Bibeskæftigelse

Retningslinjer for oplysninger om bibeskæftigelse på AU

Som beskrevet i AU’s personalepolitik, ønsker AU blandt andet via medarbejdernes bibeskæftigelse at styrke relationerne og samarbejdet med det omgivende samfund, således at medarbejdernes erfaringer og kompetencer udnyttes til fordel for hele samfundet. 

AU finder det således positivt og ønskeligt, at medarbejderne gennem bibeskæftigelse engagerer sig i samfundsudviklingen. Deltagelsen anses både som en anerkendelse af medarbejdernes faglige ekspertise, ligesom den er med til at synliggøre og profilere Aarhus Universitet i samfundsdebatten. Afgørende for bibeskæftigelsen er dog, at den er forenelig med hovedbeskæftigelsen på AU, således at det ikke kan skade AU’s virksomhed.

De ansattes viden er en ressource for samfundet, ligesom den viden og de erfaringer, der opnås gennem en eventuel bibeskæftigelse, kan være til nytte for Aarhus Universitet. Aarhus Universitet ser positivt på ansattes bibeskæftigelse forudsat, at denne ikke medfører

 • konkurrenceforvridning i forhold til andre virksomheder og organisationer
 • interessekonflikter i forhold til universitetet, eller habilitetsproblemer eller konflikter mellem de ansatte og universitetet.

Er den ansatte i tvivl, om en bibeskæftigelse er forenelig med hovedbeskæftigelsen, drøftes dette med institutleder/centerleder/vicedirektør.

Regler for bibeskæftigelse

De personalepolitiske retningslinjer omfatter alene bibeskæftigelse, som er relevant for AU-ansættelsen. Bijobs med tilknytning til medarbejderens fritidsinteresser eller lignende, herunder borgerligt ombud, er ikke omfattet af retningslinjerne. Det forudsættes dog, at disse ikke antager et omfang, der er uforenelig med ansættelsen på AU, og at den sædvanlige opgavevaretagelse og tilstedeværelse opretholdes.

Ved bibeskæftigelse forstås eksempelvis beskæftigelse hos en anden selvstændig virksomhed, bestyrelsesposter i anden virksomhed, betroet erhverv mv. samtidig med at vedkommende har en fuldtidsansættelse på AU. Som udgangspunkt kan alle medarbejdere på AU påtage sig bibeskæftigelse, såfremt det er foreneligt med hovedbeskæftigelsen på AU, jf. tjenestemandslovens § 17 og funktionærlovens § 15.

Bibeskæftigelsen må imidlertid ikke skabe tvivl om medarbejderens habilitet og loyalitet over for AU, eller medføre interessekonflikter. Bibeskæftigelsen må således ikke være konkurrenceforvridende i forhold til AU’s aktiviteter og kerneydelser. Såfremt en medarbejder er i tvivl om, hvorvidt der kan være en interessekonflikt mellem ansættelsen på AU og bibeskæftigelsen, skal medarbejderen hurtigst muligt drøfte tvivlen med sin nærmeste leder.

Bibeskæftigelse skal oplyses årligt

Alle medarbejdere herunder den øverste ledelse på Aarhus Universitet skal årligt oplyse om bibeskæftigelse. Der skal alene orienteres om bibeskæftigelse, der har en faglig sammenhæng med beskæftigelsen på AU. 

Eksempler på faglig bibeskæftigelse:

 • Medlem af udvalg, råd, foreninger og bestyrelser, udpeget og/eller indstillet af AU
 • Medlem af direktion/bestyrelser i videnskabelige foreninger og selskaber
 • Medlem af redaktionskomiteer i indenlandske og udenlandske fagtidsskrifter
 • Gæsteforelæser ved andre indenlandske eller udenlandske institutioner
 • Referee på forskningsrådsansøgninger i udlandet
 • Medlem af bestyrelser i legater og fonde
 • Retligt udmeldt syns- og skønsarbejde


Eksempler på kommerciel bibeskæftigelse:

 • Ansættelse ved anden offentlig eller privat virksomhed herunder egen virksomhed
 • Ejerandele i virksomhed, der er leverandør/samarbejdspartner til AU (børsnoterede virksomheder undtaget)
 • Medlem af direktion og/eller bestyrelse i erhvervsdrivende selskaber, herunder spin out virksomheder fra AU
 • Hverv i kommissioner og udvalg
 • Længerevarende undervisningsforpligtelser ved andre institutioner

Bibeskæftigelse skal løbende oplyses og senest være registreret den 1. marts for hele foregående kalenderår. Oplysningerne registreres i Pure systemet. Oplysningerne indgår i den løbende dialog mellem leder og medarbejder, og kan også indgå i den årlige MUS-samtale.

Medarbejdere kan efter aftale med nærmeste leder overgå til deltidsbeskæftigelse som følge af anden beskæftigelse – for eksempel som følge af opstart af egen virksomhed eller arbejde i anden institution/virksomhed – såfremt denne beskæftigelse er forenelig med stillingen på AU.

Videregivelse af information om bibeskæftigelse

Ved modtagelse af anmodning om aktindsigt i oplysninger om medarbejderes bibeskæftigelse i henhold til offentlighedslovens § 21, stk. 3, kan AU videregive oplysninger om offentlig bibeskæftigelse, f.eks. medlemskab af råd, nævn, udvalg og kommissioner. Der gives ikke aktindsigt i bibeskæftigelse, der foregår i privat regi.

Ansættelsesmæssige konsekvenser

Det er ledelsens ansvar at sikre, at bibeskæftigelse ikke har et omfang eller en karakter, der er uforeneligt med hovedbeskæftigelsen på AU.

Medarbejdere der har påtaget sig bibeskæftigelse, som ikke findes forenelig med hovedbeskæftigelsen på AU, meddeles skriftlig herom sammen med påbud om ophør af den pågældende bibeskæftigelse.

Såfremt medarbejderen ikke efterkommer det skriftlige påbud, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderen, jf. regler om afskedigelse af medarbejdere på Aarhus Universitet.

Ikraftræden

Implementering af de nye oplysningsregler træder i kraft når den systemmæssige understøttelse og nødvendige tilpasning i PURE er klar, forventeligt i efteråret 2022.