Proces på Arts for indstilling om ændret uddannelsesudbud

I forbindelse med strategiudviklingen på de tre nye institutter på Arts kan der opstå overvejelser vedr. ændringer i uddannelsesudbuddet, herunder ændring i KOT-optaget på visse uddannelser. Nedenfor beskrives den proces, der bør ledsage overvejelser frem til indstilling til rektor om ændringer i uddannelsesudbud.


Proces for nedlukning af uddannelse, herunder stop af KOT-optag

Drøftelser

Såfremt dekan eller institutleder ønsker en reduktion i instituttets (eller institutters uddannelsesudbud såfremt flere institutter er involveret i samme uddannelse) uddannelsesudbud (ikke forskningsområder), skal der på institutniveau afholdes drøftelser i relevante organer og med efterfølgende inddragelse af Akademisk Råd.

Det er dekanens beslutning på baggrund af indstilling fra institutleder, evt. fakultetsledelse og Akademisk Råd at indstille til rektor om lukning af en uddannelse, herunder stop af KOT-optag.

Lukning af uddannelser, herunder stop af KOT-optag, finder sted gennem drøftelser på institutniveau (evt. med inddragelse af medarbejdere ved flere institutter) med udgangspunkt i beskrivelser og datatræk vedr. den pågældende uddannelse.

Følgende forhold bør lægges til grund for drøftelserne: 

  1. Uddannelsens søgning og optag
  2. Uddannelsens samfunds- og arbejdsmarkedsbehov
  3. Uddannelsens økonomiske bæredygtighed
  4. Uddannelsens gennemførsel, studiemiljø, forskningsbasering etc.)
  5. Uddannelsens faglige integration med andre uddannelser evt. på tværs af fakulteter
  6. Uddannelsens faglige og strategiske betydning på institut- og fakultetsniveau samt i en national sammenhæng
  7. Evt. følgevirkninger for medarbejdere og studerende i tilfælde af lukning af en uddannelse.

Institutleder indleder sammen med studieleder drøftelser med den relevante uddannelsesleder og medarbejdere på den pågældende uddannelse med udgangspunkt i en redegørelse, der belyser ovenstående forhold i relation til den pågældende uddannelse.

En evt. revideret redegørelse drøftes i god tid i instituttets relevante uddannelsesfagudvalg, studienævn og institutforum. Ligeledes høres det lokale samarbejdsudvalg i god tid, såfremt reduktion i uddannelsesudbuddet påvirker den enkelte medarbejder.

Instituttets indstilling sendes til dekanen medio august

På baggrund af ovenstående drøftelser med relevante medarbejdere og i medarbejderorganer fremsender institutleder en begrundet indstilling vedhæftet redegørelsen til dekanen, som efter evt. drøftelser i fakultetsledelsen søger rådgivning hos Akademisk Råd. Instituttets indstilling med ovenstående redegørelse fremsendes til dekanen senest medio august, da fristen for evt. optagsstop indmeldes til KOT i oktober/november.

Tilsvarende indstilling om nedlukning af kandidatuddannelser eller masteruddannelser fremsendes ligeledes til dekanen senest medio august. Efterfølgende tager dekanen stilling til at sende en begrundet anmodning om lukning af KOT-optag og efterfølgende lukning af uddannelse til rektors godkendelse. Rektors godkendelse fremsendes til Ministeriet for Uddannelse og til det relevante institut. 

Varsling af studerende

Ved beslutning om lukning af en uddannelse varsles indskrevne studerende om uddannelsens afvikling og de studerende gives en rimelig frist til at afslutte deres uddannelse (typisk normeret resterende studietid plus ét (1) år).

Proces for oprettelse af nye uddannelser

Bemærk, at proces for oprettelse af nye uddannelser på Arts beskrives særskilt og afstemmes med AU Studier og Uddannelsesbåndet.

Juni 2013