For HR elevkoordinatorer

Siden henvender sig til de lokale HR elevkoordinatorer. Elevkoordinatorerne er forankret i HR ved administrationscentrene ST, HE, BSS, ARTS og Fællesadministrationen og varetager en række driftsopgaver omkring ansættelse af elever og praktikanter.

Elevkoordinatoren ved AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling har det overordnede ansvar for overholdelse af elevkvoten.

Ansvarsfordeling

Institut/VD-område

Institut/VD-områdes opgaver i forbindelse med ansættelse af elever og laborantpraktikanter:

Nyansættelse

 

 

 • Nedsættelse af ansættelsesudvalg i samarbejde med HR på administrationscentret samt den læresteds- og elevansvarlige.
 • Indkaldelse og afholdelse af ansættelsessamtaler i samarbejde med HR på administrationscentret samt den læresteds- og elevansvarlige.
 • Træffe beslutning om ansættelse.
 • Sende indstilling om ansættelse til HR på administrationscentret.
 • Udarbejde praktikplan i samarbejde med den læresteds- og elevansvarlige.
 • Etablere og gennemføre lokale introduktionsprogrammer. Læs mere på introduktion af ny medarbejder.

 

 

 

Ændringer i bestående ansættelsesforhold

 

 

 • Følge op på 3. og 4. basistillæg for gartnere og dyrepassere i samarbejde med HR på administrationscentret.
 • Bortvisning af medarbejder i samarbejde med HR på administrationscentret, den elevansvarlige og AU HR Personalejura.

 

 

 

 Særlige områder under ansættelse

 

 

 • Ferie - og fraværsregistrering, kvalitetssikring og ferieoverførsel.
 • Sygefraværssamtaler i samarbejde med HR på administrationscentret og den elevansvarlige.

 

 

 

Opfølgning

 

 

 • Finansiering af opslag/annoncering.
 • Opfølgning på elevplan.dk i forbindelse med fravær under skoleophold i samarbejde med HR på administrationscentret og den elevansvarlige.
 • Finansiering af beklædning/fodtøj for EUD-elever samt laborantpraktikanter.
 • Reception ved endt uddannelse i samarbejde med den elevansvarlige.

 

 

 

 

 

HR

HR ved administrationscentrene og Fællesadministrationen varetager følgende opgaver i forbindelse med ansættelse af elever og laborantpraktikanter:

Nyansættelse

 • Årligt i samarbejde med fakultetsledelsen/LEA at danne overblik over fordeling af elever og evt. finansiering heraf.
 • Sikre overholdelse af elevkvote.
 • Opdater lokal elevoversigt.
 • Undersøger om arbejdsstedet er godkendt som uddannelsessted i samarbejde med den elevansvarlige.
 • Opslag af stillingen i PeopleXS samt modtage, registrer og bekræfte modtagelse af ansøgninger og bilag.
 • Nedsætter ansættelsesudvalg i samarbejde med institut/VD-område samt den læresteds- og elevansvarlige.
 • Indkalder og afholder ansættelsessamtaler i samarbejde med institut/VD-område, elev- og lærestedsansvarlige.
 • Udfærdiger uddannelsesaftalen i samarbejde med den lærestedsansvarlige.
 • Sender oplysningsskema for nyansatte til eleven/praktikanten.
 • Udfærdiger ansættelseskontrakt.
 • Sender afslag via PeopleXS.
 • Opretter personsag i Captia/AUHRA/HR-Løn.
 • Tildeler feriedage i AUHRA.

 Ændringer i bestående ansættelsesforhold

 • Forlængelser af elevtiden pga. sygdom, barsel mv.
 • Tillæg til eller ændring i uddannelsesaftalen.
 • 3. og 4. basistillæg for gartnere og dyrepassere i samarbejde med institut/VD-område.
 • Kval. tillæg og engangsvederlag ved den årlige lønforhandling.
 • Administration i forbindelse med barselsorlov.
 • Påtaler, advarsler og andre tjenestelige sanktioner i samarbejde med AU HR Personalejura og den elevansvarlige/den lokale leder.
 • Bortvisning af medarbejder i samarbejde med institut/VD-område og AU HR Personalejura.
 • Elevens egen opsigelse.
 • Udfylder blanket ved ophør af uddannelsesaftale.
 • Opdatering af personsag i Captia/AUHRA/HR-Løn.

Særlige områder under ansættelse

 • Individuel rådgivning i forbindelse med barsel/sygdom.
 • Sygefraværssamtale i samarbejde med institut/VD-område og den elevansvarlige.
 • Refusionsanmodninger og kontakt til kommunerne ved barsel/sygdom.
 • Refusion ved barselfonden.
 • Hjemtagelse af lønrefusion og befordringstilskud i forbindelse med skoleforløb for alle elever.
 • Opfølgning i forbindelse med fravær under skoleophold i samarbejde med institut/VD-område og den elevansvarlige.
 • Support vedr. spørgsmål om Elevplan.dk, herunder at tildele elevansvarlige adgang til systemet, tilknytte elev og elevansvarlig.

AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling

AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling har det overordnende ansvar for elevområdet. Herunder:

Nyansættelse

 • Etablere processer, skabeloner, paradigmer og værktøjer for håndtering af elevområdet i samarbejde med HR på administrationscentrene.
 • Sikre overholdelse af kvoten for elevoptag ved AU.

Særlige områder under ansættelse

 • Ferie- og fraværsregistrering for elever i Studenterhusfonden.
 • Hjemtagelse af præmie og bonus for alle elever.

Intern ramme

Finansiering af elever og praktikanter

Finansiering af elever og praktikanter og tilhørende udgifter sker lokalt. Der er ikke centralt på universitetet afsat midler til elever. Der kan dog på de enkelte fakulteter være indgået lokale aftaler om finansiering. Forhør dig lokalt hos din elevkoordinator.

Udgiften til en elev varierer afhængig af elevtype. Arbejdspladsen modtager refusion for lønudgiften i de perioder, eleven er på skole. Den årlige nettoudgift til almindelige elever efter refusion er ca. 111.000 kr., og ca. 177.000 kr. for voksenelever i 2012-niveau.

Hertil kommer diverse udgifter til eksempelvis stillingsopslag, skolehjemsophold (overnatning), bøger, arbejdstøj, befordring, svendebrev, kontorindretning, reception ved endt uddannelse etc.

I forhold til reception ved endt uddannelse er udgiften typisk ca. kr. 800,00- 1.000,00. Hoved-/VD-område eller Institut afholder udgiften.
Arrangementet skal ske i samarbejde med den elevansvarlige. Er der flere elever på instituttet/afdelingen der er færdig samtidig, kan receptionen holdes for alle eleverne på samme tid.

Der er ikke hjemmel til indkøb af gave for færdiguddannede elever/praktikanter. Der kan indsamles et beløb til gave lokalt.

Kvotefordeling

Kvoten fra 2016 og fremefter er fordelt på hovedområderne og fællesadministrationen ud fra en fastlagt fordelingsnøgle. For at sikre, at AU fortsat lever op til forpligtelsen i forhold til EUD/EUV-elever, afspejler kvoten det minimumsantal elever, som hovedområdet forpligter sig til at have ansat.

Det er naturligvis muligt at ansætte flere elever end den lokale kvote, såfremt man lokalt kan finde midlerne hertil.

Rammen ser ud som følger:

EUD/EUV- elever
ST: 17
HE: 10
BSS: 7
ARTS: 6
Fællesadministrationen: 13    

Laborantpraktikanter

Der eksisterer ikke en ramme for praktikanter. Antallet af praktikanter skal afspejle det aktuelle behov rundt omkring på institutterne.

Rekruttering

Rekruttering af elever og praktikanter sker gennem et samarbejde mellem HR administrationscentrene og lederen på det enkelte institut/VD-område.

Ansættelsen af en elev kræver skriftlig accept fra lederen. 

Elevstillinger i staten skal som hovedregel slås op. 

Læs mere om rekruttering og ansættelse.

Ansættelse af elever og praktikanter

Praktikstedsgodkendelse

AU skal være godkendt som praktiksted for den pågældende erhvervsuddannelse, før en elev kan gå i gang med uddannelse. AU har koncerngodkendelser på:

 

 • IT-området
 • Kontor- og økonomielever
 • Ejendomsserviceteknikere

 

AU HR kompetenceudvikling er ansvarlige for koncerngodkendelser, imens den elevansvarlige på det enkelte institut/center/afd.-område i samarbejde med HR på administrationscentret har ansvar for stedsgodkendelser.    

Det er et fagligt udvalg, som godkender læreplads-/praktik stedet, hvis det drejer sig om tekniske uddannelser, og en handelsskole, hvis det er en merkantil uddannelse. Erhvervsskolerne og deres konsulenter hjælper gerne med kontakt til de faglige udvalg samt henviser til oplysningsskemaer som AU skal udfylde ved en ny godkendelse/fornyelse/dispensation.

Allerede udstedte praktikstedsgodkendelser finder du i Captia på sagsnr. 68078 eller søges frem på Praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode kan rekvireres hos AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø. 

Indstillingsskema

Indstillingsskema udfyldes af den enhed, som ønsker at ansatte en elev. Her anføres enhed, og hvilken type elev, der ønskes ansat.

 • Elev/læring stillingstype 481
 • Laborantpraktikant stillingstype 483

Indstillingsskemaet fremsendes pr. mail til HR. Her følger også ansøgning samt øvrige bilag, eller de kan findes via PXS.

 • Find indstillingsskema.

Uddannelsesaftale

Der skal indgås en uddannelsesaftale som grundlag for elevforholdet.

Der findes forskellige typer af uddannelsesaftaler - læs mere om uddannelsesaftaler.

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  HR udarbejder i samarbejde med den lærestedsansvarlige en uddannelsesaftale, hvor elev/praktikant, AU samt skole underskriver. Der kan indgås aftale via:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HR-supporteren sender aftalen til den erhvervsskole, som eleven er tilknyttet. Her bliver aftalen registreret og godkendt, og HR-supporteren vil modtage en kopi af godkendelsen som journaliseres i Captia.

  Husk det er den originale uddannelsesaftale, der skal sendes til skolen.

  Forlængelse eller ændring af uddannelsesaftalen

  Opstår der behov for at ændre uddannelsesaftalen i forbindelse med merit, sygdom, barsel, ikke bestået skoleforløb m.m. kan uddannelsestiden nedsættes eller afkortes.

  Ændringen sker gennem et samarbejde med skolen samt udfyldelse af:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Eleven og AU skal skrive under og herefter sendes skemaet til skolen. Husk at få en underskrevet kopi retur fra skolen.

  Ansættelsesbevis

  HR udfærdiger ansættelsesbeviset ud fra paradigmer på SharePoint. Ansættelsesbeviset sendes til eleven/praktikanten.

  Find paradigmer til elev- og praktikantansættelser.

  Ansættelsesbeviset modtages underskrevet fra eleven og journaliseres i under personsagen i Captia.

  Registrering af elever

  For at kunne understøtte den lokale ledelse og sikre overblik over overholdelse af kvote for antal elever skal den lokale elevkoordinator sikre, at der løbende bliver udtrukket overblik fra AUHRA.

  Ligeledes bør HR sikre, at alle oplysninger ajourføres i AUHRA, herunder eksempelvis kontaktoplysninger på elevansvarlige.

  Praktisk om:

  Løn

  I hele aftaleperioden - under såvel skole- som praktikopholdene - yder universitetet eleven overenskomstmæssig elevløn.

  Om mulighederne for refusion fra AUB af løn ydet under elevers skoleophold, se afsnit 17.1.2 (PAV).

   

  Reglerne om løn til erhvervsuddannelseselever er normalt fastlagt ved overenskomst/organisationsaftale.

   

  For voksenelever, dvs. elever som er fyldt 25 år ved uddannelsens start, kan der være fastsat en særlig løn. Det gælder bl.a. for kontorelever ifølge organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere og for håndværkselever ifølge organisationsaftalen for håndværkere i staten m.fl. Elever, der fylder 25 år i løbet af uddannelsesforløbet, overgår ikke til aflønning som voksenelev.

   

  Allerede ansatte, der tager en erhvervsuddannelse som led i opkvalificering til faglært, omfattes af en uddannelsesaftale i henhold til erhvervsuddannelsesloven og er dermed at betragte som elever/voksenelever.

   

  Hvis der fx ønskes opkvalificering af en rengøringsassistent til serviceassistent eller af en pedelmedhjælper til ejendomsservicetekniker, må medarbejderen i uddannelsesperioden overgå til de aftalte løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for elever/voksenelever i den relevante organisationsaftale. Der er således tale om en ny ansættelse som elev i henhold til erhvervsuddannelsesloven, hvilket indebærer, at tidligere aftalte lokale tillæg bortfalder. Der er mulighed for at aftale lokale tillæg til den overenskomstmæssige elev-/voksenelevløn.

   

  Når den pågældende er færdiguddannet i henhold til uddannelsesaftalen, er personen faglært og skal indplaceres i den relevante løngruppe for den pågældende uddannelse, hvis uddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelsen af den pågældende stilling. Der er igen tale om en ny ansættelse, hvilket indebærer, at tidligere aftalte tillæg bortfalder, men at der er mulighed for lokalt at aftale nye tillæg. Den ansatte skal tillige have et nyt ansættelsesbevis.

  Elever har ret til tjenestefrihed med løn ved deltagelse i session (Forsvarets dag).

  Pension

  Eleverne (alle faggrupper) er omfattet af pensionsordningen i SAMPENSION for overenskomstansatte under offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige område.

   

  Stk. 3. For ansatte, der

  1. er fyldt 20 år og har mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller

  2. har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse

  indbetales et pensionsbidrag på 11,19 pct. af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden til SAMPENSION, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag.

   

  For ansatte, der

  1. er 25 år og

  2. har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år.

  indbetales et pensionsbidrag på 15,00 pct. af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden til SAMPENSION, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag.

   

  Personer, der før ansættelsen har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning under privat eller offentlig ansættelse, omfattes fra ansættelsestidspunktet af OAO-S fællesoverenskomst § 7, stk. 3. Der skal derfor indbetales pensionsbidrag fra ansættelsestidspunktet uanset varigheden af den tidligere beskæftigelse. Det indbetalte pensionsbidrag vil således være på 11,19 %, indtil de 4 års sammenlagte beskæftigelse i det offentlige er nået og eleven er fyldt 25 år.

   

  Hvis eleven på oplysningsskemaet skriver ja udfor: Har der været pensionsordning tilknyttet til den forudgående ansættelse, skal du bede om en kopi af den sidste lønspecifikation der indeholder oplysning herom.

   

  Bl.a. er det typisk at væksthus gartnere – produktionselever gennemfører deres uddannelse flere steder. Eleven kan f.eks. tage 2. uddannelsesår hos AU. Eleven vil typisk skrive på oplysningsskemaet, at der har været tilknyttet en pensionsordning til den tidligere ansættelse i det private. DETTE er ikke tilfældet, det er en pensionsforsikring – gruppeliv, da eleven ikke er omfattet af en pensionsordning i det private. Her er det meget vigtigt at bede om en kopi af sidste lønseddel hvoraf det vil fremgå, at der har været indbetalt til en pensionsordning.

  Elevplan

  Elevplan.dk er et websted, hvor elev, erhvervsskole og AU kan udveksle information og tilgå de samme oplysninger omkring en elev. På elevplan.dk kan du:

  • indgå digital uddannelsesaftale
  • få overblik over dine elevers uddannelsesforløb
  • se elevens praktikplan 
  • se skolens undervisningsplan
  • se evalueringer af eleven
  • se elevens praktikerklæringer
  • få overblik over fravær under skoleophold

  Praktikanter er på nuværende tidspunkt ikke en del af elevplan.dk.

   

  De lokale HR elevkoordinatorer varetager virksomhedsadministratorrollen i elevplan og hjælper elev- og lærestedsansvarlige i forbindelse med:

  • at tildele adgang til den elevansvarlige
  • at tilknytte en elev til sin elevansvarlige
  • at svare på spørgsmål vedr. elevplan

  Hvis eleven ikke findes under AU i elevplan kontaktes den pågældende erhvervsskole. Skolen er ansvarlig for, at oprette eleven.

  I følgende vejledning kan du orientere dig om praktiske informationer til at understøtte din supporter-rolle.

  • Se vejledning til elevplan.dk.

  Findes løsningen ikke i vejledningen kontaktes Styrelsen for It og Læring.

  Ferie

  Elevers ferieoptjening skal administreres manuelt i AUHRA. Det vil sige, at I som elevadministratorer skal tildele eleven ferie Auhra hvert ferieår så længe eleven er ansat som elev på AU. Se vejledning for tildeling af ferie i Auhra.

  Eleven skal tildeles følgende ferie:

   

  • Hvis eleven er ansat pr. 1. september, skal eleven tildeles 5 ugers ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.
  • Hvis eleven er ansat i perioden fra den 2. september til den 31. oktober skal eleven tildeles 5 ugers betalt ferie i den aktuelle ferieafholdelsesperiode. Derudover skal eleven tildeles 5 ugers ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.
  • Hvis eleven er ansat i perioden fra 1. november til den 30. juni skal eleven tildeles 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden (1. maj – 30. september) og op til 5 dages betalt ferie under eventuel virksomhedslukning før hovedferieperioden.
   Hvis afdelingen ikke holder virksomhedslukket, og eleven optjener mere end 3 ugers betalt ferie i ferieåret, har eleven også ret til at holde denne yderligere optjente ferie, som derfor også skal tildeles i Auhra.
   Derudover skal eleven tildeles 5 ugers ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.
  • Hvis eleven er ansat i perioden 1. juli til den 31. august, optjener eleven ret til betalt ferie i juli og august måned i den aktuelle ferieafholdelsesperiode. Denne ferie skal derfor tildeles i Auhra.
   Derudover skal eleven tildeles 5 ugers ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.

  Hvis eleven har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse hos en anden arbejdsgiver, vil eleven kun få udbetalt en evt. forskel op til elevlønnen for de optjente feriedage. Eleven skal derfor ved ansættelsen oplyse Aarhus Universitet om optjent ferie/feriegodtgørelse fra en anden arbejdsgiver.

  Særlige feriedage

  Der gælder ingen særregler for elever for så vidt angår særlige feriedage. Det betyder, at eleven kun har ret til de særlige feriedage, der er optjent.

  Befordring og skoleophold

  Elever kan i forbindelse med skoleforløb få dækket rejseomkostninger, hvis den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted/lærested til skole og tilbage udgør mindst 20 km. 

  Eleven har som minimum krav på at få dækket udgifter svarende til billigste offentlige transport, mens yderligere dækning af transportudgifter skal afklares med elevens nærmeste leder.

  Kilometergodtgørelsen til elever, der benytter eget transportmiddel, reguleres i overensstemmelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens sats for befordringsgodtgørelse til ledige medlemmer af en A-kasse, der ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Se den aktuelle sats i vejledning om satser mv.

  Det er eleven, der skal oplyse skolen om deres transportudgifter i forbindelse med skoleopholdet. Hvis dette ikke oplyses, har eleven ikke krav på at få refunderet sine transportudlæg i forbindelse med skoleophold. Eleven skal ikke søge om godkendelse for benyttelse af offentlig transport hos AU, men blot give skolen besked herom på første skoledag.

  Når elevens skoleforløb er afsluttet, skal de lave en rejseafregning i AURUS for at få deres transportudgifter udbetalt.

  Befordringstilskud fra AUB

  AU kan søge om et befordringstilskud svarende til 80% af billigste offentlig transport. Dette gøres af den lokale HR elevkoordinator samtidig med, de søger lønrefusion for det givne skoleforløb. Befordringstilskuddet går, ligesom lønrefusionen, til den afdeling/det institut som betaler elevens løn og transportudgifter.

  Beløbet svarende til billigste offentlige transport er udregnet af elevens skole. Ved spørgsmål til dette beløb henvises derfor til skolen.

  Lønrefusion, befordringstilskud samt præmie og bonus

  Anmodning om refusion for løn (AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) og befordringstilskud hjemtages ved AU-HR ved administrationscentrene og fællesadministrationen. Præmie og bonus ordningen er ophørt med udgangen af 2013, og der søges derfor kun for uddannelsesaftaler indgået før 1. januar 2014.

  De enkelte erhvervsskoler indberetter til AUB, når eleven har gennemført et skoleforløb. AUB meddeler via elektronisk post fx. e-boks, ”Udbetaling af lønrefusion og befordringstilskud” de beløb som udbetales. Eleven skal meddele skolen, hvilke transportudgifter den pågældende elev har. Herefter hjemtages refusion samt befordringstilskud af AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø.

  Udbetalingen af lønrefusionen følger den enkelte elev og tilgår derved den enhed, som finansierer den pågældende elev.

  Kontakt en kollega

  EUD Reform 2015

  Fra 1. august 2015 er der sket ændringer på elevområdet på Aarhus Universitet på grund af en reform af EUD-uddannelserne. Formålet med reformen er blandt andet at sikre, at de fleste elever har mulighed for at afslutte elevforløbet med et uddannelsesbevis (EUX), der giver adgang til videregående uddannelser på lige fod med gymnasiale uddannelser.

  Et andet formål med reformen er at give voksenelever mulighed for at færdiggøre uddannelsen på kortest mulig tid. Deres uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring vil blive vurderet af erhvervsskolen, og kan gøre at hhv. skoleforløb og praktikperiode bliver forkortet. Eksempelvis skal voksenelever med mere end 2 års relevant erhvervserfaring ikke i praktik, men skal udelukkende gennemføre skoleforløbet.  

  En stor del af ændringerne omfatter, at adgangskravene til hovedforløbene (det vil sige perioden på AU) ændres, således at de fleste kommende elever vil skulle have et forudgående uddannelsesforløb, der skal gennemføres, førend de kan starte som elev på AU. Det vil sige, at en stor del af ændringerne ikke vil påvirke AU, da det omhandler elevens adgangskrav.

  Reformen får dog betydning for AU:

  1. Vi skal fremadrettet være opmærksomme på, at der for voksenelever gælder nye regler, der betyder, at praktikperioden på AU kan blive forkortet (det er skolen, der foretager en vurdering af elevens kompetencer og erhvervserfaring). Hvis du påtænker at ansætte en voksenelev, bør du således tage kontakt til din HR-medarbejder, som kan hjælpe med udarbejdelse af uddannelsesaftale og ansættelsesbevis.
  2. Det gælder generelt – og især for kontorelever – at vi skal være opmærksomme på, at adgangskravene har ændret sig. Eksempelvis kan vi ikke længere ansætte en elev direkte fra HHX, da eleven i givet fald først skal gennemføre et uddannelsesforløb på max. 5 uger. Det er dog som sagt elevens eget ansvar at leve op til de nye adgangskrav.

  Relevant information om EUD reformen 2015:

  Regelgrundlag og vejledninger

  Vejledning og inspiration

   

   

  Reglgrundlag

   

  Feedback

  Har du ris, ros, spørgsmål eller forslag til sidens indhold, hører vi gerne fra dig.

  Send din kommentar til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø.