Barselsregler for børn født fra og med 2. august 2022

Nye barselsregler for børn født fra og med 2. august 2022

Nye barselsregler på vej

De nye barselsregler gælder for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere. Det er fødselstidspunktet og ikke terminstidspunktet, som er afgørende for, hvilken af de to lovgivninger, der gælder for dig. Det betyder, at hvis du fx har termin den 30. juli, men føder den 6. august, vil du høre ind under de nye barselsregler.

Fraværsretten

En mors fraværsret i forbindelse med barselsorloven er ændret fra 14 uger til 10 uger.

Faren/medmoren har fortsat ret til 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen, og begge forældre har derudover fortsat ret til at være fraværende i 32 ugers forældreorlov. Der er ikke ændret i reglerne om graviditetsorlov.

Dagpengeretten

Fremover fordeles de 48 ugers dagpengeret efter fødslen ligeligt mellem forældrene, hvis begge forældrene bor sammen på fødselstidspunktet. Udgangspunktet er således, at hver forælder har 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen (24-24-modellen). Hvis begge forældre er lønmodtagere, er 11 af orlovsugerne med dagpenge øremærket, og disse uger kan ikke overføres mellem forældrene. De øvrige 13 orlovsuger kan overføres fra den ene forælder til den anden.

Lønretten

 • Moren har ret til 6 ugers lønnet graviditetsorlov før forventet fødsel.
 • Moren har ret til orlov med løn i de 10 uger i umiddelbar forlængelse af fødslen (barselsorloven).
 • Faren/medmoren har fortsat ret til orlov med løn i 2 uger i forbindelse med fødslen (fædreorlov).
 • Forældrene har ret til lønnet forældreorlov i 23 uger, som fordeles således:
  • 10 uger er øremærket til moren
  • 7 uger er øremærket til faren/medmoren
  • 6 uger er til fordeling

Herunder er en oversigt over fravær, dagpenge og løn i forbindelse med barsel på Aarhus Universitet. Denne oversigt kan findes i pdf-format her.

Mor

Som mor har du ret til 6 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel og 24 ugers orlov efter fødslen.  

Efter fødslen er dine 24 ugers orlov som mor fordelt på denne måde:

 • 2 ugers pligtmæssig barselsorlov øremærket til mor i forbindelse med fødslen (med løn).
   
 • 8 ugers barselsorlov (uge 3 – 10) (med løn).
  • De 8 ugers barselsorlov fra uge 3-10 kan overdrages helt eller delvist til far/medmor. Du kan overdrage orloven på to forskellige måder, hvor far/medmor enten skal holde ugerne i uge 3-10 eller får mulighed for at udskyde orloven.
  • Du kan genoptage dit arbejde på fuld tid i de uger, som du overdrager, men det vil betyde, at far/medmor skal holde orloven i uge 3–10.
  • Du kan gå direkte over på dine 14 ugers forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de 2 ugers pligtmæssige orlov efter fødslen. Dermed er du stadig på orlov, hvilket giver far/medmor ret til at udskyde de uger, som du overdrager af de 8 ugers barselsorlov og holde dem, inden barnet bliver 1 år. Er far/medmor i arbejde, kan orloven efter aftale med leder enten forlænges ved at starte delvist på arbejde eller udskydes, så den holdes, inden barnet bliver 9 år, dvs. at far/medmor starter fuldtid på arbejde igen.
  • Vælger du at overdrage de 8 uger eller dele heraf til far/medmor, skal I begge to give besked til jeres arbejdsgiver 4 uger før terminsdatoen.
    
 • 14 ugers forældreorlov – 10 uger er øremærket dig med løn
  • 9 af de 14 ugers forældreorlov er øremærket til dig og skal holdes, inden barnet bliver 1 år. Hvis du ikke holder de øremærkede orlovsuger, bortfalder barselsdagpengene, og dermed også retten til lønnet orlov. Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger med dagpenge.
  • Du kan vælge at de resterende 5 uger skal overdrages til far/medmor, som skal holde orloven, inden barnet bliver 9 år.
  • Du kan også udskyde 5 uger til dig selv og holde dem, inden barnet bliver 9 år.
  • 6 uger med løn til deling med en statsansat far/medmor.

Som mor har du ret til løn i op til 26 uger, hvis du også holder de 6 orlovsuger med løn, der kan fordeles mellem forældrene. Der er som udgangspunkt en ligelig fordeling af barselsdagpengeugerne, hvorefter begge forældre har ret til 24 ugers dagpenge. Det kan medføre tilfælde, hvor AU ikke kan få dagpengerefusion i 25. og 26. uge, som normalt er en forudsætning for løn under barsel. Denne situation håndteres ved, at faren/medmoren overfører de fornødne ugers orlov med dagpenge (op til 2 uger) til moren, hvorved moren vil have ret til fuld løn i perioden. Hvis der ikke overføres orlovsuger med dagpenge, udbetales en nedsat løn, der udgør differencen mellem dagpengesatsen og morens sædvanlige løn.


Løn under orlov:


Retten til lønnet orlov

Retten til løn under orlov er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder ikke:

 • under fravær til graviditetsundersøgelser
 • under almindelig graviditetsorlov i 6. og 5. uge før forventet fødsel
 • under almindelig graviditetsorlov i perioden fra 4. uge før forventet fødsel og indtil fødslen, når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes, at du ikke opfylder barselslovens beskæftigelseskrav
 • når du har flere arbejdsgivere
 • når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes du har længerevarende ophold uden for landets grænser.


Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde disse betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet

Opgørelsen af beskæftigelseskravet er digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark kan kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.    

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.


Flere arbejdsgivere

Hvis du under barselsfraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse i forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte ansættelsesforhold berettiger til. Samlet kan de udbetalte dagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, uanset om du sammenlagt har mere end fuldtidsbeskæftigelse. Du mister ikke retten til løn, selv om universitetet i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du har flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger fuldtidsbeskæftigelse, og du under din orlov genoptager arbejdet i et af de andre ansættelsesforhold, vil det kunne medføre, at dagpengerefusionen til universitetet reduceres til et beløb, der er mindre end den forholdsmæssige andel af dagpengene til universitetet. I sådanne situationer får det dog ingen indflydelse på din ret til løn under orloven.

Du må derimod ikke under orloven påbegynde ny beskæftigelse, der medfører, at universitetets refusionsadgang nedsættes eller bortfalder. Du må heller ikke på anden måde foranledige, at universitets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til barselsloven nedsættes eller bortfalder. Dette vil have konsekvenser får din ret til løn under barslen.


Fleksible muligheder for planlægning af barsels- og forældreorloven:


Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af orloven. Ved delvis genoptagelse af arbejdet skal leders godkendelse af aftalen fremsendes sammen med barselsskemaet via mail til HR eller til Ph.d.-administrationen (hvis du er ph.d.- studerende).

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Med de nye barselsregler er det dog ikke længere muligt at få udbetalt nedsatte dagpenge, hvorfor den sidste del af orloven vil være uden indkomst. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Udskydelse af forældreorlov

Retsbaseret udskudt orlov (op til 5 uger)

Du har ret til at udskyde op til 5 uger af forældreorloven med barselsdagpenge. Derudover har medforælderen ret til at udskyde 5 uger af forældreorloven. Orloven skal udskydes til barnet er mindst 1 år, men skal afholdes inden barnet fylder 9 år, da ugerne ellers bortfalder. Hvis du skifter arbejdsgiver, beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudte orlov.

Aftalebaseret udskudt orlov

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU. Ved aftalebaseret udskudt orlov skal leders godkendelse af aftalen fremsendes sammen med barselsskemaet via mail til HR eller til Ph.d.-administrationen (hvis du er ph.d.- studerende).

Hvis du vælger at udskyde din forældreorlov, skal du varsle det til din nærmeste leder 16 uger forinden orlovens påbegyndelse.

Varslingsfrister mor

Senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt skal du oplyse, hvornår du regner med at begynde på din graviditetsorlov.

Ønsker du at overdrage den del af orloven, som ligger i perioden 3.-10. uge efter fødslen, til far/medmor, skal du give besked herom til HR eller Ph.d.-skolen senest 4 uger før forventet fødsel. Du skal samtidig oplyse, om du ønsker at påbegynde forældreorloven eller om du ønsker at opstarte arbejde. Senest 6 uger efter fødslen skal du give besked om, hvordan du vil benytte dine øvrige orlovsmuligheder.

Senest 8 uger efter fødslen skal du give besked om du ønsker at udskyde op til 5 uger af forældreorloven via skema 2.

Tidspunktet for afholdelse af udskudt orlov på op til 5 uger skal meddeles med 8 ugers varsel til HR eller Ph.d.-skolen ved indsendelse af Skema 3.

Far/medmor

Efter fødslen er dine 24 ugers orlov som far/medmor fordelt på denne måde:

 • 2 ugers øremærket fædreorlov/medmororlov umiddelbart efter barnets fødsel eller hjemkomsten fra sygehuset (med løn).
  • Du kan også aftale med din leder, at du holder orloven senere inden barnet bliver 10 uger. Som udgangspunkt skal du holde orloven i én samlet periode, medmindre du har aftalt en anden afvikling inden for de første 10 uger med din leder.
    
 • 22 ugers forældreorlov – 7 uger er øremærket med løn
  • 9 af de 22 ugers forældreorlov er øremærket til dig og skal bruges, inden dit barn bliver 1 år. Hvis du ikke holder de øremærkede orlovsuger, bortfalder barselsdagpengene, og dermed også retten til lønnet orlov. Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger med dagpenge.
  • De resterende 13 uger kan du overdrage til mor, som skal holde orloven, inden barnet bliver 9 år.
  • Du kan også udskyde 13 uger til dig selv og holde dem, inden barnet bliver 9 år.
  • 6 uger med løn til deling med en statsansat mor.

Løn under orlov:


Retten til lønnet orlov

Retten til løn under orlov er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder ikke:

 • når du har flere arbejdsgivere
 • når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes du har længerevarende ophold uden for landets grænser.

Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde disse betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet

Opgørelsen af beskæftigelseskravet er digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark kan kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.    

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.

Flere arbejdsgivere

Hvis du under barselsfraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse i forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte ansættelsesforhold berettiger til. Samlet kan de udbetalte dagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, uanset om du sammenlagt har mere end fuldtidsbeskæftigelse. Du mister ikke retten til løn, selv om universitetet i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du har flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger fuldtidsbeskæftigelse, og du under din orlov genoptager arbejdet i et af de andre ansættelsesforhold, vil det kunne medføre, at dagpengerefusionen til universitetet reduceres til et beløb, der er mindre end den forholdsmæssige andel af dagpengene til universitetet. I sådanne situationer får det dog ingen indflydelse på din ret til løn under orloven.

Du må derimod ikke under orloven påbegynde ny beskæftigelse, der medfører, at universitetets refusionsadgang nedsættes eller bortfalder. Du må heller ikke på anden måde foranledige, at universitets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til barselsloven nedsættes eller bortfalder. Dette vil have konsekvenser får din ret til løn under barslen.


Fleksible muligheder for planlægning af barsels- og forældreorloven:


Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af orloven. Ved delvis genoptagelse af arbejdet skal leders godkendelse af aftalen fremsendes sammen med barselsskemaet via mail til HR eller til Ph.d.-administrationen (hvis du er ph.d.- studerende).

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Med de nye barselsregler er det dog ikke længere muligt at få udbetalt nedsatte dagpenge, hvorfor den sidste del af orloven vil være uden indkomst. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Udskydelse af forældreorlov

Retsbaseret udskudt orlov (op til 5 uger)

Du har ret til at udskyde op til 5 uger af forældreorloven med barselsdagpenge. Derudover har medforælderen ret til at udskyde 5 uger af forældreorloven. Orloven skal udskydes til barnet er mindst 1 år, men skal afholdes inden barnet fylder 9 år, da ugerne ellers bortfalder. Hvis du skifter arbejdsgiver, beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudte orlov.

Aftalebaseret udskudt orlov

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU. Ved aftalebaseret udskudt orlov skal leders godkendelse af aftalen fremsendes sammen med barselsskemaet via mail til HR eller til Ph.d.-administrationen (hvis du er ph.d.- studerende).

Hvis du vælger at udskyde din forældreorlov, skal du varsle det til din nærmeste leder 16 uger forinden orlovens påbegyndelse.

Varslingsfrister far/medmor

Senest 4 uger før fædreorlovens/medmororlovens forventede start skal du oplyse, hvornår du forventer at holde denne samt de op til 8 ugers orlov, der kan overdrages fra mor til far/medmor til afholdelse fra og med uge 3 til og med uge 10 efter fødslen.

Så snart barnet er født bedes du give besked til HR eller Phd.-skolen.

Senest 6 uger efter fødslen skal du give besked om, hvordan du vil benytte dine øvrige orlovsmuligheder.

Senest 8 uger efter fødslen skal medarbejderen underrette arbejdsgiveren, hvis medarbejderen ønsker at udskyde op til 5 uger af forældreorloven. Tidspunktet for afholdelse af udskudt orlov på op til 5 uger skal meddeles med 8 ugers varsel til HR eller Ph.d.-skolen ved indsendelse af Skema 3.

Adoption

Fremover fordeles de 48 ugers dagpengeret efter modtagelsen ligeledes ligeligt mellem forældrene efter 24-24-modellen. De nye barselsregler betyder, at du og din partner hver får 24 ugers orlov efter I har modtaget barnet.


Løn under orlov:


Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde disse betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet

Opgørelsen af beskæftigelseskravet er digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark kan kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.    

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.


Retten til lønnet orlov

Retten til løn under orlov er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder ikke:

 • når du har flere arbejdsgivere
 • når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes du har længerevarende ophold uden for landets grænser.


Flere arbejdsgivere

Hvis du under barselsfraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse i forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte ansættelsesforhold berettiger til. Samlet kan de udbetalte dagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, uanset om du sammenlagt har mere end fuldtidsbeskæftigelse. Du mister ikke retten til løn, selv om universitetet i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du har flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger fuldtidsbeskæftigelse, og du under din orlov genoptager arbejdet i et af de andre ansættelsesforhold, vil det kunne medføre, at dagpengerefusionen til universitetet reduceres til et beløb, der er mindre end den forholdsmæssige andel af dagpengene til universitetet. I sådanne situationer får det dog ingen indflydelse på din ret til løn under orloven.

Du må derimod ikke under orloven påbegynde ny beskæftigelse, der medfører, at universitetets refusionsadgang nedsættes eller bortfalder. Du må heller ikke på anden måde foranledige, at universitets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til barselsloven nedsættes eller bortfalder. Dette vil have konsekvenser får din ret til løn under barslen.


Orlov før forventet modtagelse af barnet

Barnet modtages i Danmark:

Begge adoptanter, der modtager et barn i Danmark, har ret til løn i op til 1 uge før modtagelsen, hvis barnet ikke allerede opholder sig i adoptanternes hjem og hvis adoptanterne af hensyn til barnet i en periode skal opholde sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Den dag, hvor barnet bringes til hjemmet, regnes med til perioden før modtagelsen.

De kommunale myndigheder kan i særlige tilfælde vurdere, om der er behov for, at adoptanterne opholder sig for en længere periode på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Orloven kan i disse tilfælde forlænges med op til 1 uges ekstra orlov med løn.

Tidspunktet for orloven før forventet modtagelse af barnet skal meddeles nærmeste leder så tidligt som muligt.

Du skal i den forbindelse udfylde adoptionsskema 1.

Barnet modtages i udlandet:

Begge adoptanter, der modtager et barn i udlandet, har ret til orlov med løn i op til 4 uger før modtagelsen. De 4 uger kan forlænges med op til yderligere 4 uger, hvis modtagelsen af barnet trækker længere ud end de forventede 4 uger og hvis denne forlængelse ikke skyldes adoptanternes forhold.

Orloven regnes fra den dag, hvor adoptanterne rejser ud af Danmark for at hente barnet og varer til og med den dag, hvor de formelle betingelser for at tage barnet med hjem til Danmark er opfyldt. Herefter begynder den almindelige adoptionsorlov uanset om forældrene rejser til Danmark umiddelbart efter modtagelsen, eller om de bliver i udlandet for en periode herefter.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 1.

Perioden efter modtagelse af barnet (uge 1-10)

Efter modtagelse af barnet har hver forælder ret til 6 ugers orlov med barselsdagpenge, der som udgangspunkt skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelsen.

Du må kun holde 2 af ugerne samtidig med den anden forælder. De 2 uger kan ikke overdrages til den anden forælder. De 4 uger kan overdrages til den anden forælder.

De resterende 4 uger, som skal holdes inden for de første 10 uger efter modtagelsen, må ikke holdes samtidig med den anden forælder, men ugerne kan overdrages til den anden forælder.

Hvis I vil holde orlov samtidig

Hvis I inden for de første 10 uger vil holde mere end 2 ugers orlov samtidig, har I forskellige muligheder.

Mulighed 1:

Den ene forælder kan efter afholdelse af sine 2 uger orlov starte med at bruge af sine 18 ugers orlov. Den anden forælder bruger samtidig sine 6 ugers orlov lige efter modtagelsen. Efter 6 uger holder den første forælder sine sidste 4 uger orlov inden for 10-ugersperioden. Den anden forælder starter efter 6 uger med at bruge sine 18 ugers orlov. Begge forældre har derved holdt orlov samtidig i de første 10 uger efter modtagelsen.

Mulighed 2: 

Begge forældre holder orlov samtidig de første 2 uger efter modtagelsen af barnet. Efter de 2 uger overdrager den ene forælder 4 ugers orlov til anden forælder. Den anden forælder holder dermed egne 6 uger og 4 overdragede uger inden for de første 10 uger. Den første forælder starter efter 2 uger med at holde sine 18 ugers orlov. Begge forældre har derved holdt orlov samtidig i de første 10 uger efter modtagelsen.

Løn i perioden efter barnets modtagelse

I har som adoptanter tilsammen ret til løn i op til 10 uger i orlovsperioden lige efter modtagelsen af barnet. Da der er en ligelig fordeling af barselsdagpengene i denne orlovsperiode har begge forældre ret til 6 ugers dagpengeret. Det kan medføre tilfælde, hvor universitetet ikke kan få dagpengerefusion i 4 af de 10 orlovsuger med løn, hvis den ene adoptant vælger at tage alle 10 uger. Denne situation kan håndteres ved, at den anden adoptant overfører de fornødne ugers orlov med dagpenge (op til 4 uger), hvorved adoptanten har ret til fuld løn i perioden. Hvis der ikke overføres orlovsuger med dagpenge, udbetales en nedsat løn, der udgør differencen mellem dagpengesatsen og adoptantens sædvanlige løn.

Forældreorlov (fra uge 11)

I forældreorlovsperioden har I begge ret til at være fraværende i 32 uger, hvoraf 18 uger er med dagpenge. De 11 af orlovsugerne med dagpenge øremærket og kan dermed ikke overføres i mellem jer. De øvrige 13 orlovsuger med dagpenge kan overføres fra den ene adoptant til den anden. Hvis den anden forælder ikke er lønmodtager, kan de op til 18 uger overdrages til dig. Du har også mulighed for at modtage op til 13 ugers barselsdagpenge fra den anden adoptant. Det er jeres eget ansvar at ansøge om dette ved Udbetaling Danmark.

Forældreorlov med løn 

Med de nye regler er der indført en såkaldt 6+7+10 model. Modellen indebærer, at der er øremærket 6 ugers orlov med løn til den ene adoptant, 7 uger med løn til den anden adoptant og 10 uger med løn til deling.

Du skal senest 6 uger efter modtagelsen af barnet anmelde din forældreorlov ved udfyldelse af skema 2.

Hvis I ikke bor sammen

I den nye barselslov er indført regler om, at hvis forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for fødslen, får den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, 13 ugers orlov med dagpenge oveni sine egne 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen. De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år.


Fleksible muligheder for planlægning af barsels- og forældreorloven:

Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af orloven. Ved delvis genoptagelse af arbejdet skal leders godkendelse af aftalen fremsendes sammen med barselsskemaet via mail til HR eller til Ph.d.-administrationen (hvis du er ph.d.- studerende).

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Med de nye barselsregler er det dog ikke længere muligt at få udbetalt nedsatte dagpenge, hvorfor den sidste del af orloven vil være uden indkomst. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Udskydelse af forældreorlov

Retsbaseret udskudt orlov (op til 5 uger)

Du har ret til at udskyde op til 5 uger af forældreorloven med barselsdagpenge. Derudover har medforælderen ret til at udskyde 5 uger af forældreorloven. Orloven skal udskydes til barnet er mindst 1 år, men skal afholdes inden barnet fylder 9 år, da ugerne ellers bortfalder. Hvis du skifter arbejdsgiver, beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudte orlov.

Hvis du vælger at udskyde din forældreorlov, skal du varsle det til din nærmeste leder 8 uger forinden orlovens påbegyndelse.
 

Aftalebaseret udskudt orlov

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU. Ved aftalebaseret udskudt orlov skal leders godkendelse af aftalen fremsendes sammen med barselsskemaet via mail til HR eller til Ph.d.-administrationen (hvis du er ph.d.- studerende).

Hvis du vælger at udskyde din forældreorlov, skal du varsle det til din nærmeste leder 16 uger forinden orlovens påbegyndelse.

Forældre, der ikke bor sammen på tidspunktet for fødslen

I den nye barselslov er indført regler om, at hvis forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for fødslen, får den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, 13 ugers orlov med dagpenge oveni sine egne 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen. De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Den forælder, som ikke har bopæl med barnet, har alene mulighed for at holde 9 ugers forældreorlov med dagpenge, der er øremærket. Da statsansatte mødre og fædre/medmødre kan have ret til forældreorlov med løn i op til hhv. 16 og 13 uger i forældreorlovsperioden, kan det medføre situationer, hvor moren eller faren/medmoren ikke kan holde de sidste hhv. 7 og 4 ugers forældreorlov med løn, da der ikke er en dagpengeret, og AU dermed ikke kan få dagpengerefusion.

Hvad gælder, hvis der kun er én forælder?

Hvis du er soloforælder har du ret til samme orlov som i dag – 46 orlovsuger med barselsdagpenge efter fødslen.  Som noget nyt sidestilles solofædre og solomødres orlovsperiode, så begge får ret til at holde op til 46 ugers orlov med barselsdagpenge.

Derudover får soloforældre fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage den del af orloven, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem. Det kan enten være til bedsteforældre eller søskende. Hvis der er tale om, at den ene forælder er død, er der mulighed for at overdrage orlovsuger til den afdødes forældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet fylder ét år.

Hvad gælder, hvis den anden forælder eller du selv også er selvstændig?

Uanset om forældrene er lønmodtagere, selvstændige eller ledige, har I som udgangspunkt hver 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Reglerne om ni ugers øremærket orlov med barselsdagpenge gælder dog kun for lønmodtagere. Er man ikke lønmodtager, kan man derfor vælge at overdrage op til 22 ugers orlov (24-2 uger) med barselsdagpenge til den anden forælder.

Hvis man ved siden af sine studier eller sin selvstændige virksomhed har arbejde af et vist omfang som lønmodtager, vil man blive anset for at være lønmodtager med den konsekvens, at man er omfattet af den øremærkede orlov.

Se nærmere her for eksempler på, hvornår man betragtes som lønmodtager.

Grænsegængertilfælde

Tilfælde, hvor den anden forælder ikke er socialt sikret i Danmark

Man er som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor man arbejder. Hvis kun den ene forælder er socialt sikret i Danmark, og forældrene bor sammen ved fødslen, kan den forælder, som er socialt sikret i Danmark søge om op til 13 ekstra uger med ret til barselsdagpenge oveni sine egne 24 uger.

Du har ret til ekstra orlov, hvis du kan dokumentere, at den anden forælder i samme periode, hvor du vil holde de op til 13 uger ikke har haft fravær med offentlig forsørgelsesydelse (fx barselsdagpenge) under orloven efter det andet lands lovgivning.

Hvis forælderen får udbetalt offentlig forsørgelsesydelse svarende til barselsdagpenge i mindre end 13 uger, fratrækkes ugerne fra de 13 ugers ekstra orlov. 

Eksempel - forældrene bor sammen

Mads og Andrea bor sammen i Sverige. Mads arbejder i Sverige, og Andrea arbejder i Danmark. Da Mads arbejder i Sverige, er han som udgangspunkt socialt sikret i Sverige. Andrea er som udgangspunkt socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. 

Da Mads og Andrea bor sammen, har Andrea ret til 13 ugers ekstra orlov oveni sine 24 uger, hvis Mads ikke får udbetalt ydelse svarende til barselsdagpenge fra Sverige i den periode, hvor Andrea holder de ekstra 13 uger. Får Mads udbetalt fx 5 uger i perioden, så har Andrea ret til ekstra 8 ugers orlov med barselsdagpenge fra Danmark.

Eksempel - forældrene bor ikke sammen

Kim og Karina bor ikke sammen ved fødslen. Kim bor og arbejder i Sverige, og Karina bor og arbejder i Danmark. Barnet har folkeregisteradresse hos Karina fra fødslen.

Da Kim arbejder i Sverige, er han som udgangspunkt socialt sikret i Sverige. Karina er som udgangspunkt socialt sikret i Danmark, da hun arbejder i Danmark. Da Kim og Karina ikke bor sammen ved fødslen, er Karina omfattet af reglen om en anden fordeling af orloven og kan få ekstra 13 ugers orlov med barselsdagpenge oveni sine egne 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen, da forældrene ikke bor sammen på tidspunktet for barnets fødsel.

Barnets hospitalsindlæggelse

Ved barnets indlæggelse på hospital inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen kan forældrenes orlov enten:

 • forlænges, hvis arbejdet ikke genoptages under indlæggelsen eller
 • udsættes, hvis arbejdet fortsættes eller genoptages under indlæggelsen. 

Du skal dokumentere barnets indlæggelse ved journaludskrift fra hospitalet eller ved lægeerklæring. Ambulant behandling eller indlæggelse af barnet i hjemmet kan ikke sidestilles med hospitalsindlæggelse.

Arbejdet genoptages ikke under barnets indlæggelse

Hvis barnet hospitalsindlægges i en lønnet orlovsperiode, og du ikke genoptager arbejdet under indlæggelsen, med den følge at orloven med dagpenge forlænges, forlænges din lønret tilsvarende.

I kan som forældre tilsammen højst få en forlængelse, som svarer til indlæggelsesperioden og forlængelsen kan max udgøre 3 måneder i alt. Det er ikke en forudsætning, at jeres orlov er påbegyndt på indlæggelsestidspunktet.

Retten til at forlænge orloven gælder ikke for en far/medmors ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller adoptanters ret til samtidigt fravær (barselslovens § 14, stk. 2).

Arbejdet fortsættes eller genoptages under barnets indlæggelse

Hvis barnet hospitalsindlægges i en lønnet orlovsperiode, og du under indlæggelsen fortsætter eller genoptager arbejdet, med den følge at orloven med dagpenge udsættes, udsættes din lønret under orlovsperioden tilsvarende.

Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Uden sammenhæng med barselsreglerne ovenfor har en ansat efter aftalen om tjenestefrihed af familiemæssige årsager ret til tjenestefrihed med løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med den ansattes hospitalsindlæggelse sammen med et hjemmeværende barn under 14 år. Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver den ansattes tilstedeværelse.

Hvis begge forældre er omfattet af aftalen, kan den samlede tjenestefrihedsperiode med løn højst udgøre 5 dage for forældrene tilsammen.