Forsikring

Der er i dag mange udadvendte aktiviteter på Aarhus Universitet spændende fra praktikophold (folkeskole- og gymnasieelever), Det Rullende Universitet, Shows og besøg af virksomheder eller enkeltpersoner. Aktiviteterne foregår ved, at repræsentanter fra Aarhus Universitet (AU) enten er ude og holde foredrag, demonstrerer forsøg, lader tilhørere udføre forsøg mv. eller åbner dørene på universitetet og hvor de besøgende indgår i undervisning, er med i laboratorierne, følger arbejdet i en forskningsgruppe eller lignende.

Fælles for alle aktiviteter er, at de giver anledning til en række spørgsmål og overvejelser omkring, hvad der sker, hvis uheldet er ude, og en person kommer til skade, eller der sker skade på laboratorieudstyr eller øvrige faciliteter. Hvem er ansvarlig, og hvem bærer den økonomiske risiko?  

Hvad betyder det, at AU er selvforsikret?

Staten er selvforsikret, hvilket betyder, at statsinstitutioner, herunder AU, ikke må tegne forsikringer, medmindre der er særlig hjemmel hertil. Som selvforsikret sidestilles AU med at have tegnet forsikringer. AU hæfter derfor selv for eventuelle skader, som universitetet måtte blive ansvarlige for, og fungerer derfor også som sit eget forsikringsselskab. AU er således både arbejdsgiver og forsikringsselskab. Dette følger af selvforsikringscirkulæret CIR nr. 9783 af 9. december 2005.

Ræsonnementet er, at selvforsikring på den lange bane er billigere, end hvis staten og statsinstitutionerne tegnede forsikringer gennem et kommercielt forsikringsselskab. 

Som nævnt vil der undtagelsesvist kunne tegnes forsikring hvis der er særlig hjemmel hertil, eksempelvis:

 • Ansvarsforsikring for biler i udlandet, hvis en sådan er påkrævet i landet.
 • Bestyrelsesansvarsforsikring

Personskade

Relevante love

For så vidt angår arbejdsskader er AU forpligtet efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, uanset at der ikke er tegnet forsikring, jfr. lovens § 48, stk. 4 jf. § 50. Aarhus Universitet dækker selv i henhold til selvforsikringscirkulæret.
Arbejdsskadesikringsloven fastlægger de skader, en arbejdsgiver hæfter for overfor ansatte personer. Da AU ikke kan tegne forsikringer, hæfter universitetet efter lovens bestemmelser. Der er derfor afgørende, om en person er omfattet af den i loven fastsatte personkreds (se nedenfor). De personer der ikke er omfattet af lovens bestemmelser skal selv sørge for at tegne en heltidsdækkende ulykkesforsikring.

Loven fastsætter minimumskriterier for hvilke sikkerheds- og sundhedsmæssige forskrifter arbejdsgivere skal overholde i forhold til medarbejdere. Det gælder særligt i forhold til arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler mv. og håndtering af stoffer og materialer.

Der skal nedsættes en arbejdsmiljøorganisation, hvor der samarbejdes mellem medarbejdere og arbejdsgivere. Herudover skal arbejdsgiveren sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, lige som der skal føres tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det er arbejdsskadestyrelsen, der vurderer, om der er tale om en arbejdsskade i arbejdsskadesikringslovens forstand.             

Personkreds

Ansatte

Alle ansatte er omfattet af både arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven. Det er derfor vigtigt at få defineret, hvornår en person betragtes som ansat.

Ifølge arbejdsskadesikringsloven er personkredsen følgende:

Personer der ansættes til at udføre arbejde her i landet, under følgende betingelser:

 • Der skal være indgået en arbejdsaftale (skriftlig eller mundtlig).
  Arbejdsaftalen kan være varig, midlertidig eller forbigående.
 • AU har den direkte nytte af den pågældende persons arbejde. Der skal være tale om en arbejdsindsats, som helt eller delvist erstatter anden ellers nødvendig arbejdskraft, eller som under alle omstændigheder bidrager til AU’s arbejdsopgaver/projekter.
 • AU har instruktionsbeføjelse overfor den pågældende person. AU kan altså bestemme arten og omfanget af arbejdet, samt tid og sted for arbejdet.

Arbejdet kan være både lønnet og ulønnet.

Personer der er ansat til at udføre arbejde her i landet, men som er på tjenesterejse i kortere eller længere tid, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven under udenlandsopholdet. Det afgørende er, at den ansatte har udført arbejde her i landet, og at det er planen, at den ansatte skal tilbage til Danmark og arbejde igen.

Studerende

Studerende er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven. I de tilfælde hvor en studerende udfører en arbejdsopgave for universitetet (arbejder i universitetets interesse og under instruktion), vil en eventuel skade under dette arbejde kunne betragtes som en arbejdsskade.

I universitetsloven er der hjemmel til, at universitetet kan tegne en forsikring for de studerende, men ledelsen har, ud fra økonomiske overvejelser, besluttet ikke at anvende denne mulighed. Alle studerende anbefales derfor at tegne en privat heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring.

Ph.d.- studerende

Der skelnes mellem om en ph.d.-studerende er ansat eller indskrevet uden at være ansat (eksempelvis på første del af 4+4 ordningen).

 • Indskrevne ansatte ph.d.-studerende sidestilles med øvrige ansatte, og er derfor omfattet af sikringen i arbejdsskadesikringsloven. 
 • Indskrevne ikke ansatte ph.d.- studerende sidestilles med øvrige studerende og bør derfor tegne egen heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring.
 • Erhvervs ph.d.-studerende er som udgangspunkt ikke dækket af sikringen i arbejdsskadesikringsloven. I de tilfælde de udfører en opgave for Aarhus Universitet vil de i den periode dog være omfattet.

Medarbejdere i udlandet 

Arbejdsmiljølovens regler ifm. udenlandske medarbejdere og ved medarbejdere i udlandet:

Arbejdsmiljølovens regler gælder for arbejde udført i Danmark.

 • Universitetet har forpligtigelse til at overholde arbejdsmiljøloven i Danmark. Alle universitetets medarbejdere, som arbejder i Danmark, er omfattet af arbejdsmiljølovens regler.

Arbejdsmiljøloven udenfor Danmark:

 • Medarbejdere med fast tjenestested i et land udenfor Danmark er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven.
 • Når universitetet sender en medarbejder bosiddende i Danmark på feltarbejde eller som udstationeret i et andet land, skal arbejdsgiver udføre en arbejdspladsvurdering med henblik på risikovurdering af medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Formålet er at forebygge mulige arbejdsulykker, da arbejdsskadesikringsloven gælder.
 • Medarbejdere som bor og arbejder hjemme i udlandet, skal overholde de arbejdsmiljøregler, der gælder i det pågældende land. Universitetet skal overholde det pågældende lands arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde i forhold til deres medarbejdere, hvis og i det omfang det pågældende land har arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde.

Arbejdsskadesikringslovens regler ifm. udenlandske medarbejdere og ved medarbejdere i udlandet:

Arbejdsskadesikringsloven dækker medarbejdere, der er ansat til at udføre arbejde i Danmark.

 • Universitetet har forpligtigelse til at overholde arbejdsskadesikringsloven i Danmark. Alle universitetets medarbejdere, som er ansat til at udføre arbejde i Danmark, er omfattet af arbejdsskadesikringslovens regler.

Arbejdsskadesikringsloven udenfor Danmark:

 • Medarbejdere med fast tjenestested i Danmark og som er på tjenesterejse/udstationering i udlandet er omfattet af universitetets forpligtigelser i henhold til arbejdsskadesikringslovens regler.
 • Medarbejdere med fast tjenestested i et land i EU/EØS eller Schweiz er også dækket af arbejdsskadesikringsloven, såfremt der er tale om EU/EØS statsborgere, jf. EU regulering. Statsborgere fra et land uden for EU/EØS vil ikke være omfattet efter lov om arbejdsskadesikring under statens selvforsikringsordning
 • Medarbejdere med fast tjenestested i et land uden for Danmark, EU/EØS eller Schweiz er ikke omfattet efter lov om arbejdsskadesikring under statens selvforsikringsordning.

Udenlandske gæsteforskere og udenlandske gæste ph.d.-studerende

Gæsteforskere er forskere, der i en begrænset periode opholder sig på AU. Under opholdet fastholdes ansættelsen hos et andet universitet, og vedkommende fortsætter sin hidtidige forskning, blot lokaliseret på AU.

Fra 1. januar 2015 er de etableret hjemmel i universitetslovens §22a til, at udenlandske gæsteforskere og ikke indskrevne udenlandske gæste ph.d.-studerende kan omfattes af selvforsikringsforpligtigelsen og dermed være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Universitetsdirektøren har truffet beslutning om, at lade alle udenlandske gæsteforskere og ikke indskrevne udenlandske gæste ph.d.-studerende være omfattet af selvforsikringsforpligtigelsen.

Der kan ikke foretages en udvidende fortolkning af bestemmelsen, således at andre end egentlige udenlandske gæsteforskere og udenlandske gæste ph.d.-studerende omfattes.

Besøgende

Praktikanter

Praktikanter er ikke generelt omfattet af arbejdsskadesikringsloven, men der gælder en række undtagelser, som bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. Blandt andet visse andre uddannelsessøgende, der er i praktik jf. Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. I tilfælde af tvivl, kontakt juridisk rådgiver Anja Sandholdt Hald, mobil 2778 2862, mail asa@au.dk.      

Gæster på Aarhus Universitet

Såfremt en ansat på Aarhus AU påfører en gæst en personskade, vil AU som udgangspunkt være erstatningsansvarlig. Et sådan ansvar kan ikke fraskrives. Det er derfor vigtigt, at tage de nødvendige forholdsregler og orientere gæsterne om nødvendig god opførsel.  

Hvis skaden opstår på grund af grov uagtsomhed hos gæsten, vil erstatningsansvaret muligvis kunne lempes, men det kommer an på den konkrete sag.

Der gælder et lignende ansvar for ansatte i de tilfælde, der vises eksperimenter og forsøg uden for universitet.

Forsøgspersoner

Forsøgspersoner udfører i forbindelse med deltagelsen i forsøgene frivilligt arbejde for Aarhus Universitet, under instruktion af forskerne og til forskningsformål. I forbindelse med dette frivillige arbejde, er deltagerne omfattet af universitetets forpligtigelser i henhold til arbejdsskadesikringsloven. Den egentlige dækning vurderes af Arbejdsmarkeds Erhvervssikring.

Tingskade

Erstatningsansvarsloven

Universitetet er på samme måde som ved personskader også selvforsikret vedrørende tingsskader.

Hovedreglen i forbindelse med tingsskader er, at hvis en ting er dækket af forsikring, dækkes skaden af tingsforsikringen, og skadevolder ifalder ikke erstatningsansvar. Det gælder dog ikke, hvis skaden forvoldes forsætteligt eller ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens § 19.

Aarhus Universitet kan blive erstatningspligtig efter de almindelige erstatningsretlige regler. Følgende regler skal være opfyldt:

 • Ansvarsgrundlag: universitetet eller dets ansatte påfører andre skade ved uforsvarlige handlinger eller forsømmelser. Personer der opholder sig på AU, men ikke har en ansættelse, vil ikke være dækket af AU’s forpligtigelser efter Erstatningsansvarsloven. Disse personer bør i stedet have egen ulykkes- og ansvarsforsikring.
 • Lidt et tab: Skadelidte skal have lidt et tab.
 • Årsagsforbindelse: de uforsvarlige handlinger eller forsømmelser er årsag til skaden. Universitetet er således ikke ansvarligt for hændelige uheld.

Skade på universitetets ejendom

Med udgangspunkt i ovenstående vil universitetet selv skulle dække skaderne, medmindre skadevolder har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Skade på privat persons ejendom

Privat ejendom

Hvis medarbejderes ejendele bliver beskadiget under arbejdets udførelse, hæfter universitetet for disse skader, med mindre skaden er opstået ved et hændeligt uheld. 

Universitetsaktiviteter uden for AU’s lokaliteter

I forbindelse med aktiviteter afviklet uden for Aarhus Universitets lokaliteter kan det overvejes, om der skal laves en ansvarsfraskrivelse for tingsskader. Det er muligt, da erstatningsansvar i denne sammenhæng vil være erstatningsansvar i kontraktforhold. Det kan således aftales, at den part der anmoder om afvikling af en aktivitet uden for AU hæfter for eventuelle tingsskader der måtte opstå – naturligvis under forudsætning af, at universitetets medarbejdere i forbindelse med afvikling af aktiviteten har fulgt alle almindelige forskrifter.

Hvem hæfter for AU inventar?

I tilfælde af tingsskader tilhørende Aarhus Universitet, hæfter universitetet som udgangspunkt selv for udbedring af disse skader, jf. erstatningsansvarsloven § 19 jf. § 20.
Da universitetet ikke har en central forsikringspulje, vil udgiften ende hos det hovedområde, institut eller forskningsmiljø der har lidt skaden.

Hvad er ikke forsikringsdækket?

Hændelige uheld, fx tab af privat mobiltelefon.
Andre tabsformer end dem der er dækket af arbejdsskadesikringsloven, fx tabt arbejdsfortjeneste.

Hvilke bevillinger

Dette notat gælder for både ordinære som eksterne bevillinger, der administreres af Aarhus Universitet.

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen dækker ved kortere og længere tjenesterejser i udlandet, men ikke ved egentlige forflyttelser (fast tjenested i udlandet).

Moderniseringsstyrelsen har truffet beslutning om ikke at udvide tjenesterejseforsikringen med en særlig USA-dækning, heller ikke i forbindelse med indgåelse af en ny administrationsaftale. Styrelsen vurderer, at hver enkelt institution inden ansatte sendes til USA, forholder sig til de særlige udgifter der kan være forbundet hermed.

Tjenesterejseforsikringen dækker ikke en medarbejders erstatningsansvar i erhvervs- og arbejdsforhold, jf. tjenesterejseforsikringens betingelser. Det betyder, at hvis du tager på tjenesterejse til udlandet og ved et uheld kommer til at forvolde skade på en person eller ting mens du arbejder, så dækker tjenesterejseforsikringen ikke. Uheldet er i stedet dækket efter de almindelige erstatningsretlige regler, således at AU dækker sådanne uheld efter selvforsikringsordningen.

Typer af besøgende / skoler AU besøger og eksempler på forsikringscases

 • Gymnasieklasser der besøger Aarhus Universitet: Faglige foredrag, rundvisninger, laboratorieøvelser. Bliver undervist af studerende og forskere der er ansat af instituttet (de studerende aflønnes af AU, men er ansat af instituttet)
 • Enkelte gymnasieelever der fx laver et projekt på AUs institutter (i højere grad i laboratoriet hos den enkelte forskningsgruppe)
 • Gymnasie- og grundskoleelever som er i praktik på et AU institut i nogle dage
 • Kemishow, Fysikshow og Nanoshow: Shows på AU eller skoler/gymnasier. Ved shows på skoler/gymnasier er der ofte en egenbetaling.
 • Frivillige foreninger som støttes økonomisk af AU: Arrangerer foredrag, workshops og sommerskoler hvor de benytter AUs lokaler og laboratorier
 • Det rullende Universitet: Ansatte AU studerende underviser gymnasieklasser på gymnasiet i én dag. Gymnasiets lærere er ikke hjemme.

Eksempler på forsikringscases

 • En gymnasieelev er på et besøg i et AU laboratorium og kommer i den forbindelse til at ødelægge et apparat tilhørende AU eller en forskningsgruppe. Hvem hæfter da for hændelsen? (ikke AU-ansat gæst laver skade på AU-udstyr)
  I de tilfælde hvor en ting er dækket af en tingsforsikring, dækker forsikringen eventuelle skader på udstyret, jfr. erstatningsansvarslovens § 19, stk. 1. Da Aarhus Universitet er selvforsikret, er universitet stillet som om der er tegnet en tingsforsikring for udstyret, jfr. erstatningsansvarslovens § 20.
  Såfremt skaden er sket ved et uheld bliver gæsten derfor ikke ansvarlig for skaden og udbedringsudgifterne skal betales af Aarhus Universitet.
  Aarhus Universitet har ikke en fælles pulje i sådanne skadestilfælde, hvorfor regningen i sidste ende vil ende hos forskergruppen/instituttet.
  Alene i de situationer hvor skaden er sket ved at gæsten har forårsaget skaden med vilje eller har udvist grov uagtsomhed bliver gæsten ansvarlig.
 • Fysikshow er hyret til at lave show på en folkeskole. I den sammenhæng bliver der ved en fejl lavet skade på gulvet i skolens idrætshal. Hvem hæfter da? (Materiel skade forårsaget af AU-ansat på en lokation udenfor AU).
  Har det nogen betydning at skolen har betalt for at få Fysikshow ud?
  Folkeskolen har hyret fysikshowet til en opvisning. Der er derfor tale om et kontraktforhold mellem AU og folkeskolen, dette uanset om der sker betaling for afholdelsen eller ikke. I disse tilfælde anbefales det, at der indgås en skriftlig aftale, hvor der blandt andet står at folkeskolen hæfter for eventuelle skader der måtte blive forårsaget i forbindelse med showet, naturligvis under forudsætning af, at AU’s ansatte har levet op til alle forskrifter i forbindelse med afholdelse af sådanne arrangementer.
 • En gymnasieelev besøger AU med sin klasse og kommer til at hælde et kemikalie udover en medstuderende / sig selv / en AU-ansat. (ikke AU-ansat gæst forårsager skade på sig selv / ikke AU-ansat klassekammerat / AU-ansat under et besøg på AU)
  Aarhus Universitet er forpligtet i henhold til arbejdsskadesikringslovens bestemmelser og har som konsekvens heraf en arbejdsskadeforsikring i forhold til ansatte medarbejdere, men ikke forsikring der dækker studerende eller gæster der besøger AU.
  Det betyder, at AU som udgangspunkt ikke har et ansvar for gæsters adfærd og dermed skaderne på den medstuderende eller sig selv. Ansatte er imidlertid dækket i henhold til arbejdsskadesikringslovens bestemmelser.
 • Hvad hvis en gæst laver en skade med vilje / fuldt overlæg?
  Udgangspunktet efter erstatningsansvarslovens § 19, stk. 1 hvorefter en tingsskade dækkes af en eventuel tingsforsikring, bortfalder i de tilfælde hvor skaden forvoldes ved grov uagtsomhed eller ved forsæt, jfr. erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2. Gæsten bliver dermed erstatningsansvarlig.
 • En gruppe gymnasieelever er i praktik på AU og overnatter i den forbindelse på et vandrehjem / AU. Overnatningen er arrangeret af AU. Der bliver lavet skade på overnatningsstedet / en elev kommer til skade under overnatning. Hvem hæfter for dette?
  Skader på overnatningsstedet
  Da aftalen med overnatningsstedet er indgået mellem stedet og AU, er der tale om erstatning i kontraktforhold, og AU er ansvarlig for eventuelle skader. Herefter har AU et krav mod skadevolderen, men det er jo ikke altid vedkommende kan identificeres.
  Skader på elever
  AU har ikke en forsikring for skader på studerende og gæster. Det anbefales derfor at alle studerende og gæster har deres egen heltidsdækkende ulykkes- og ansvarsforsikring.
 • Hvad med når en frivillig forening fx låner laboratorier og lokaler til camps?
  I forbindelse med aftaler om udlån af laboratorier og lokaler, opstår der et kontraktforhold mellem foreningen og AU. I sådanne tilfælde er der mulighed for at lave aftaler om forsikringsdækningen.
  I en låneaftale er det derfor vigtigt at skrive, at foreningen er ansvarlig for eventuelle skader der måtte opstå i forbindelse med deres anvendelse af lokalerne.
 • Er universitetets egne studerende forsikringsdækket, når de er i praktik?
  De studerende er ikke forsikringsdækket, hverken når de opholder sig på universitetet eller er i praktik.
 • Er praktikanter som universitetet tager ind som et led i jobprøvning via kommunen omfattet af arbejdsskadesikringsloven.
  Nej, disse praktikanter er ikke omfattet af universitetets forpligtigelser, men dækkes i tilfælde af tilskadekomst af kommunen i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Rejseforsikring

Her kan du finde information vedrørende rejseforsikring.