bortfalder uden yderligere varsel, såfremt funktionen ikke længere varetages og/eller valgperioden udløber.

Funktionstillægget bortfalder endvidere, såfremt rammeaftalen om tildeling af funktionstillæg til tillidsrepræsentanter opsiges.

Ophører funktionen som tillidsrepræsentant skal du derfor straks orientere både din HR-afdeling og din faglige organisation (via kontaktoplysninger på organisationens hjemmeside).

Dit funktionstillæg vil blive standset uden yderligere varsel med virkning fra afmeldelsesdatoen og du vil modtage brev om ophør af dit funktionstillæg. 

Det er vigtigt, at du husker at give besked til HR, da universitetet ellers kan rejse krav om tilbagebetaling af det for meget udbetalte funktionstillæg som tillidsrepræsentant.