Ferieoptjening og afholdelse

Ordinær ferie

 • Er omfattet af regler for samtidighedsferie
 • Maks. 25 dage
 • Optjenes løbende i perioden 1. september til 31. august (2,08 dage pr. mdr.), og afholdes i perioden 1. september til 31. december (16 mdr.).

Eksempel

 • Afholdes løbende og i hele dage
 • Tre uger afholdes som udgangspunkt i hovedferien 1. maj til 30. september (5 mdr.)
 • Fire uger skal afvikles i afholdelsesperioden – ikke-afholdte dage er tabt for medarbejderen, hvis der ikke foreligger en feriehindring eks. sygdom, barsel og lign.
 • Efter aftale med nærmeste leder kan 5. uge overføres til den efterfølgende periode – der skal udfyldes blanket om overførsel.
 • Ferie kan varsles til afvikling – 3 måneder for hovedferie, 1 måned for restferie.
 • Udbetales som udgangspunkt ikke, medmindre der foreligger en gyldig feriehindring. Aftale om en eventuel udbetaling skal godkendes af vicedirektøren.
 • Ved fratrædelse overføres restferiedage til feriepengeinfo.

Særlige feriedage (SF)

 • Er ikke omfattet af regler for samtidighedsferie
 • Maks. 5 dage
 • Optjenes i ét kalenderår (0,42 dag pr. mdr.), og afholdes det efterfølgende år i perioden 1. maj til 30. april.

Eksempel

 • Afholdes i hele dage eller brøkdele heraf (f.eks. 0,5 dag)
 • Efter aftale med nærmeste leder kan rest SF overføres til den efterfølgende periode – der skal udfyldes blanket om overførsel.
 • SF dage kan varsles til afvikling med 1 måned, hvis de ikke er fastlagt senest 1. januar. Der kan kun varsles afholdelse af hele dage.
 • Udbetales som udgangspunkt ikke i henhold til AU’s politik, men kan aftales overført til næste afholdelsesperiode. Aftale om en eventuel udbetaling skal godkendes af vicedirektøren.
 • Udbetales automatisk ved fratrædelse

Feriehindringsregler

 • Skærpet i forbindelse med overgang til samtidighedsferie/Ny ferielov
 • Udgangspunkt ved feriehindring er overførsel – ikke udbetaling
 • Feriehindringen skal vare ind til udløbet af afholdelsesperioden
 • Det er kun de dage/uger, der ikke kan afholdes indenfor afholdelsesperioden, der kan overføres til næste periode.
 • 1. – 4. ferieuge, der er feriehindret, overføres til den næste periode.
 • 5. ferieuge, der er feriehindret, udbetales, medmindre der er aftalt overførsel til næste periode.
 • Ved sygdom eller barselsorlov overføres 1. – 4. ferieuge automatisk til næste periode. Består feriehindringen ved udløbet af denne periode, er det muligt få udbetalt den overførte ferie eller få ferien overført til den næstkommende periode.
 • Dog sker der automatisk udbetaling af ferie ud over 4 uger, medmindre det er aftalt at ferien overføres til næstkommende periode.

Feriegodtgørelse på 1,5% udbetales af to omgange

 • Med lønnen for maj måned udbetales godtgørelsen for perioden 1. september til 31. maj
 • Med lønnen for august måned udbetales godtgørelsen for perioden 1. juni til 31. august

Ferie på forskud

 • Universitetsledelsen har besluttet, at AU ikke benytter muligheden for, at medarbejdere, efter aftale, kan holde ferie på forskud.
 • I helt særlige tilfælde kan det individuelt aftales med nærmeste leder, at medarbejderen afvikler de 2 dage, der optjenes i måneden, i selvsamme måned.
 • Eventuelle aftaler om afvikling af frihed ud over den optjente ferie registreres som tjenestefri uden løn, og der foretages efterfølgende løntræk.