Bibeskæftigelse

Alle videnskabelige medarbejdere, ledere på universitetsledelses-, fakultetsledelses- og institutlederniveau samt vicedirektører og administrationschefer, skal årligt oplyse om bibeskæftigelse, der har en faglig sammenhæng med beskæftigelsen på AU.

Oplysningerne om bibeskæftigelse registreres i Pure. 

TAP-ansatte er ikke f0rpligtet til at oplyse bibeskæftigelse i Pure. Hvis TAP-ansatte er i tvivl om, hvorvidt bibeskæftigelsen er forenelig med ansættelse på AU, skal de kontakte deres leder.

Den relevante bibeskæftigelse oplyses – så vidt muligt løbende – og senest den 1. marts for det forgangne kalenderår.

Bibeskæftigelse i 2024 skal være tastet senest den 1. marts 2025.

Oplysninger om bibeskæftigelse er som udgangspunkt offentlige i Pure, men medarbejdere på AU har mulighed for at fravælge offentliggørelse.

Der opfordres til, at medarbejdere gør deres bibeskæftigelse synlig for andre. Det er med til at vise, hvordan universitetets medarbejderne varetager samfundsengagement og udveksler forskningsbaseret viden med eksterne aktører. Registrering af bibeskæftigelse kan samtidig betragtes som en deklarering af interesser. Transparens omkring interesser giver AU bedre forudsætninger for at minimere og håndtere potentielle interessekonflikter, og samtidig bidrager åbenhed om bibeskæftigelse positivt til at skabe tillid til medarbejderes og universitetets habilitet.

Oplysningerne om bibeskæftigelse indgår i den løbende dialog mellem leder og medarbejder, og kan også indgå i den årlige MUS-samtale.

Særligt til ledere

Hvis du som leder har brug for at få oplyst bibeskæftigelse for en medarbejder i din enhed, så skriv til pure@au.dk

Faglig eller kommerciel bibeskæftigelse?

Bibeskæftigelse kan være f.eks. faglig bibeskæftigelse, der varetages som følge af AU-ansættelsen – og kommerciel bibeskæftigelse, der varetages ved siden af AU ansættelsen.

Eksempler på faglig bibeskæftigelse:

 • Medlem af udvalg, råd, foreninger og bestyrelser, udpeget og/eller indstillet af AU
 • Medlem af direktion/bestyrelser i videnskabelige foreninger og selskaber
 • Medlem af redaktionskomiteer i indenlandske og udenlandske fagtidsskrifter
 • Gæsteforelæser ved andre indenlandske eller udenlandske institutioner
 • Referee på forskningsrådsansøgninger i udlandet
 • Medlem af bestyrelser i legater og fonde
 • Retligt udmeldt syns- og skønsarbejde

­

Eksempler på kommerciel bibeskæftigelse:

 • Ansættelse ved anden offentlig eller privat virksomhed herunder egen virksomhed
 • Ejerandele i virksomhed, der er leverandør/samarbejdspartner til AU (børsnoterede virksomheder undtaget)
 • Medlem af direktion og/eller bestyrelse i erhvervsdrivende selskaber, herunder spin out virksomheder fra AU
 • Hverv i kommissioner og udvalg
 • Længerevarende undervisningsforpligtelser ved andre institutioner

 

Eksempler på bibeskæftigelse med en særlig risiko for forskningssikkerheden:

Under både kommerciel og faglig bibeskæftigelse kan der være tale om risikobetonet bibeskæftigelse. Det gælder:

 • Bibeskæftigelse med relation til risikolande. AU definerer risikolande som lande nævnt i senest publicerede udgave af PETs publikation ’Vurderingen af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland', i afsnittet om forskning. Pr. 1. marts 2024 drejer det sig om Iran, Kina og Rusland. Men denne liste vil selvsagt være dynamisk.
 • Bibeskæftigelse, der kan indebære risiko for 'dual use', hvor den viden, der udvikles til helt legitime formål, vil kunne misbruges, fx militært. Det skønnes, at der vil være relativt få tilfælde af ’dual use’ i forskningen på universiteterne. Ved tvivlstilfælde kan man rette henvendelse til dualuse@au.dk 

Regler for bibeskæftigelse

De personalepolitiske retningslinjer omfatter alene bibeskæftigelse, som er relevant for AU-ansættelsen. Bijobs med tilknytning til medarbejderens fritidsinteresser eller lignende, herunder borgerligt ombud, er ikke omfattet af retningslinjerne. Det forudsættes dog, at disse ikke antager et omfang, der er uforenelig med ansættelsen på AU, og at den sædvanlige opgavevaretagelse og tilstedeværelse opretholdes.

Ved bibeskæftigelse forstås eksempelvis beskæftigelse hos en anden selvstændig virksomhed, bestyrelsesposter i anden virksomhed, betroet erhverv mv. samtidig med at vedkommende har en hovedbeskæftigelse på AU. Som udgangspunkt kan alle medarbejdere på AU påtage sig bibeskæftigelse, såfremt det er foreneligt med hovedbeskæftigelsen på AU, jf. tjenestemandslovens § 17 og funktionærlovens § 15.

Bibeskæftigelsen må imidlertid ikke skabe tvivl om medarbejderens habilitet og loyalitet over for AU, eller medføre interessekonflikter. Bibeskæftigelsen må således ikke være konkurrenceforvridende i forhold til AU’s aktiviteter og kerneydelser. Såfremt en medarbejder er i tvivl om, hvorvidt der kan være en interessekonflikt mellem ansættelsen på AU og bibeskæftigelsen, skal medarbejderen hurtigst muligt drøfte tvivlen med sin nærmeste leder.

Medarbejdere kan efter aftale med nærmeste leder overgå til deltidsbeskæftigelse som følge af anden beskæftigelse – for eksempel som følge af opstart af egen virksomhed eller arbejde i anden institution/virksomhed – såfremt denne beskæftigelse er forenelig med stillingen på AU.

Risikobetonet bibeskæftigelse, der kan udgøre en særlig risiko for forskningssikkerheden, skal forhåndsgodkendes af institutlederen senest 14 dage før bibeskæftigelsen starter.

Det kan være bibeskæftigelse med relation til risikolande, hvilket AU definerer som lande nævnt i senest publicerede udgave af PETs publikation ’Vurderingen af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland’, i afsnittet om forskning. Pr. 1. marts 2024 drejer det sig om Iran, Kina og Rusland. Men denne liste vil selvsagt være dynamisk.

Det kan også dreje sig om bibeskæftigelse, der kan indebære risiko for ’dual use’, hvor den viden, der udvikles til helt legitime formål, vil kunne misbruges, fx militært. Det skønnes, at der vil være relativt få tilfælde af ’dual use’ i forskningen på universiteterne. Ved tvivlstilfælde kan man rette henvendelse til dualuse@au.dk 

Medarbejderen registrerer først bibeskæftigelsen i Pure, når lederen har vurderet, at den er forenelig med ansættelsen på AU.

Bibeskæftigelse skal være forenelig med hovedbeskæftigelsen

Som beskrevet i AU’s personalepolitik, ønsker AU blandt andet via medarbejdernes bibeskæftigelse at styrke relationerne og samarbejdet med det omgivende samfund, således at medarbejdernes erfaringer og kompetencer udnyttes til fordel for hele samfundet. 

AU finder det således positivt og ønskeligt, at medarbejderne gennem bibeskæftigelse engagerer sig i samfundsudviklingen. Deltagelsen anses både som en anerkendelse af medarbejdernes faglige ekspertise, ligesom den er med til at synliggøre og profilere Aarhus Universitet i samfundsdebatten. Afgørende for bibeskæftigelsen er dog, at den er forenelig med hovedbeskæftigelsen på AU, således at det ikke kan skade AU’s virksomhed.

De ansattes viden er en ressource for samfundet, ligesom den viden og de erfaringer, der opnås gennem en eventuel bibeskæftigelse, kan være til nytte for Aarhus Universitet. Aarhus Universitet ser positivt på ansattes bibeskæftigelse forudsat, at denne ikke medfører

 • konkurrenceforvridning i forhold til andre virksomheder og organisationer
 • interessekonflikter i forhold til universitetet, eller habilitetsproblemer eller konflikter mellem de ansatte og universitetet.
 • særlig risiko for forskningssikkerheden

Er den ansatte i tvivl, om en bibeskæftigelse er forenelig med hovedbeskæftigelsen, drøftes dette med institutleder/centerleder/vicedirektør.

Videregivelse af information om bibeskæftigelse

Ved modtagelse af anmodning om aktindsigt i oplysninger om medarbejderes bibeskæftigelse i henhold til offentlighedslovens § 21, stk. 3, kan AU videregive oplysninger om offentlig bibeskæftigelse, f.eks. medlemskab af råd, nævn, udvalg og kommissioner. Der gives ikke aktindsigt i bibeskæftigelse, der foregår i privat regi.

Ansættelsesmæssige konsekvenser

Det er ledelsens ansvar at sikre, at bibeskæftigelse ikke har et omfang eller en karakter, der er uforeneligt med hovedbeskæftigelsen på AU.

Medarbejdere der har påtaget sig bibeskæftigelse, som ikke findes forenelig med hovedbeskæftigelsen på AU, meddeles skriftlig herom sammen med påbud om ophør af den pågældende bibeskæftigelse.

Såfremt medarbejderen ikke efterkommer det skriftlige påbud, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderen, jf. regler om afskedigelse af medarbejdere på Aarhus Universitet.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed