Fast track-aftaler

Skal du indgå en aftale om et forskningssamarbejde med en ekstern part, kan du ofte benytte én af TTO's fast track-aftaler med forhåndsgodkendte juridiske vilkår.
Du kan læse mere om de forskellige fast track-aftaler og downloade dem her på siden.

Hvis der indgår klinisk forskning i dit projekt, eller du ikke kan benytte én af vores fast track-aftaler, kan du få hjælp hos TTO.


Sådan bruger du fast track-aftaler

 • Afgør først, om du skal bruge en aftale for samfinansieret eller rekvireret forskning.
 • Hent fast track-aftalen og udfyld de markerede felter/bilag.
 • Hent altid fast track-aftalen på denne side. Så er du sikker på at få den senest opdaterede version. 
 • Som hovedregel skal din institut- eller centerleder underskrive aftalen.
 • En kopi af den underskrevne aftale skal sendes til tto@au.dk
 • Du skal selv opbevare en kopi i din projektmappe som en del af dine contract management-forpligtelser.

Hvis du ønsker at ændre nogle af vilkårene i fast track-aftalerne, så kontakt venligst TTO.

Samfinansieret forskning

Et samfinansieret forskningsprojekt er et samarbejde mellem et universitet og mindst én ekstern part – en akademisk institution eller en virksomhed – hvor begge parter bidrager ligeligt til projektet enten in-kind eller økonomisk.

Brug denne fast track-aftale, når:  

 • AU's aktiviteter i forbindelse med projektet bidrager til AU's primære opgaver og forskningsformål.
 • Begge parter bidrager til projektet enten i form af ressourcer (fx mandetimer) og/eller økonomisk støtte. Bemærk, at du ikke kan bruge fast track-aftalen om samfinansieret forskning med en virksomhed, hvis projektet er støttet af en ekstern bevillingsgiver. 
 • AU's resultater skal tilhøre AU. Fast track-aftalen med en virksomhed giver dog den eksterne samarbejdspartner mulighed for at forhandle en licens til AU's resultater på markedsvilkår. 
 • AU kan offentliggøre egne resultater og resultater med delt ejerskab.

Er du i tvivl om forskellen på samfinansieret forskning og rekvireret forskning?

Rekvireret forskning og anden indtægtsdækket virksomhed (IV)

Rekvireret forskning og anden indtægtsdækket virksomhed er tjenester eller opgaver, som en ekstern partner, så som et firma, en offentlig myndighed eller en organisation bestiller på markedsvilkår. Det kan fx være en analyse, test eller andre specifikke opgaver udført af en forsker.

Brug denne fast track-aftale, når: 

 • Du løser en opgave for en ekstern part inden for aktivitetsområder, som er naturlige udløbere af universitetets almindelige virksomhed.
 • Rettighederne til de direkte tilknyttede resultater af den rekvirerede opgave overdrages til den eksterne part. Resultaterne kan ikke publiceres af AU. 
 • Betaling fra den eksterne part foregår på markedsvilkår (fulde direkte omkostninger plus den gældende overheadsats for rekvireret forskning).

Se den direkte sammenligning mellem samfinansieret forskning og rekvireret forskning.

Er du i tvivl om forskellen på samfinansieret og rekvireret forskning?

Generelt kan eksterne partnere deltage i to typer forskningssamarbejde med AU - samfinansieret forskning og rekvireret forskning. Forskellene mellem de to typer samarbejde vedrører primært projektets karakter, økonomi, rettigheder og offentliggørelse.

Aktiviteter Samfinansieret forskning Rekvireret forskning
Projektets karakter AU’s aktiviteter i projektet skal støtte AU’s primære formål og opgaver og skal som hovedregel understøtte forskning og publicering. Aktiviteterne skal udspringe af AU’s almindelige forskningsmæssige virksomhed og er derfor ikke centrale forskningsmæssige opgaver.
Økonomi Begge parter bidrager til projektet enten i form af ressourcer (fx mandetimer) og/eller økonomisk støtte. AU's omkostninger (inklusive overhead) skal være dækket af den eksterne partner.
Rettigheder AU's resultater skal tilhøre AU. AU giver den eksterne partner mulighed for at forhandle en licens til AU's resultater på markedsvilkår. Rettighederne til de direkte tilknyttede resultater af den rekvirerede opgave overdrages til den eksterne partner.
Offentliggørelse AU kan offentliggøre egne forskningsresultater og forskningsresultater med delt ejerskab. AU kan ikke offentliggøre resultater, der er overdraget til den eksterne partner.

Andre fast track-aftaler

Fortrolighedsaftale (NDA)

Download den engelske version af aftalen.

Skal du drøfte et muligt samarbejde med en ekstern part, hvor I har brug for at udveksle fortrolig information, skal I forinden indgå en fortrolighedsaftale - en såkaldt NDA (Non-Disclosure Agreement).

Hvis de indledende drøftelser efterfølgende udmøntes i et projektsamarbejde, skal der som udgangspunkt udarbejdes en formel samarbejdsaftale med den eksterne part. NDA'en vil i så fald være en forløber, som afløses af samarbejdsaftalen. 

Aftale for studenterprojekter

Download den engelske version af aftalen.

Denne aftale kan bruges, når du som vejleder har AU-studerende, der samarbejder med en ekstern part i forbindelse med et projekt eller projektorienteret forløb (praktik). Aftalen regulerer rettigheder og forpligtelser mellem AU (dig som vejleder), de studerende og den eksterne part.

Du skal indsende en elektronisk kopi af den underskrevne og fuldt godkendte aftale til TTO.