Adjunktpolitik, Arts

 

Baggrund

Et videnskabeligt karriereforløb begynder oftest med en ansættelse som adjunkt eller postdoc. I 2013 markerede Uddannelses- og Forskningsministeriet, med en ændring i stillingsstrukturen, en distinktion mellem ansættelse som adjunkt og ansættelse som postdoc (”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” 28.06.2013). Som led i at sikre gennemsigtigheden og sammenhængen i de videnskabelige karriereforløb vedtog universitetet samme år retningslinjer for brugen af tenure-track. På Arts benyttes tenure-track ved særlige rekrutteringssituationer, se herunder.

Tenure track er stillinger på adjunktniveau (adjunkt/post doc/forsker) med mulighed for overgang - uden stillingsopslag - til en varig stilling på lektorniveau (lektor/seniorforsker), forudsat en positiv faglig bedømmelse inden udgangen af det 5. ansættelsesår. Forholdet mellem postdoc/adjunkt/adjunkter med tenure-track

Adjunkt

Adjunktstillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning og forskningsbaseret undervisning. I stillingen indgår pædagogisk opkvalificering. Et gennemført treårigt adjunktur kvalificerer til at søge et lektorat ved AU og øvrige institutioner. Man kan være ansat som adjunkt i op til otte år i alt, dvs. adjunktanciennitet fra andre universiteter tæller med i de otte år.

 

Postdoc

 

Postdocstillingen er en selvstændig, tidsbegrænset stilling på maksimalt fire år, hvor indholdet overvejende er forskning. Ansættelse som postdoc kan ikke alene automatisk kvalificere til ansættelse som lektor, idet der ikke indgår pædagogisk opkvalificering i en postdoc-ansættelse.

Forholdet mellem postdoc/adjunkt/adjunkt med tenure-track)

I udgangspunktet gør følgende sig gældende for juniorforskeres påbegyndelse af et akademisk karriereforløb på Arts: 

  • Postdocs opslås typisk som to-årige stillinger ved åbne internationale opslag.
  • Adjunktstillinger opslås typisk som treårige adjunkturer ved åbne internationale opslag.
  • Adjunkturer kan forlænges i op til ét år såfremt særlige forhold taler herfor.
  • Adjunkturer kan ekstraordinært opslås som tenure-track forløb, hvis rekrutteringssituationen tilsiger det.

 

I forhold til tenure-track (jf. AUs tenure-track politik)

  • Det skal fremgå af instituttets/centrets bemandingsplan og være klart fagligt begrundet, hvis en adjunktstilling ønskes opslået som tenure-track adjunktur. Dekanen godkender tenure-track opslag efter indstilling fra institutleder.
  • Tenure-track adjunkturer opslås som en varig stilling og overgang til en lektorstilling vil med en positiv lektorbedømmelse ske uden opslag. Det skal fremgå af adjunktopslaget at der er tale om en tenure-track ansættelse.
  • Det forventes, at ansatte i tenure-track adjunkturer gennemgår faglig lektorbedømmelse senest inden udgangen af det femte ansættelsesår. Lektorbedømmelsesudvalg i forbindelse med tenure-track stillinger skal følge reglerne for bedømmelse til ordinære lektorater.
  • Der stilles samme krav og forventninger til adjunkter i tenure-track stillinger som til adjunkter i tidsbegrænsede adjunkturer.

 

 

Kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtaler

Det er fakultetets politik at stræbe efter, at alle faglige områder så vidt muligt er omfattet af regelmæssig rekruttering til adjunkt- og postdoc-niveauet. Institutleder og afdelingsleder forventes via bemandingsplaner at opretholde en fornuftig balance i juniorforskerlaget; både i forhold til balance ml. postdoc- og adjunktansættelser, men også juniorforskere i forhold til helheden af fastansatte på instituttet.

 

Institutledere er ansvarlige for at afsætte de fornødne ressourcer til kompetenceudviklingsforløb (adjunktpædagogikum) for ansatte i adjunkturer. Institutterne er også forpligtigede til, som led i MUS eller karrieresamtaler, at tilbyde adjunkter og postdocs karriererådgivning.

Forskning (postdocs/adjunkter/adjunkter med tenure-track) 

Adjunkter og postdocs forventes i løbet af ansættelsesperioden selvstændigt eller i samarbejde med andre at gennemføre et eller flere nye videnskabelige arbejder/projekter, der ligger ud over tidligere større arbejder (ph.d.-afhandling o. lign.). Blandt forskningspublikationerne forventes der at være flere internationalt fagfællebedømte. Adjunkter og postdocs forventes også at have fokus på forskningsformidling, på udviklingen af internationale netværk, deltagelse i internationale konferencer og, især for adjunkter, kortere/længerevarende forskningsophold ved udenlandske forskningsinstitutioner. Det forventes endvidere, at ansatte på adjunkt- og postdoc-niveauet bidrager til ansøgninger om eksterne forskningsmidler. I den årlige MUS bør det drøftes, hvordan disse opgaver kan løftes konkret, f.eks. i forhold til internationalt ophold, kompetencegivende kurser i forsknings- og projektledelse, forskningsansøgninger, publikationer og formidling/kommunikation mm. Adjunkter og postdocs er omfattet af forskningstilsynets minimumskrav.

 

Alle adjunkter sikres et forskningssemester, dvs. et semester uden undervisningsforpligtelser i løbet af det treårige adjunktur. (jf. Arbejdstidsaftale på Arts af 17. december 2017). Forskningssemesterets afholdelse aftales mellem adjunkt, afdelingsleder og studieleder.  

Undervisning (adjunkter/adjunkter med tenure-track) 

Adjunkter skal varetage fagligt og pædagogisk relevant og sammenhængende undervisning, jf. Arts’ gældende arbejdstidsaftale. Det er forventningen, at adjunkter leverer selvstændigt tilrettelagte kurser og deltager i teambaseret undervisning i samarbejde med kolleger. Ligeledes forventes det, at adjunkter deltager i undervisningsudvikling og deltager i løsningen af eksaminations-, censor-, evaluerings- og koordineringsopgaver. Adjunkter skal gennemføre adjunktpædagogikum og kunne være forberedt til at dokumentere undervisningskvalifikationer i en undervisningsportfolio. Se endvidere ”Vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger som professor, lektor eller adjunkt/postdoc ved Arts.” 

Plan for adjunktforløb (adjunkter/adjunkter med tenure-track) 

 

Alle adjunkter tildeles en adjunktvejleder ved ansættelsen. Adjunktvejlederen og afdelingslederen skal i samarbejde med adjunkten udarbejde en plan for det samlede adjunktforløb (som forholder sig til både forskning og undervisning). Planen er dynamisk og kan revideres i løbet af perioden. Det er vejleders ansvar at oplyse adjunkten om akademisk kriterier for et evt fremtidigt lektorat.