Rammer for studiestart

Rammer for studiestart på Aarhus BSS

Formålet med denne side er at klargøre de overordnede rammer for afviklingen af den del af Aarhus Universitets og Aarhus BSS’ studiestartskoncept, der udgøres af rus-ugen, herunder at fastlægge ansvaret for hertil knyttede aktiviteter og arrangementer. De angivne rammer udfyldes på forskellig vis på de enkelte uddannelser i overensstemmelse med uddannelsernes forskellige traditioner og kulturer.

Rus-ugen for såvel nye bachelor- som kandidatstuderende ved Aarhus BSS er et fagligt-socialt arrangement, hvis formål dels er at introducere de studerende til studiets opbygning og faglige indhold samt de hermed nødvendige relevante formelle og praktiske rammer, services og systemer, dels at etablere de første sociale bånd mellem de studerende for at fremme deres integration på studiet og universitetet samt dannelse af identitet som studerende.

Rus-ugen er en central del af universitetets uddannelsesaktivitet, og det er derfor studielederen for den enkelte uddannelse, der har det samlede ansvar for at tilse, at rammerne for rus-ugen bliver overholdt i de planlagte aktiviteter, dvs. både det faglige indhold, det sociale indhold samt en evt. hyttetur planlagt i forbindelse hermed.

Studiestartens tre hovedelementer

Studiestarten på Aarhus BSS strækker sig som koncept over hele 1. år for bachelorstuderende og hele 1. semester for kandidatstuderende. Konceptet består af tre elementer:

 • Online-intro til Aarhus Universitet
  Onboarding og fastholdelse i forlængelse af tilbudt studieplads. Online-introduktionen til Aarhus Universitet er i udgangspunktet et generisk forløb, der sigter mod at etablere kommunikation med og information til de optagede studerende hurtigst muligt efter tilbud om studieplads.
 • Introduktionsdage (’rus-ugen’)
  Et programlagt arrangement, hvori der indgår både faglige og sociale elementer, som afvikles online, på campus eller (for visse sociale arrangementer) uden for campus – eller i kombination imellem disse. Rus-ugen kan omfatte en hyttetur, der afvikles efter introduktionsdagene. Rus-ugen arrangementerne anses formelt for afsluttet den 1. oktober. 
 • Øvrige faglige og fag-sociale aktiviteter i løbet af 1. studieår/semester
  Mens rus-ugens aktiviteter fungerer som en introduktion til universitetet og den enkelte uddannelse, strækker Aarhus BSS’ studiestartskoncept sig over hele 1. år for bachelorstuderende og hele 1. semester for kandidatstuderende. Dette betyder, at man på uddannelserne bør tænke hele 1. år/hele 1. semester som et onboarding-forløb, der klæder de nye studerende på til at være studerende i form af studieteknik-oplæg, introduktion til det digitale eksamenssystem o.l.

Rammer for afvikling af RUS-ugen

Rus-ugens introduktionsdage udgør op til fem dage, men det anses formelt for at løbe frem til 1. oktober. Uddannelserne/institutterne beslutter selv, hvorledes de organisatorisk indretter sig ift. planlægningen og afviklingen af rus-ugen. Den samlede rus-uge på campus og en evt. hyttetur afvikles i tæt tilknytning til fagmiljøet med f.eks. inddragelse af ældre studerende som tutorer, undervisere eller alumner fra uddannelsen som oplægsholdere o.l.

Samarbejde
For at tilgodese koordinering og erfaringsudveksling omkring studiestarten med de andre institutter og uddannelser ved Aarhus BSS og Aarhus Universitet etableres der på Aarhus BSS et erfaforum bestående af studieledere og rus-sekretærer/chef-tutorer, som mødes et par gange i løbet af planlægningsfasen samt én gang efter afviklingen af rus-ugen. Aarhus BSS Studier (Vejledning og Studieinformation/VEST) fungerer som tovholder herfor.

Alkoholpolitik
Uanset karakteren af rus-ugens aktiviteter må der ikke indtages alkohol før efter kl. 16, og der indgår ikke alkohol i forbindelse med de faglige dele af rus-uge-arrangementerne, jf. den nedenstående alkoholpolitik for studiestart.


Læs alkoholpolitik for studiestarten her

Studiestarten forstås bredt set som aktiviteter for nye studerende gennem det første halve studieår. Alkoholpolitikken, som er beskrevet herunder, relatere sig til introdagene og hytteturen.
 

 1. Tutorer er underlagt Aarhus Universitets alkoholpolitik, når de udfører arbejde på vegne af universitetet.
 2. Det er ikke tilladt for tutorer eller de nye studerende at drikke alkohol før og under faglige arrangementer både til de dele af studiestarten, som foregår på AU campus og uden for AU campus. Det vil sige, at alkohol er forbudt mellem kl. 8-16 som en del af rusintroduktionen. Dog kan der gives særligt tilladelse til visse arrangementer af studielederen.
 3. Den enkelte tutorgruppe skal sikre, at der under alle arrangementer er tutorer til stede, som ikke indtager alkohol
 4. Der skal være en passende balance mellem studiestartens faglige og sociale aktiviteter. Alle nye studerende skal føle sig velkomne til alle aktiviteter, uanset om man drikker alkohol eller ej. At sige nej til alkohol må aldrig resultere i at den nye studerende skal sige nej til at deltage i en aktivitet.
 5. Tutorerne har ansvaret for at sikre, at alle aktiviteter afvikles i en form, der ikke forudsætter indtagelse af alkohol
 6. Tutorerne har ansvaret for at nye studerende ikke udsættes for aktiviteter, der kan virke grænseoverskridende for eller stødende på den enkelte.

Du kan også altid se den gældende alkoholpolitik på studieportalen: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-studiestart/alkoholpolitik-for-studiestart/


Studieledernes ansvar
Studielederne er overordnet ansvarlige for alle de sociale arrangementer, der indgår i det officielle program for rus-ugen, og som de er med til at planlægge, også selvom disse foregår efter kl. 16. De sociale arrangementer skal naturligvis overholde Aarhus BSS’ Code of Conduct for studerende, jf. https://bss.au.dk/uddannelser/studiemiljoe-og-studieliv/code-of-conduct-for-studerende/

Program og deltagelse
Det skal i forbindelse med annoncering af programmet for de respektive uddannelsers studiestart tydeligt fremgå, hvad indholdet af de forskellige aktiviteter er. Alle nye studerende opfordres til at deltage i hele det annoncerede program, men det skal være klart, hvilke arrangementer der primært har faglig hhv. social karakter, således at de nye studerende gives mulighed for evt. at prioritere deres deltagelse.

Aftenarrangementer
Afholdes sociale aftenarrangementer i bygninger, som til dagligt huser og administreres af Aarhus BSS, skal arrangementerne slutte senest kl. 23.00. Dog er det tilladt at holde en aftenfest i løbet af rus-ugen, som skal slutte senest kl. 02.00. Alle aktiviteter skal afholdes på AU’s campus-områder, af hensyn til støjgener for udenforstående, med mindre der er indhentet alle nødvendige myndighedstilladelser.

Tidspunkt
Rus-ugen skal lede op til semesterstart omkring den 1. september og skal således ligge umiddelbart op hertil eller i dagene omkring semesterstart. RUS-ugen anses formelt for afsluttet 1. oktober.

Merchandise
Fakultetet finansierer to stk. T-shirt med Aarhus BSS-logo og grafik til alle rus-sekretærer og -tutorer.

Der må ikke indgås aftaler om sponsorater, og eksterne foreninger og virksomheder må ikke få direkte adgang til de studerende i forbindelse med rus-ugens arrangementer.

RUS-ugen anses formelt for afsluttet 1. oktober hvor optagelsestallene opgøres, og der er skabt overblik over hvilke studerende der deltager på studiet. I forhold til f.eks. sponsorater vil det således først være efter 1. oktober, at der kan afholdes sponsorarrangementer og uddeles sponsoreret merchandise.

Indhold i rus-ugens arrangementer

Studiestarten kan for bachelorer bl.a. omfatte følgende elementer:

 • Præsentation af universitetets organisatoriske opbygning (universitet/fakultet/ institut og uddannelse/studienævn/studieadministration)
 • Præsentation af studiets opbygning og faglige indhold
 • Hjælp til at finde studiebøger og -litteratur
 • Præsentation af Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS
 • Praktiske informationer:
  • Instituttets/uddannelsens nærmiljø og ekspeditionskontor
  • Studievejledningen inkl. international vejledning
  • Studieadministrative enheder såsom Aarhus BSS Student Services, SU-kontoret, Rådgivnings- og Støtteenheden m.fl.
  • Biblioteker og biblioteksservices
  • Kantiner på campus
  • Introduktion til IT-systemer: digitalt eksamenssystem, Learning Management System, mitstudie, Timeplaner, studieportalen, alternative ’nice to know’-platforme såsom Facebook o.l.
  • Præsentation af studenterorganisationer og -aktiviteter. Eksterne organisationer og virksomheder må ikke indgå.
  • Introduktion til mulige ekstracurriculære studieaktiviteter såsom case competitions, udveksling o.l. faglige aktiviteter
 • Der kan også være oplæg om uddannelsens senere jobmuligheder.


Det er ligeledes vigtigt at introducere nye kandidatstuderende på Aarhus Universitet til de praktiske elementer af ovennævnte, mens det i sagens natur ikke er nødvendigt for studerende, som allerede kender universitetet og fakultetet fra deres bacheloruddannelse.

I tilknytning til studiestartsarrangementerne etableres digital information med relevant information om studielivet, studieordningen, studievejledningen mv. Denne information, der understøtter og konkretiserer den generiske information i Aarhus Universitets online-intro, udarbejdes og opdateres i samarbejde mellem de enkelte russekretærer, studielederen, Aarhus BSS Studier – Vejledning og studieinformation – samt Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer.

Programmet for studiestarten samt alt andet relevant information gøres tilgængelig på studiestartssiden på den enkelte uddannelses studieportal. Her samles alt information for de nye studerende, så de primært skal forholde sig til denne ene informationsside op til deres studiestart.

Tutorer på Aarhus BSS

Studiestartsarrangementet på en uddannelse involverer som udgangspunkt (lønnede eller ulønnede) ældre studerende på uddannelsen – tutorer – der forestår den praktiske afvikling af arrangementet. Ved udvælgelsen af disse tutorer bør der tilstræbes en bred repræsentation af forskellige typer af studerende på uddannelsen, herunder såvel udadvendte som mere ’stille’ studerende, således at de nye studerende gives mulighed for at spejle sig i et bredt udsnit af de studerende på uddannelsen.

Tutorerne gennemgår forud for studiestarten et forløb varetaget af det enkelte institut i samarbejde med Aarhus BSS Studier, hvorigennem de får kendskab til universitetets grundlæggende digitale systemer, elementær førstehjælp, cases og dilemmaer i mødet med de nye studerende samt gode råd til at tale med sårbare studerende.

Ud over Aarhus BSS’ Code of Conduct for studerende kan de enkelte uddannelser selv formulere etiske kodeks for afviklingen af studiestarten. Uanset om sådanne måtte være formuleret, er det studielederens ansvar at sikre, at tutorerne er opmærksomme på deres rolle som repræsentanter for universitetet i forbindelse med studiestarten, den magtposition, der kan ligge heri, samt de forpligtelser til respektfuld optræden, der følger heraf.

Husk at book en aftale med studievejlederne i rusugen

I skal lave en aftale med studievejledningen i forbindelse med rusintroen.

Studenterstudievejledernes oplæg for de nye studerende

Vores nye studerende skal introduceres til de vigtigste studieregler og oplyses om, hvor de kan søge hjælp. Derfor er studenterstudievejledernes oplæg et obligatorisk punkt i rusugen. Sørg for også at lave en aftale i god tid. I kan her finde kontaktinformationer på studenterstudievejlederne.

OBS: studenterstudievejlederne kan pt ikke træffes pr. telefon i øjeblikket, så det er mailen, der skal benyttes frem til en genåbning for medarbejderne.

Kontakt

Spørgsmål til rammerne for studiestart generelt
rettes til den enkelte studieleder eller Anja Sandholdt Hald fra dekanatet (asa@au.dk

Rettelser til studiestartssiderne sendes til:
Didde Trolle, Aarhus BSS Kommunikation (trolle@au.dk)

Lokalespørgsmål:
Aarhus BSS Studieplan

Lister med kontaktinformationer til nye studerende:
Dennis Karlsen (dennisk@au.dk)

​Spørgsmål til optagelse:
optagelse@au.dk.

Er du i tvivl om, hvem du skal henvende sig til:​​
Kontakt Aarhus BSS Studieservice

Retningslinjerne er opdateret november 2021 og november 2022.