Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler

Hvad sker der når du har kontaktet os?

Næste skridt

Når vi har modtaget din henvendelse, gennemgås alle oplysningerne, for at sikre at alt er inkluderet. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, vil en jurist kontakte dig. Din henvendelse vil blive tildelt en jurist i vores kontraktteam, som du vil blive kontaktet af. Vi vil give dig vores råd eller kommentarer, så vi sammen kan aftale, hvordan vi eksempelvis forhandler en aftale med din samarbejdspartner.

Generelt sker juridiske tjenester i den rækkefælge, som vi modtager henvendelserne. Er din henvendelse ikke tidskritisk, så lad os gerne vide det, så vi kan prioritere opgaverne.

Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel har til formål at levere kvalitetsjuridisk rådgivning på en rettidig og rimelig måde. Vi beder dig dog være opmærksom på, at vi leverer juridiske tjenester til hele universitetet, og ligesom resten af Aarhus Universitet skal Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel også fungere inden for rammerne af relevante politikker, procedurer og lovgivning.

Når en aftale er blevet gennemgået eller forhandlet, er det din Institutleder, som foretager den endelige godkendelse og underskriver aftalen.

 

Hvor lang tid tager det?

Hvor lang tid det tager fra din henvendelse til der ligger en underskrevet kontrakt kan variere betydeligt, afhængigt af en række faktorer som projektets kompleksitet:

•         Antallet af involverede parter

•         hvor hurtigt den anden part/de andre parter reagerer på korrespondance

•         Forhandlingens udgangspunkt

Det kan tage fra et par dage at indgå en standardaftale til flere måneder at blive enige om en konsortieaftale med mange parter.

Fast Track Agreements

Modelaftale for samarbejde om forskningsdata

Kliniske aftaler

Aarhus Universitetshospital og øvrige forskningsenheder ved Region Midtjyllands sygehuse fungerer som en ramme for det forskningssamarbejde, der foregår mellem hospitalerne under Aarhus Universitetshospital og Health på Aarhus Universitet. Forskningen er organiseret ud fra princippet om, at grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling hænger tæt sammen. Institut for Klinisk Medicin ved Health har ansvaret for koordinering af al forskning, og ligeledes alt det kvalitetsmæssige, der foretages på sygehusene under Region Midtjylland.

For de kliniske aftaler er der beskrevet et sæt fælles retningslinjer, som er vedtaget af Universitetshospitalerne i Danmark. Disse dækker aftaler mellem private virksomheder og Aarhus Universitetshospital (og øvrige forskningsenheder ved hospitaler i Region Midtjylland).

Retningslinjerne kan hentes i pdf-format her.

Alle kontrakter vedrørende forskningssamarbejde, der involverer ansatte på Aarhus Universitetshospital, skal godkendes af Institut for Klinisk Medicin. AU Technology Transfer Office (AU TTO) bistår Institut for Klinisk Medicin med juridisk rådgivning. Det er således AU TTO, der er ansvarlig for sagsbehandlingen og ligeledes AU TTO, der er ansvarlig for, at kontrakterne er i overensstemmelse med universitetshospitalernes retningslinjer.

EU Consortium Agreements

I EU-finansierede projekter skal de deltagende parter indgå en indbyrdes aftale – en konsortieaftale. Det første udkast til konsortieaftalen kommer typisk fra projektets koordinator, hvorefter parterne i fællesskab vil forhandle aftalen endeligt på plads.

Material Transfer Agreements

Hvor et samarbejde mellem Aarhus Universitet og en ekstern partner omfatter overførsel af fysisk materiale, vil parterne indgå en MTA (Material Transfer Agreement). Dette ses oftest, når en part som led i forskningen skal anvende biologisk materiale, cellelinjer, kemiske stoffer eller lignede, der tilhører den anden part. Det er formålet med en MTA at skabe fuldstændig klarhed over parternes rettigheder og forpligtelser i forhold til overdragelsen.

Non-Disclosure Agreements

At udveksle fortrolige oplysninger vil i langt de fleste samarbejder være nødvendigt.Typisk vil det endda være en forudsætning for overhovedet at indgå en samarbejdsaftale om et konkret forskningsprojekt, at parterne allerede i forhandlingsfasen har afdækket muligheden og grundlaget for et samarbejde ved at udveksle fortrolig viden.

Det er vigtigt, at fortrolige oplysninger også behandles fortroligt.

Uanset om parterne indgår en særlig aftale om fortrolighed, sikrer dansk ret, at en modtager af oplysninger i nogle tilfælde er forpligtet til at holde oplysningerne hemmeligt. Sædvanligvis indgår Aarhus Universitet dog udtrykkelige Non-Disclosure Agreements (NDA), når fortrolig information skal udveksles med universitetet som modtager eller afsender. En NDA har til formål at etablere et fortroligt miljø, hvor udveksling af oplysninger kan ske frit.

Genetiske Ressourcer

Hvis du som led i din forskning bruger genetiske ressourcer, er der fra 9. november 2015 ved lov fastsat en række regler, som din forskning og udnyttelse af forskningsresultater skal leve op til. Reglerne baserer sig på ABS Protokollen, Nagoya protokollen og EU forordninger, og for at vise, at du overholder reglerne, skal du indsende et særligt skema til Naturstyrelsen. Skemaerne findes på Naturstyrelsens hjemmeside via nedenstående link. Reglerne foreskriver eksempelvis en fair udbyttedeling af dine forskningsresultater, der er genereret ved brug af genetiske ressourcer fra leverandørland.

Link til Naturstyrelsen, ABS protokollen