Lønforhandling 2025 i AU Økonomi

-    Lønforhandlingsproces 2025 forventes at starte primo februar 2025

-    Forhandlingen vedrører perioden 1. april 2024 til 31. marts 2025. 
 

Faktaboks


De årlige lønforhandlinger er et supplement til de lønforbedringer, der aftales mellem staten og de forhandlingsberettigede, faglige organisationer, og som hovedregel tilfalder alle medarbejdere.

Lønforhandlingsproces - tidsforløb

Tidsplanen fastlægges af LSU senest i januar 2025.

Kriterier for lønforhandling 2025

Lønforhandlingskriterierne skal ses inden for rammerne af Aarhus Universitets lønpolitik, herunder

 • At det er AU’s mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer
 • at der lægges vægt på ligebehandling, idet ansatte med sammenlignelige funktioner og kvalifikationer mv. som udgangspunkt skal kunne opnå samme lønniveau.

LSU har i maj 2024 fastlagt nedenstående lønforhandlingskriterier. Kriterierne vil være gældende fra 1. april 2024 til 31. marts 2025 (herefter Perioden) og vil derfor udgøre det grundlag, der bør ansøges om og indstilles lønforbedring på baggrund af, ligesom det vil være det grundlag, hvorpå forhandlinger mellem Vicedirektør, de forhandlingsberettigede organisationers tillidsrepræsentanter og eventuelle selvforhandlere vil finde sted. En ansøgning/indstilling vurderes ud fra, i hvilken grad medarbejderen lever op til et eller flere kriterier. Det er således ikke nødvendigt at leve op til mere end et kriterium for at komme i betragtning.

Kriterierne for faglig udvikling, ansvar, kvalitet og samarbejde samt nye løsninger knytter sig overordnet set til medarbejderens udvikling/progression og anvendelsen heraf. Denne udvikling/progression vedrører Perioden eller en årrække, hvor medarbejderens udvikling/progression kontinuerligt har været væsentlig, uden at dette har medført lønforbedring henset til mulighederne herfor i den årlige lønforhandlingsramme.

Faglig udvikling

 • Medarbejderen har udviklet og styrket sin faglighed og bidrager i høj grad med denne i den samlede opgaveløsning
 • Medarbejderen har tilegnet sig nye kompetencer, som anvendes til at løse opgaver med større kompleksitet

Ansvar, kvalitet og samarbejde

 • Medarbejderen tager i højere grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige arbejdsopgaver, herunder også nye opgaver eller nye, koordinerende eller ledende roller
 • Medarbejderen har styrket sin effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen og er i højere grad opmærksom på sikker drift
 • Medarbejderen bidrager i højere grad til faglig sparring og rådgivning og har øget sin forretningsforståelse i det tværgående samarbejde på hele AU
 • Medarbejderen har øget sin ind- og/eller udgående videndeling

Nye løsninger

 • Medarbejderen bidrager i højere grad med nye løsninger, optimering og effektivisering af eksisterende løsninger
 • Medarbejderen formår i højere grad at omsætte egne og andres idéer til konkret opgaveløsning

Engangsvederlag

 • Kan tildeles for en særlig, væsentlig og stor indsats ydet i Perioden i en tidsafgrænset periode ud over, hvad der ligger i forventningen til den ordinære aflønning.


Der forhandles om en afmålt ramme, og derfor er det ikke givet, at en medarbejder, der lever op til et eller flere kriterier, får lønforbedring. Andre kan have levet endnu mere op til kriterierne og derfor blive prioriteret. Men dette vilkår til trods opfordrer LSU dig til at ansøge, hvis du synes, at du lever op til et eller flere af kriterierne!
 

Kriterierne blev vedtaget i LSU for AU Økonomi i juni 2024.

Forhandlingssum

Forhandlingsrammen er endnu ikke fastlagt. Det forventes ultimo efter overordnet rammefastsættelse i universitetsledelsen.

Hvem kan komme i betragtning til en lønforbedring?

Lønforbedringer – tillæg såvel som engangsvederlag – vil som udgangspunkt blive givet til de medarbejdere, som bedst lever op til kriterierne og som har udviklet sig mest i forhold til kriterierne. Opfyldelse af et eller flere af kriterier medfører nødvendigvis ikke en lønforbedring, men skal anses som en nødvendighed for at komme i betragtning til en lønforbedring.

Engangsvederlag knytter sig til enkeltstående større opgaver, som ikke i sig selv giver anledning til et varigt tillæg. Generelt gives engangsvederlag for en særlig og betydningsfuld ydet indsats i en bestemt periode.

Hvordan søger du om lønforbedring?

Ansøgningsprocessen forventes som i 2024 afviklet via MitHR.

Hvem forhandler for dig?

Medarbejderne forhandles af den tillidsrepræsentant / organisation de overenskomstmæssigt er tilknyttet.

Selvom du muligvis ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, er det stadig tillidsrepræsentanten for dit fagområde, der skal forhandle på dine vegne, da tillidsrepræsentanten skal varetage alle medarbejdere på den pågældende overenskomstmæssige ansættelsesaftale uanset den enkeltes personlig tilhørsforhold til forskellige faglige organisationer.

Specialkonsulenter og chefkonsulenter, som er ansat på nyt lønsystem, kan vælge selv at forhandle.

Vicedirektøren har forhandlingskompetencen på ledelsessiden.

Lønforhandlingsresultat - udmelding

LSU fastlægger senest i januar 2025, hvordan udmeldinger om ansøgte eller indstillede lønforbedringer/engangsvederlag vil ske.

HR side om lønforhandling

Ansøgningsskema, lønaftaler m.m.