Bibeskæftigelse

Som beskrevet i Aarhus Universitets personalepolitik, ønsker AU blandt andet via medarbejdernes bibeskæftigelse at styrke relationerne og samarbejdet med det omgivende samfund, således at medarbejdernes erfaringer og kompetencer udnyttes til fordel for hele samfundet. 

AU finder det således positivt og ønskeligt, at medarbejderne gennem bibeskæftigelse engagerer sig i samfundsudviklingen. Deltagelsen anses både som en anerkendelse af medarbejdernes faglige ekspertise, ligesom den er med til at synliggøre og profilere Aarhus Universitet i samfundsdebatten. 

Afgørende for bibeskæftigelsen er dog, at den er forenelig med hovedbeskæftigelsen på AU, således at det ikke kan skade AU’s virksomhed.

Regler for bibeskæftigelse

Ved bibeskæftigelse forstås eksempelvis beskæftigelse hos en anden selvstændig virksomhed, bestyrelsesposter i anden virksomhed, betroet erhverv mv. samtidig med at vedkommende har en fuldtidsansættelse på AU.

Som udgangspunkt kan alle medarbejdere på AU påtage sig bibeskæftigelse, såfremt det er foreneligt med hovedbeskæftigelsen på AU, jf. tjenestemandslovens § 17 og funktionærlovens § 15.

Bibeskæftigelsen må imidlertid ikke skabe tvivl om medarbejderens habilitet og loyalitet over for AU, eller medføre interessekonflikter. Bibeskæftigelsen må således ikke være konkurrenceforvridende i forhold til AU’s aktiviteter og kerneydelser.

Såfremt en medarbejder er i tvivl om, hvorvidt der kan være en interessekonflikt mellem ansættelsen på AU og bibeskæftigelsen, skal medarbejderen hurtigst muligt drøfte tvivlen med sin nærmeste leder.

Hvornår skal der orienteres om bibeskæftigelse?

Medarbejdere skal alene orientere om bibeskæftigelse, der har en faglig sammenhæng med beskæftigelsen på AU.

Eksempler på sådan bibeskæftigelse er:

  • Ansættelse ved anden offentlig eller privat virksomhed
  • Egen virksomhed
  • Medlemskab af direktion og eller bestyrelse i erhvervsvirksomheder, NGO’ere eller fonde
  • Hverv i kommissioner, udvalg eller ekspertgrupper
  • Længerevarende undervisningsforpligtigelser ved andre institutioner
  • Rådgivnings- og konsulentarbejde

Der skal ikke orienteres om beskæftigelse af beskedent omfang samt hverv der alene har karakter af fritidsinteresser.

Hvordan skal orienteringen foretages?

Der arbejdes på en systemløsning, hvor orientering om bibeskæftigelse kan foretages ved elektronisk indtastning. Fordelene ved denne inddatering er, at papirsystemer og orienteringsskemaer undgås, og medarbejderne får et samlet overblik over deres nuværende og historiske bibeskæftigelse. På samme måde kan lederne altid skaffe sig overblik over medarbejdernes bibeskæftigelse via datatræk, og evt. inddrage dette i medarbejdersamtaler (MUS).

Bibeskæftigelse skal kunne registreres, så det er synligt for alle - eller med begrænsninger.   

Det er således som udgangspunkt tilladt at påtage sig bibeskæftigelse. Godkendelse af bibeskæftigelse skal alene finde sted, hvis medarbejderen er usikker på, om den pågældende beskæftigelse ligger inden for grænserne af den tilladte bibeskæftigelse.

Videregivelse af information om bibeskæftigelse

Ved modtagelse af anmodning om aktindsigt i oplysninger om medarbejderes bibeskæftigelse i henhold til offentlighedslovens § 21, stk. 3, kan AU videregive oplysninger om offentlig bibeskæftigelse, f.eks. medlemskab af råd, nævn, udvalg og kommissioner. Der gives ikke indsigt i bibeskæftigelse, der foregår i privat regi. 

Ansættelsesmæssige konsekvenser

Det er ledelsens ansvar at sikre, at bibeskæftigelse ikke har et omfang eller en karakter, der er uforeneligt med hovedbeskæftigelsen på AU.

Medarbejdere der har påtaget sig bibeskæftigelse, som ikke findes forenelig med hovedbeskæftigelsen på AU, meddeles skriftlig herom sammen med påbud om ophør af den pågældende bibeskæftigelse.

Såfremt medarbejderen ikke efterkommer det skriftlige påbud, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderen, jf. regler om afskedigelse af medarbejdere på Aarhus Universitet.