Om Arts

Dekanat

Dekan

Dekan på Faculty of Arts på Aarhus Universitet er Johnny Laursen. Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for Faculty of Arts på Aarhus Universitet, i daglig tale kaldet Arts.

Prodekaner

Prodekanerne på Arts varetager i det daglige en række af dekanens opgaver på fakultetet. Antallet af prodekaner afspejler ønsket om en forstærket strategisk indsats på universitetet og skal sikre, at de tværgående funktioner er kvalitativt funderet i de faglige miljøer.


Fakultetsledelse

Fakultetsledelsen træffer beslutninger om fakultetets overordnede retning. Fakultetsledelsen består af dekanen, to prodekaner, administrationschefen og de tre institutledere.

Institutter

På Arts er der tre institutter: IKK, IKS og DPUInstitutsekretariaterne varetager den daglige drift af institutterne.

Ved hvert institut er der et antal afdelinger, som kan ses herunder:

Forskningsprogrammer og -centre

Forskningen på Arts er er organiseret i forskningsprogrammer og forskningscentre. Disse har til hensigt at fremme det tværfaglige forskningssamarbejde og inddrage juniorforskerne tættere i forskningsaktiviteterne.

Administration

  • Administrationscenter Arts, i daglig tale kaldet ACA, varetager administration og servicering af institutter og centre på fakultetet. Medarbejderne refererer til universitetsdirektøren via administrationschefen på Arts samt den funktionschef, der har ansvaret for det relevante faglige område.
  • Områderne er:
  • Administrationscenter Arts er opdelt geografisk på Campus Aarhus og Campus Emdrup i København.
  • Administrationschef på Arts er Ole Jensen, der har til opgave at sikre sammenhængen mellem de administrative ydelser i det administrative center. Campuskoordinator i Emdrup er Carsten Henriksen.

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne rådgiver om uddannelseskvalitet og kvalitetsudvikling ved udvikling af nye uddannelser og akkreditering af disse, samt ved nye studieordninger og ved turnusakkrediteringer.

Advisory Board

Fakultetets Advisory Board rådgiver dekanen og fakultetsledelsen på en række områder, såsom fakultetets mission og kerneopgaver, strategier og handlingsplaner i relation til forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, udbuddet af uddannelser og videreudviklingen af samme, den interne fordeling af midler, organisationsstruktur samt fakultetets globale orientering og andre strategiske samarbejder.

Fakultetssekretariatet

Dekanatet supporteres af fakultetssekretariatet. Sekretariatet understøtter således fakultetets kerneopgaver.

Ledelsesforum, Arts

Ledelsesforum på Arts består af fakultetsledelsen, studieledere, afdelingsledere, leder af DPU, Campus Aarhus, samt institut- og centersekretariatslederne og funktionschefer fra ACA. Ledelsesforummet er ikke en besluttende ledelseskreds. Fakultetets Ledelsesforum mødes mindst to gange årligt med henblik på videndeling og fælles refleksion, blandt andet ift. strategiske spørgsmål på fakultetet.

Download en oversigt over 'Ledelsesforum, Arts' ved at klikke på nedenstående billede: