Politik vedr. ph.d.-hovedvejlederes kompetenceudvikling ved Graduate School, Arts

Formål

Politik for ph.d.-hovedvejlederes kompetenceudvikling har til formål at understøtte Aarhus Universitets og Arts’ strategier for talentudvikling. Vejledningen og vejlederressourcerne er en vigtig del af Graduate School, Arts’ uddannelse af yngre forskere og af central betydning for kvaliteten af de ph.d.-studerendes forskningsresultater. Med kvalitetssikring og –udvikling af ph.d.-vejledningen ønsker fakultetet at styrke de ph.d.-studerendes forskeruddannelse, forskningsresultater, forbedre deres karrieremuligheder og ruste dem bedst muligt til de forventninger og behov, der stilles dem i deres fremtidige karriereforløb.

Baggrund

Ph.d.-uddannelsen i Danmark og på Aarhus Universitet har i de seneste år gennemgået betydelige forandringer. I 2007 blev ph.d.-uddannelsen forankret i ph.d.-skoler med ph.d.-programmer. Samme år indførtes 3+5 og 4+4-ordningen på Aarhus Universitet. Samtidig har ph.d.-uddannelsen gennemgået en begyndende internationalisering med optag af flere ph.d.-studerende med international baggrund, øget samarbejde om vejledning og ph.d.-kurser samt øget publicering på engelsk.

Den nye ph.d.-bekendtgørelse fra 1. september 2013 har bl.a. givet en klarere hjemmel for dobbelt- og fællesgradssamarbejder. Også profilen for de indskrevne ph.d.-studerende har gennemgået en forandring med øget brug af samfinansiering med museer, professionshøjskoler m.v. Herudover udvikles til stadighed ErhvervsPhD-ordning med forskeruddannelse i samarbejde med virksomheder eller offentlige institutioner.

Den 19.12.2013 blev Arts’ strategi vedtaget med strategiske målsætninger for bl.a. talentudviklingsområdet. Heraf fremgår det, at en af de strategiske målsætninger er, at ”Udvikle og kvalitetssikre forskeruddannelse”.

På baggrund af Arts’ strategi og i perspektiv af forandringerne på forskeruddannelsesområdet vil fakultetet og Graduate School, Arts styrke videndelingen om ’best-practice’ i forhold til ph.d.-uddannelsen og ruste fremtidens ph.d.-vejledere til de fremtidige udfordringer, som ph.d.-vejlederrollen rummer. Politikken er endvidere en udmøntning af Graduate School, Arts’ retningslinjer af 1. november 2012, hvori der under pkt. 3.3 står, at ph.d.-vejledere skal: ”…deltage i udviklingsarbejdet og i kompetenceudvikling i Graduate School, Arts”.

Målsætninger for kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere

 • Sikre kompetenceudvikling af alle nye ph.d.-hovedvejledere.
 • Styrke erfaringsudvekslingen mellem ph.d.-hovedvejledere.
 • Tilbyde alle ph.d.-vejledere et solidt videngrundlag om vejledning af forskellige typer af ph.d.-studerende.
 • Styrke fokus på bedømmelse af ph.d.-afhandlinger og forsvar for såvel ph.d.-hovedvejledere som potentielle bedømmelsesudvalgsformænd.
 • Sikre at alle ph.d.-vejledere er informeret og opdateret på bekendtgørelses- og regelgrundlaget for forskeruddannelsen.
 • Give feedback til Ph.d.-skolens ledelse, Akademisk Råd og Ph.d.-udvalget.

Politik for kompetenceudvikling af ph.d.-vejledere

 • Alle ph.d.-vejledere skal indenfor et år efter deres første udpegning som ph.d.-vejleder have gennemført et kursus for ph.d.-vejledere.
 • Alle ph.d.-vejledere skal indenfor det, som svarer til det normerede 3-årige ph.d.-uddannelsesforløb have deltaget aktivt i ph.d.-skolens ph.d.-vejleder-workshops eller på anden måde aktivt have bidraget til ph.d.-skolens udvikling af ph.d.-vejledning.
 • Alle ph.d.-vejledere skal aktivt holde sig orienteret om bekendtgørelsen og øvrige regler og andre forhold af betydning for deres ph.d.-studerende – herunder deltage i møder ifm. indskrivning m.v.

Udmøntning af politik for kompetenceudvikling for ph.d.-vejledere

Graduate School, Arts er ansvarlig for afholdelsen af møder, kurser og workshops ifm. kompetenceudviklingen af ph.d.-vejledere samt for kvaliteten af disse aktiviteter (kompetenceudviklingen kvalitetssikres i samarbejde med Ph.d.-udvalget). Ph.d.-skolen samarbejder med Centre for Educational Development (CED) om planlægning, organisering og afholdelsen af aktiviteterne, idet CED besidder resurserne samt det fornødne forskningsbaserede videngrundlag (bl.a. ved gennemførelse af undersøgelser). Arts’ Ph.d.-udvalg, ph.d.-programledere og erfarne vejledere vil blive tæt inddraget i det forberedende arbejde med indholdsplanlægningen af ph.d.-kompetenceudviklingsaktiviteterne, der evt. kan afholdes i samarbejde med de enkelte ph.d.-programmer på institutterne.

Ph.d.-vejlederkursus

Ph.d.-vejlederkurset tilbydes fra 2014 en gang årligt – evt. i samarbejde med andre fakulteter eller institutioner. Kurset vil bl.a. fokusere på vejleders rolle og relation til den ph.d.-studerende, projektstyring af ph.d.-forløbet mm. Kurset vil  derudover forholde sig til de formelle rammer og politikker, ph.d.-bedømmelsen og forsvaret, samt på eksempler fra den praktiske ph.d.-vejledning, cases og lignende. Kurset udvikles på grundlag af fakultetets målrettede indhentning af systematisk viden om vejledningspraksis på Arts og med inddragelse af den eksisterende vejledererfaring bl.a. gennem workshops med aktive ph.d.-vejledere (jf. nedenfor). Kurset er åbent for alle videnskabelige medarbejdere på lektorniveau. Udpegede ph.d.-hovedvejledere uden tidligere erfaring vil have fortrinsret.

Ph.d.-vejleder-workshops

Ph.d.-skolen ønsker at styrke samarbejdet med ph.d.-vejlederne om erfaringsudveksling, gensidig kompe­tenceudvikling og faglig udvikling af ph.d.-vejledningen. Samarbejdet igangsættes med en række workshops, hvis fokus vil være:

 • at dele og identificere erfaringsgrundlaget indenfor de centrale udfordringer, som ph.d.-vejledere møder i vejledningsarbejdet generelt og i forhold til særlige ph.d.-forløb som bl.a. ErhvervsPhD, udenlandske ph.d.-studerende, dobbeltgradsaftaler m.v.; herunder også på forskellene i 5+3 og 4+4-ph.d.-forløb
 • at indgå i dialog om en række af udfordringerne i ph.d.-vejledningen baseret på cases og erfaringsindsamling
 • at indgå i dialog om udfordringerne mht. at skrive ph.d.-afhandlingen og andre forskningspublikationer på engelsk samt publicere artikler
 • at indgå i dialog om at internationalisere forskeruddannelsen og den enkelte ph.d.-studerendes uddannelse

Workshoppen udbydes til ph.d.-vejledere med mulighed for at vælge mellem flere tidspunkter for workshoppens afholdelse. Workshops er åbne for alle videnskabelige medarbejdere på lektor- og professorniveau.

Øvrige tiltag

Videnskabelige medarbejdere, som har erfaringer fra ph.d.-bedømmelsesudvalg på fakultetet og fra andre institutioner, bør inddrages i såvel ph.d.-kurserne som workshops, således at vejledning og bedømmelse bedst muligt ses i et samlet perspektiv. Workshops og kurser bør således rumme et element, som tematiserer bedømmelsesudvalgsformandsrollen.

Ph.d.-skolen vil i et længere perspektiv udvikle et samarbejde om specialiseret ph.d.-vejlederudvikling med andre ph.d.-skoler eller udenlandske universiteter med fokus på egentlig disciplin-specifikke forhold i vejledningen eller tematiske problematikker som f. eks. dobbelt- og fællesgrads-vejledning og lign.

Udvikling

De forskellige tiltag vil løbende blive evalueret med henblik på videre udvikling og sikring af et relevant og solidt funderet vidensgrundlag for arbejdet. I forlængelse af de afholdte ph.d.-vejleder-workshops vil der blive fulgt op på udviklingen med informations- og dialogmøder i regi af ph.d.-programmerne – evt. institutvist. Opfølgende supervisionstilbud til ph.d.-vejledere vil blive overvejet og tilbudt på grundlag af vejlederinteresse.

Resurseforbrug

Deltagelse i ph.d.-vejlederkurser/workshops o.l. kompenseres og registreres i henhold til gældende arbejdstidsaftale. Tiden til deltagelse i vejlederaktiviteter er en del af ph.d.-vejlederes kompetenceudviklingstid, og ikke en del af vejledningstiden.

De planlagte ph.d.-vejlederworkshops vil være af en varighed svarende til 1 arbejdsdag, mens ph.d.-vejlederkurserne vil være af en varighed svarende til 1-1½ arbejdsdage. Der kan forventes forberedelsestid, det samlede tidsforbrug vil fremgå af aktivitetsbeskrivelsen.

13. marts 2014