For elev- og lærestedsansvarlige

At have ansvar for en elev eller praktikant kræver motivation, lyst og engagement.

Elevansvarlige og oplæringsansvarlig siger "ja" til et stort ansvar, når der tages imod en ny elev eller laborantpraktikant. Samspil og nærvær mellem elev, arbejdsplads og skole skal være i top, for at eleven opnår de bedste kompetencer ved uddannelsens afslutning. For at opnå dette, er denne hjemmeside udviklet med afsæt i de arbejdsopgaver, der er forbundet med at være elev- og oplæringsansvarlig.

Ansvarsfordeling på elev- og praktikantområdet

Lærestedsansvarlige

Den lærestedsansvarlig er ansvarlig for et hovedområde/VD-område og er tovholder, hvor flere elever roterer mellem hovedområder/VD-områder. 

Ved ansættelse af elever og laborantpraktikanter, har lærestedsansvarlig følgende opgaver:

Nyansættelse

 • Nedsætte et ansættelsesudvalg i samarbejde med HR på administrationscentret, institut/VD-område og den elevansvarlige.
 • Indkalde og afholde ansættelsessamtaler i samarbejde med HR på administrationscentret, institut/VD-område og den elevansvarlige.
 • Hjælpe HR på administrationscentret med at udfylde elevens uddannelsesaftale.
 • Udarbejde praktikplan i samarbejde med den elevansvarlige og institut/VD-område.
 • Ansvarlig for rotationsplan for elever. F.eks. har en lærestedsansvarlig på et administrationscenter ansvaret for rotationsplaner for alle kontorelever på det pågældende område.

Elevansvarlige

OBS: Ofte vil en elevansvarlig også være oplæringsansvarlig. Se derfor også afsnittet nedenfor om oplæringsansvarlige.

Den elevansvarlige har det gennemgående ansvar for en elev gennem hele læretiden. Den elevansvarlige har følgende opgaver:

Nyansættelse

 • Undersøge, i samarbejde med HR på administrationscentret, om arbejdsstedet er godkendt som uddannelsessted. 
 • Nedsætte ansættelsesudvalg i samarbejde med HR på administrationscentret, institut/VD-område og den lærestedsansvarlige.
 • Indkalde og afholde ansættelsessamtaler i samarbejde med HR på administrationscentret, institut/VD-område og den lærestedsansvarlige.
 • Hjælpe HR på administrationscenteret med at udfylde uddannelsesaftalen.
 • Efter ansættelse af elev/laborantpraktikant:
  • For elever: udarbejde praktikplan i samarbejde med den lærestedsansvarlige
  • For praktikanter: Udarbejde praktikaftale i samarbejde med laborantpraktikanten.
 • Udarbejde eventuel rotationsplan for elever i samarbejde med lærestedsansvarlig.

Ændringer i ansættelsesforhold

 • Tilrette praktikplan.
 • Bortvise elev. Dette skal altid ske i tæt samarbejde med AU HR Personalejura, HR på administrationscentret og institut/VD-område.  

Særlige områder under ansættelse

 • Introducere eleven til det lokale miljø.
 • Afholde sygefraværssamtaler i samarbejde med institut/VD-område og HR på administrationscentret.
 • Afholde obligatoriske evalueringssamtaler for hele perioden – mindst 3 samtaler ved elevforløb af to års varighed.
  • Laborantpraktikanter: Her afholdes der typisk fælles samtaler, månedlige frokostmøder, evalueringssamtale samt skema udfyldes. Der er ingen krav om individuelle samtaler.
 • Inddrages i elevens fag- eller svendeprøve (skolen igangsætter processen).

Opfølgning

 • Følge op på fravær på lærepladsen.dk, i samarbejde med HR på administrationscentret og institut/VD-område.
 • Finansiering af beklædning/fodtøj for EUD-elever samt laborantpraktikanter.
 • Reception ved endt uddannelse i samarbejde med den elevansvarlige.

Oplæringsansvarlige

Den oplæringsansvarlige har den daglige kontakt til eleverne og er ansvarlig for at oplære eleverne, når de er i den oplæringsansvarliges afdeling – herunder give eleven konstruktiv feedback samt kende til læringsstile. Den oplæringsansvarlige skal være lydhør overfor elevens forventninger, eventuelle forslag til ændringer, samt huske sin tavshedspligt.

Ofte vil der være sammenfald mellem elevansvarlig og oplæringsansvarlig. Det skal tydeligt fremgå af praktikplanen, hvem der er oplæringsansvarlig i en given periode. Den oplæringsansvarlige har adgang til Lærepladsen.dk (laborantpraktikanter undtaget), mens eleven er i enheden. Den praktiske oplæring kan deles imellem kolleger i samme afdeling.

De oplæringsansvarlige har desuden ansvaret for – sammen med øvrige kollegaer - at eleven inddrages i det sociale netværk i afdelingen. Elevens faglige oplæring sker på baggrund af den samlede praktikplan og skolegang dvs. i sammenhængen mellem skole og praktik. Den oplæringsansvarlige skal også inddrages ved fag- eller svendeprøve. 

Før elevansættelsen

Hvordan ansætter vi en elev?

Rekruttering af elever og praktikanter sker i samarbejde mellem HR på administrationscentrene og lederen på det enkelte institut/center/afd.-område. Ansættelsen af en elev kræver skriftlig accept fra lederen. 

Når et institut/VD-område beslutter at ansætte en elev/praktikant, er det HR på administrationscentrene ARTS, BSS, HE, NAT-TECH eller Fællesadministrationen, der står for det administrative. I meget korte træk består processen af følgende trin:

 • sikre at afdelingen er godkendt som praktiksted
 • udpege elev- og oplæringsansvarlig
 • ansætte elev, der opfylder uddannelsens adgangskrav
 • fastsætte uddannelsestidens længde og indgå uddannelsesaftale.

Processen er beskrevet mere detaljeret ovenfor, under ansvarsfordelingen for læresteds-, elev og oplæringsansvarlige. Tag kontakt til din lokale HR-elevkoordinator, hvis du skal ansætte en elev.

Praktikstedsgodkendelse

Afdelingen skal være godkendt som praktiksted for den pågældende erhvervsuddannelse, før en elev kan gå i gang med uddannelse. AU har koncerngodkendelser på:

 • IT-området
 • Kontor- og økonomielever
 • Ejendomsserviceteknikere

AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø er ansvarlige for koncerngodkendelser, imens den elevansvarlige på det enkelte institut/center/afd.-område i samarbejde med HR på administrationscentret har ansvar for stedsgodkendelser.    

Ved tekniske uddannelser er det et fagligt udvalg, der godkender afdelingen/enheden som praktiksted, mens det ved merkantile uddannelser er en handelsskole. Erhvervsskolerne og deres konsulenter hjælper gerne med kontakt til de faglige udvalg, samt henviser til oplysningsskemaer som AU skal udfylde ved en godkendelse/fornyelse/dispensation.

Allerede udstedte praktikstedsgodkendelser søges frem på Lærepladsen.dk, hvor du logger ind via NemID.

Praktikaftale for laborantpraktikanter

Den elevansvarlige ved instituttet/afdelingen udarbejder praktikaftalen for laborantpraktikanter.

Uddannelsesaftalen

Der skal indgås en uddannelsesaftale imellem AU, eleven og erhvervsskolen. Vær opmærksom på, at der findes forskellige typer af uddannelsesaftaler:

 • den almindelige uddannelsesaftale
 • ny mesterlære
 • kombinationsaftale
 • kort uddannelsesaftale
 • delaftale

Læs mere om de forskellige varianter af uddannelsesaftaler her.

Administrationscentrets HR udarbejder en uddannelsesaftale i samarbejde med den elevansvarlige. Skema og vejledning findes her:

Når AU og eleven har underskrevet aftalen, sender HR aftalen til elevens kommende erhvervsskole. Skolen registrerer og godkender aftalen, og HR modtager en kopi som journaliseres i WorkZone.

Praktikplan for elever

For flere typer af elever skal der udarbejdes en personlig praktikplan over, hvad eleven skal lære i sin praktikperiode. Den har til formål at sikre, at eleven når de mål, der er beskrevet i bekendtgørelsen.

Den elevansvarlige udarbejder praktikplanen i samarbejde med den lærestedsansvarlige. Planen skal udarbejdes i starten af uddannelsesaftalen, men den kan løbende justeres efter behov.

I langt de fleste tilfælde er der ingen formkrav til praktikplanen, og enheden kan vælge at:

Under elevtiden

Lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk er et websted, hvor elev, erhvervsskole og AU som arbejdsgiver kan udveksle information og tilgå de samme oplysninger om en elev. På lærepladsen.dk findes:

 • overblik over dine elevers uddannelsesforløb
 • overblik over skoleophold (igangværende, kommende og gennemførte ophold)
 • overblik over fravær under skoleophold

Laborantpraktikanter er på nuværende tidspunkt ikke en del af lærepladsen.dk.

Den elevansvarlige skal have adgang til systemet for at kunne se og følge sine elever. For adgang skal den elevansvarlige rette henvendelse til sin lokale HR elevkoordinator. Alle elevansvarlige kan få tildelt et login til lærepladsen.dk, så snart uddannelsesaftalen er på plads.

Elevsamtaler

Praktikplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den skal sikre, at eleven når de mål, der er med uddannelsen, og skabe mulighed for samspil mellem skole og praktisk oplæring. Det sker bedst ved, at virksomheden gennemfører elevsamtaler, f.eks. hvert halve år eller før og efter skoleophold.

Inden for de merkantile uddannelser afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb.

For laborantpraktikanter afholdes der typisk fælles samtaler, månedlige frokostmøder, evalueringssamtale samt skema udfyldes. Der er ingen krav om individuelle samtaler.

Med udgangspunkt i praktikplanen kan samtalen handle om, hvordan den forudgående periode er gået, og hvilke mål der er for den kommende periode: Er der nogle mål, der skal justeres, eller skal der ændres på nogle af aftalerne i tidsplaner? Trives eleven i enheden?

Hensigten med praktikplanen og elevsamtalerne er, at eleven og enheden løbende følger op på den aftale om uddannelse, der er indgået og dermed i fællesskab skaber de bedste muligheder for faglig og personlig udvikling.

Fagprøve/svendeprøve

Eleven/lærlingen vil typisk afslutte sin elev/læretid med en fag-, svende- eller anden afsluttende prøve.

Fagprøve

Inden for det administrative område (offentlig administration og økonomi) vælger eleven et fagprøveemne i samråd med skole og praktiksted. Der skal udarbejdes en problemformulering med fokus på det praktiske arbejde eleven udfører i afdelingen. Alle tre parter (elev, skole og praktiksted) underskriver problemformuleringen.

Når praktikstedet og eleven vælger emnet til fagprøve, skal det have fokus på både elevens og praktikstedets interesser. Udgangspunktet tages altid i det speciale eller den profil, der er fastlagt i uddannelsesaftalen.

Som elevansvarlig kan dine opgaver derfor være:

 • at drøfte mulige emner (problemformulering) for fagprøven
 • at godkende den endelige problemformulering
 • at give råd og vejlede arbejdet med fagprøven – især det område, der vedrører virksomheden
 • at hjælpe eleven med at indsamle materiale m.v.
 • at drøfte arbejdet med eleven under opgaveskrivningen
 • at støtte eleven, som kan være nervøs for fagprøven.

Svendeprøve
Det er praktikstedets opgave, sammen med skolen, at indstille eleven til svendeprøve. Det er som regel skolen, der tilmelder eleven til prøven. På de fleste uddannelser gennemfører skolen den afsluttende prøve.

Det er vigtigt at støtte eleven forud for svendeprøven. Det kan du som elevansvarlige ved:

 • at tale med eleven om prøven
 • at give eleven mulighed for at øve sig i vigtige faglige discipliner
 • at give eleven ros og konstruktiv feedback

Når elevtiden afsluttes

Reception ved endt uddannelse

Jf. personaleadministrative retningslinjer for AU kan der afholdes en reception for færdiguddannede elever/praktikanter. Udgiften er typisk ca. kr. 800,00- 1.000,00. Hoved-/VD-område eller institut afholder udgiften. Arrangementet skal ske i samarbejde med den elevansvarlige. Er der flere elever på instituttet/ afdelingen der er færdig samtidig, kan receptionen holdes for alle eleverne på samme tid.

Der er ikke hjemmel til indkøb af gave for færdiguddannede elever/praktikanter. Der kan indsamles et beløb til gave lokalt.

Uddannelsesbevis

Ved uddannelsens afslutning udfærdiges et uddannelsesbevis på baggrund af praktikerklæring og skolebevis.

For uddannelser, der ikke omfatter en svendeprøve, fremgår det af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, om uddannelsesbeviset udstedes af skolen eller af det faglige udvalg.

Hvis uddannelsen omfatter en svendeprøve, skal denne være bestået, før uddannelsesbeviset udstedes af det faglige udvalg.

HAR DU SPØRGSMÅL

Kontakt din lokale HR elevkoordinator

Inspiration og praktiske oplysninger

Feedback

Har du ris, ros, spørgsmål eller forslag til sidens indhold, hører vi gerne fra dig.

Send din kommentar til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø.