Rammer for tilpasning af fakultetets uddannelsesportefølje (minimalmodel)

Et stigende antal uddannelsesreformer, der iværksættes i et tiltagende hastigt tempo, og som har store konsekvenser for muligheden for at opretholde den nuværende uddannelsesportefølje, har på det seneste gjort det nødvendigt for fakultetet at tilpasse porteføljen i flere omgange. Også fremadrettet ser det ud til at blive nødvendigt med tilpasninger. Dette notat opstiller de rammer, som fakultetsledelsen ønsker iagttaget i forbindelse med eventuelle delvise eller fulde afviklinger af BA- og/eller KA-udbud.


Ansvar

Ved behov for reduktioner i uddannelsesporteføljen påhviler det dekanen som øverste ansvarlige at indstille til rektor, at bestemte udbud ønskes lukket. Dekanens indstilling hviler på institutlederredegørelser, idet institutledere som budgetansvarlige er ansvarlige for at fremlægge eventuelle ønsker om udbudslukninger til dekanen i skriftlig form.

Vurderingskriterier

En indstilling om lukning af et udbud skal bero på en samlet vurdering af flere forhold på ift. udbuddet. Parametre, der som minimum bør indgå i overvejelserne mhp. at foretage en balanceret afvejning, kan eksempelvis være:

  • Kvalitet målt på mulighed for et tilstrækkeligt optag, beskæftigelse, forskningsbasering, studentertrivsel og –miljø og gennemførelse mv.
  • Økonomisk bæredygtighed
  • Samfundsbehov (eksempelvis nationalt udbud)
  • Udbuddets eventuelle strategiske betydning for fakultetet.

Proces

Inden udarbejdelse af den skriftlige anmodning om en reduktion i uddannelsesudbuddet baseret på de nævnte vurderingskriterier inddrager institutleder;

  • Studieleder, de(n) relevante afdelingsleder(e), LSAU og Institutforum mht. på drøftelse på de(t) berørte udbud. Særlig berørte medarbejdere informeres om omlægningerne og inviteres til møde mbh. på tilrettelæggelse af deres fremtidige funktion.
  • Institutleder fremsender herefter en begrundet anmodning til dekanen, der dels drøfter anmodningen i fakultetsledelsen, dels hører Akademisk Råd, inden der tages en endelig beslutning om afvikling.

For så vidt reduktionen påvirker medarbejdere, drøftes ønsket om en lukning også i de(t) relevante samarbejdsudvalg.

Afviklingsplan

Efter en eventuel beslutning om afvikling af et udbud skal der lægges planer for, hvorledes udbuddet skal afvikles. Der skal gives tilstrækkelig tid til, at studerende kan afslutte deres uddannelse, og af planen skal det tydeligt fremgå, hvordan der tages hånd om nuværende studerende.