Politik for øget uddannelsesaktivitet

Baggrund

De seneste år er der ligesom det er tilfældet internationalt i stigende grad fra Uddannelsesministeriet blevet stillet krav til universiteternes omfang af undervisningsudbud og dokumentation for undervisningsudbud målt i undervisningstimer.

Særligt på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser har der været tiltagende politisk fokus på at universiteterne dokumenterer udbuddet af undervisningstimer og uddannelsernes forskningsbasering som følge af disse uddannelsers tildelte taksameterløft.

Taksameterløftet er sikret frem til 2015 og universiteterne skal med løbende stikprøvekontrol dokumentere taksameterløftets effekt målt i undervisningstimer og VIP-undervisere.

Ministeriet er endvidere i dialog med bl.a. universiteterne ved at udvikle et nationalt registreringssystem til dokumentation for udbuddet af undervisningstimer og graden af forskningsbasering gældende for alle lange og mellemlange uddannelser. Registreringssystemet implementeres fra efterårssemesteret 2014.

Der er generelt på landets universiteter endvidere forøget fokus på at styrke uddannelsernes kvalitet gennem bl.a. monitorering af de studerendes studieaktivitet generelt, etablering af minimumskrav til antallet af udbudte undervisningstimer pr. semester, nye undervisningsformer samt bedre studievejledningskvalitet mm.

Politik og indsatser på Arts for at hæve uddannelseskvaliteten gennem forøget studieaktivitet

På hovedområdet Arts ønskes uddannelseskvaliteten udviklet særligt, men ikke udelukkende gennem udbuddet af fuldtidsuddannelser med fuld studieaktivitet (på årsbasis en arbejdsindsats på 1640 timer (60 ECTS)). Fuldtidsuddannelser forventes gennem intensiveret studieaktivitet at give de studerende et højere læringsudbytte, styrke gennemførslen og reducere frafaldet. Samtidig kan forøget studieaktivitet tilgodese ovenstående politiske krav.

Fuldtidsuddannelser indebærer, at der på nogle af Arts’ uddannelser tilbydes et forøget antal undervisnings- og vejledningstimer, og at de eksisterende undervisningsformer generelt kvalificeres med udviklingen af nye undervisningsformater og teknologisk understøttet undervisning.

På visse uddannelser skal antallet af undervisnings- og vejledningstimer konkret forøges, men generelt skal der tilbydes mere varierede undervisnings- og forberedelsesformater, som fremmer studieaktivitet på heltid.

For at øge studieaktiviteten er følgende politik besluttet på Arts:

Minimumkrav for udbud af undervisnings- og vejledningstimer:

  • Alle BA-uddannnelser på Arts vil som minimum tilbyde 12 undervisnings- og vejledningstimer pr. uge fordelt inden for et 14 ugers semester.
  • Alle KA-uddannnelser på Arts vil som minimum tilbyde 8 undervisnings- og vejledningstimer pr. uge fordelt inden for et 14 ugers semester.

Studieaktivitetsberegning og beskrivelse:

  • ECTS-point bruges fremover som beregningsmetode for de studerendes arbejdsindsats (forberedelse, undervisning, og vejledning og eksamen), således at et fuldtids-studenterårsværk på 60 ECTS svarer til 1640 timers studieaktivitet.
  • I tilknytning til studieordninger udarbejdes studieaktivitetsbeskrivelser, som beskriver de studerendes arbejdsindsats fordelt på typer af aktiviteter.

Registrering af udbudt undervisning og vejledning:

  • Fakultetsledelsen afsætter resurser til at ACA Studier sammen med de enkelte Uddannelsesfagudvalg og studieledere kan opfylde Ministeriets registreringskrav.

Resurser til at hæve studieaktiviteten:

  • Fakultetsledelsen afsætter hvert år fælles resurser til at hæve studieaktiviteten i henhold til ovenstående krav til uddannelserne og sikrer videndeling og evaluering på tværs af hovedområdet.
  • Det er institutledelsens ansvar at afveje forholdet mellem brug af VIP med og uden forskningsforpligtelse samt DVIP og studenterinstruktorer i forbindelse med at hæve studieaktiviteten på de enkelte uddannelser.

Juli 2013