Forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor

Formål og anvendelse

Som et led i Aarhus Universitets strategiske målsætninger om udvikling af kerneopgaver, forskerkarrierer og diversitet har universitetets ledelse besluttet, at der i særlige tilfælde kan ske opslag af lektor/seniorforsker stillinger med mulighed for at indgå i et forfremmelsesprogram til professor. Det kan også i særlige tilfælde tilbydes allerede ansatte lektorer/seniorforskere.

Forfremmelsesprogrammet indebærer en målrettet udviklingsplan og senere mulighed for overgang fra lektor/seniorforsker til professor uden stillingsopslag (jf. stillingsstrukturen1). Overgang til varig ansættelse som professor forudsætter og udløses af en positiv faglig bedømmelse ud fra samme krav som ved åbne professoratopslag.

Forfremmelsesprogrammet anvendes kun i særlige tilfælde. Det er et supplement til Normer for rekruttering med åbne og brede opslag, som fortsat vil være den primære rekrutteringsform af forskere på seniorniveau.

Programmet forventes at medvirke til at videreudvikle AU som attraktiv arbejdsplads med fokus på langsigtet karriereudvikling, målrettet rekruttering og fastholdelse af dygtige videnskabelige medarbejdere. Der er ikke fastsat kvoter for anvendelse af forfremmelsesprogrammet. Hvert enkelt fakultet forvalter programmet inden for fakultetets rekrutterings- og budgetmæssige rammer.

Universitetsledelsen monitorerer anvendelsen og udviklingen årligt og vil foretage tilpasninger, hvis der viser sig at være behov for det. De Akademiske Råd inddrages tilsvarende én gang om året med henblik på at drøfte anvendelse og omfang samlet set.

Udvælgelse til forfremmelsesprogrammet

Processen for udvælgelse af kandidater til forfremmelsesprogrammet følger fakulteternes gældende retningslinjer for VIP-ansættelser, herunder meritering og medinddragelse i processen. Udvælgelse til programmet sker i tæt tilknytning til øvrige ansættelser og planlægning af ansættelser, så det kobles til de strategiske overvejelser om ansættelsesplaner og talentudvikling.

Ved udvælgelse til programmet vil der blive lagt vægt på dokumenterede ekstraordinære faglige indsatser og resultater. Det skal desuden overvejes, hvordan de bedst kvalificerede kandidater kan bidrage til instituttets strategiske og langsigtede mål om at styrke fx faglighed, diversitet, forskning, uddannelse og samarbejde inden for et givent fagligt område. Den endelige udvælgelse af lektorer/seniorforskere til forfremmelsesprogrammet sker af dekanen på baggrund af indstilling fra institutlederen.

Beslutningen om udvælgelse og hvorvidt forfremmelsesprogrammet skal finde anvendelse beror på en konkret vurdering af den pågældende kandidats dokumenterede kvalifikationer og resultater med fokus på:

  • Forskningspublikationer af særlig høj kvalitet i førende tidsskrifter eller forlag inden for sit felt
  • Undervisningsindsats og nyudvikling af forskningsbaseret undervisning, metoder, forløb, samt phd-uddannelse
  • Anvendt forskning/videnudveksling/myndighedsrådgivning af særlig høj kvalitet
  • Ledelseskompetencer på gruppelederniveau
  • Evne til at opbygge velfungerende faglige kollegiale miljøer
  • Nyskabelser på samarbejde-/videndelingsområdet
  • Tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering (minimum en større bevilling baseret på faglig bedømmelse og høj konkurrence, fx ERC, Sapere Aude eller større fonde)

Anvendelse

Anvendelse #1: Rekruttering af nye lektorer/seniorforskere
Forfremmelsesprogrammet kan i særlige tilfælde finde anvendelse i forbindelse med rekruttering inden for fag-områder, hvor forskermobiliteten er meget høj, og hvor konkurrencen om de mest lovende forskere er særlig hård. Her kan forfremmelsesprogrammet være ét blandt flere rekrutteringsværktøjer.

Lektor/seniorforskerstillinger opslås som udgangspunkt på sædvanlig vis i henhold til det enkelte fakultets rekrutteringspolitik. Hvis den ansættende leder i forbindelse med opslaget vurderer, at der er særlige rekrutterings-udfordringer og/eller skarp international konkurrence, kan det angives i stillingsopslaget, at en aftale om at indgå i forfremmelsesprogrammet er en mulighed i forbindelse med ansættelse. Der skal henvises til universitetets retnings-linjer for forfremmelsesprogrammet i opslaget, og det skal fremgå af opslaget, at den ansatte uden stillingsopslag, men forudsat en positiv faglig bedømmelse foretaget typisk efter tre til fem år på lektorniveau, overgår til en varig stilling på professorniveau. Hvis ansøgere ønsker at komme i betragtning, skal man som supplement til ansøgning, cv og det obligatoriske bilagsmateriale udarbejde en kort motiveret ansøgning om deltagelse i programmet. Det gælder både for interne og eksterne ansøgere.

Anvendelse #2: Fastholdelse af ansatte lektorer/seniorforskere
Forfremmelsesprogrammet kan i særlige tilfælde også finde anvendelse for allerede ansatte lektorer og seniorforskere med henblik på fastholdelse og karriereudvikling, hvor tungtvejende grunde taler for det.
Her gælder, at den pågældende medarbejder vurderes at have et konsistent meget højt fagligt niveau, evne og vilje til at gøre en ekstraordinær indsats for fag- og studiemiljø af et omfang og en kvalitet, der hæver sig væsentligt over det niveau, der dannede grundlag for ansættelsen som lektor/seniorforsker og dermed, hvad der normalt forventes i de stillinger ved AU.

Kriteriet for at blive indstillet til forfremmelsesprogrammet er, at den ansatte lektor/seniorforsker gennem en fokuseret karriereudvikling i løbet af få år vurderes at kunne opnå kvalifikationer svarende til professorat i åbent opslag. Vurderingen foretages af institutlederen efter rådgivning fra sagkyndige i eksisterende organ(er). Vurderingen tager udgangspunkt i kandidatens dokumenterede kvalifikationer, resultater og opgavevaretagelse ved instituttet inden for alle kerneopgaver, jf. stillingsstrukturen og meriteringskrav. Programmet tilpasses den enkelte og kan i disse tilfælde afkortes i varighed.

Bedømmelse - i forbindelse med programafslutning og evt. overgang til professoransættelse

Den faglige bedømmelse foretages af et bedømmelsesudvalg nedsat i henhold til gældende regler for faglige bedømmelsesudvalg, AU’s Normer for rekruttering samt fakulteternes retningslinjer for VIP-ansættelser.

Bedømmelsen skal igangsættes senest 6 måneder før udløb af det aftalte forfremmelsesprogram. Det kan konkret aftales, at bedømmelsen sker tidligere. Det er den pågældende medarbejder, der skal anmode om at blive bedømt. Undlader lektoren/seniorforskeren at anmode om at få sine kvalifikationer bedømt senest 6 måneder inden forfremmelsesprogrammets udløb, eller bedømmes vedkommende ikke fagligt kvalificeret, vil den pågældende fortsætte sin ansættelse som lektor/seniorforsker uden for programmet. Der er mulighed for at tilbyde et ekstra forsøg inden for det konkrete forfremmelsesprograms udløb. Der kan maksimalt ske faglig bedømmelse to gange.

Institutlederen afgiver ved en positiv bedømmelse indstilling om overgang til professorat til dekanens beslutning. Dekanen træffer beslutning udelukkende på baggrund af bedømmelsen og kvalitetssikrer, at det faglige niveau svarer til ansættelse af professorer ved åbent opslag.

Forfremmelsesprogrammets indhold

Programmets varighed vil typisk være tre til fem år. Varighed, indhold og udviklingsplan tilpasses den enkelte medarbejder og fastsættes fra begyndelsen.

Den individuelle udviklingsplan skal indeholde konkrete mål og aktiviteter, der sættes for at videreudvikle lektorens/seniorforskerens kompetencer indenfor både forskning, uddannelse og samarbejde med henblik på at kunne kvalificere sig på professorniveau. I forbindelse med optagelse i programmet og som en del af udviklingsplanen tildeles medarbejderen en mentor, som er senior-VIP, og der fastlægges et individuelt mentorforløb.

Herudover skal planen beskrive de gensidige forventninger til instituttets og medarbejderens bidrag til den individuelle karriereudvikling og en forskningsledelsesvision i forhold til instituttets faglige udvikling. Både lektor/seniorforsker, nærmeste leder og institutleder forpligter sig til programmet og planen indtil bedømmelsen. Ledelsesreferencen ændres ikke med udvælgelse til programmet. Der skal løbende følges op på medarbejderens udvikling i forhold til planen og de opsatte krav, minimum en gang årligt i fbm MUS.