Fleksibel arbejdstid (flekstid)

Drøftet af HSU på møde den 20. marts 2014. Der er siden udarbejdet denne skabelon, hvis der lokalt ønskes udformet og indgået en flekstidsaftale.

Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere er pt. 37 timer ugentligt. De enkelte institutter, afdelinger m.m. og deres medarbejdere tilrettelægger den daglige arbejdstid i overensstemmelse hermed. Der er ikke indført nogen generel flekstidsordning. Arbejdstiden fastlægges efter aftale med den lokale ledelse.

Formålet med flekstid er: 

  • at øge fleksibiliteten til gavn for både universitetet og for de ansatte
  • at give større frihed til individuelt at planlægge arbejdstiden under hensyn til specielle belastninger, særlige opgaver mv., og hermed skabe et mere tilfredsstillende arbejdsmiljø og
  • at skabe en balance mellem arbejde og fritid – og dermed give større mulighed for at tilgodese familielivet. 

Flekstid medvirker samtidig til at sikre Aarhus Universitet som en attraktiv arbejdsplads og udgør en forventningsafstemning mellem leder og medarbejder.

Hvem er omfattet?

En fleksordning kan etableres, hvis der lokalt mellem lederen og medarbejderne, herunder tillidsrepræsentanterne, kan opnås enighed herom. En eventuel flekstidsordning skal drøftes i samarbejdsudvalget. 

Medarbejdere med flekstidsordning

Det kan være hensigtsmæssigt at etablere flekstidsordninger på AU for teknisk/administrative medarbejdere med højeste arbejdstid (ikke ledere) ansat efter f.eks. PROSA, HK, AC (AC-TAP uden rådighedstillæg) og KS. Disse medarbejdere har en højeste arbejdstid, og overarbejde, som skal være beordret eller aftalt med nærmeste leder, honoreres med timeløn + et tillæg på 50 procent eller afspadsering efter samme princip. 

Medarbejdere uden flekstidsordning

Videnskabelige medarbejdere ansat i henhold til stillingsstrukturen kan ikke være omfattet af en flekstidsordning, jf. AC-overenskomstens § 13, stk. 5.
En medarbejder ansat i et fleksjob kan ikke være omfattet af en flekstidsordning, da aftalen med kommunen går ud på, at den ugentlige arbejdstid udgør et fast timetal.

Medarbejdere med fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse

For månedslønnede fuldmægtige med rådighedstillæg samt månedslønnede teknisk/administrative medarbejdere i stillinger klassificeret i lønramme 35-42 og special- og chefkonsulenter gælder følgende: 

For disse grupper af ansatte kan der være tale om fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, som følger de overordnede principper i en flekstidsaftale for så vidt angår opgørelse og afvikling, men som ikke er en egentlig flekstidsordning. 

Disse principper er: 

  • Opgørelse af overskudstimer (timer ud over 37 timer om ugen)
  • Afvikling af overskudstimer efter aftale med nærmeste leder. 

Ved opgørelse og afvikling af overskudstimer skal der tages højde for de særlige forpligtelser i relation til arbejdstid, som gælder for de to grupper af medarbejdere.

Overskuds- og underskudstimer

Overskudstimer er de timer, der ligger ud over den gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer om ugen. 

Lederen og medarbejderen har sammen en forpligtelse til at holde fokus på, at antallet af overskudstimer holdes på et passende niveau. Det henstilles derfor, at overskudstimerne ved månedens udgang normalt ikke udgør mere end 37 timer, med mindre andet aftales med lederen. 

Underskudstimer er de timer, der mangler for at udfylde den gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer om ugen. Der må ved månedens udgang højst være et underskud på 10 timer til overførsel til den følgende måned.

Fikstid og flekstid

Fikstid angiver et tidsrum, hvor alle medarbejdere skal være på arbejde med mindre andet er oplyst og aftalt med lederen. 

Flekstid er et vist antal timer før og efter fikstiden, hvor medarbejderen kan placere den resterende del af arbejdstiden. Det er en forudsætning for at møde tidligt eller gå sent, at der er relevante arbejdsopgaver, der kan udføres, og at der tages hensyn til arbejdets tilrettelæggelse.

Opgørelse og afvikling

Medarbejderen skal selv opgøre sin arbejdstid. Der må aldrig stå mere end 37 timer på flekssaldoen, med mindre andet aftales med lederen. 

Det kan aftales, at opsparede flekstimer kan afvikles som hele eller halve fridage eller kun enkelte timer ad gangen. I en lokal aftale om flekstid skal det ligeledes fastlægges, om lederen skal orienteres inden afspadsering eller om medarbejderen selv kan styre det. Det anbefales, at fleksfrihed i form af hele dage altid sker efter forudgående aftale med lederen. 

Ved tilrettelæggelse af arbejdet skal der være en balance mellem afvikling af flekstid og forudset arbejde, så unødigt over-/merarbejde undgås.

Ved fratrædelse forventes flekssaldo at være nul.