Publikationstyper

De fleste publikationstyper har en eller flere undertyper du kan vælge imellem. Du skal registrere din publikation på undertypen, og vælge den undertype (skabelon), der passer (bedst) til din publikation.

Nogle typer minder om hinanden. Brug nedenstående definitioner til at lære at skelne mellem de forskellige publikationstyper og undertyper, og til at slå efter, hvis du kommer i tvivl, når du registrerer.

Bidrag til tidsskrift/konferencebidrag i tidsskrift/bidrag til avis

Et tidsskrift udgives i en fortløbende serie med et fælles navn. Tidsskriftsserien vil som oftest have et ISSN-nummer. ISSN er et internationalt identifikationsnummer, som består af otte cifre. ISSN står altid i to grupper, som hver består af 4 cifre med bindestreg imellem.

Aviser indeholder nyheder om aktuelle begivenheder af særlig eller almen interesse for en bred læserkreds og udgives dateret og/eller nummereret hyppigere end én gang ugentligt og ofte dagligt.

Tidsskriftsartikel

Sammenhængende, tekstlig fremstilling, publiceret som del af et tidsskrift, der fremlægger og diskuterer et emne, ofte for et foruddefineret publikum.

Konferenceartikel

Sammenhængende, tekstlig fremstilling, ofte publiceret på baggrund af en konference. Teksten fremlægger og diskuterer et emne, ofte for et foruddefineret publikum.

Letter

Et letter er en kort beskrivelse af vigtige nye forskningsresultater. Kan også kaldes 'short communication' (må ikke forveksles med 'letters to the editor').

Review

En artikel, der giver en analyse af og syntese over publiceret forskning inden for et forskningsfelt, som regel for en afgrænset periode.

Anmeldelse

Vurderende omtale i et tidsskrift, af en anden (videnskabelig) publikation (bog eller andet dokument).

Leder

En artikellignende tekst, der er et tidsskrifts officielle holdning til et aktuelt emne.

Kommentar/debat

Kort kommentar og debatindlæg i tidsskrift, som omhandler fx tidligere bragte artikler. Læserbreve, "Letters to the editor", registreres også her.

Forord/efterskrift Bidrag i tidsskrift forud for såvel indledning som hovedtekst (forord) eller efter hovedteksten (efterskrift).

Konferenceabstrakt i tidsskrift

Et resume af et (videnskabeligt) arbejde, som er fremlagt i forbindelse med en konference.

Bidrag til avis - Avisartikel Artikel, der formidler til et bredt publikum med populær, debatterende, gengivende fremstilling af et emne.
Bidrag til avis - Kronik Artikel på en fast plads i en avis, men skrevet af andre end avisens faste medarbejdere og ofte som kommentar til aktuelle problemer.
Bidrag til avis - Anmeldelse Anmeldelse af publikation/værk i en avis.
Bidrag til avis - Kommentar/Debat Kort kommentar eller debatindlæg omhandlende en tidligere bragt artikel, generelle samfundsforhold el. lign.
Korrigendum Typisk en kortere artikel, der indeholder rettelser til en tidligere udgivet artikel.

Bog/antologi/afhandling/rapport

Bøger, afhandlinger rapporter, samt antologier/samleværker. Forfatteren/forfatterne har ansvaret for hele teksten/værket.

Bøger og antologier/samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation).

Hvis man har været forfatter på en del af en bog/antologi/afhandling/rapport registreres bidraget som ”Bidrag til bog/antologi/rapport.” 

 

Bog

Selvstændigt, helt værk, baseret på forfatterens / forfatternes egen forskning/viden. Indholdet er primært henvendt til en foruddefineret målgruppe.

Antologi

Samleværk, hvori et antal selvstændige artikler udgives samlet ud fra et helhedssynspunkt fastlagt af en redaktør/redaktion.

Rapport

En rapport er en publikation, der typisk præsenterer resultater fra udredningsarbejde. Rapporter udgives ofte af den institution, der forestår det pågældende arbejde. Rapporter, der har en rekvirent, registreres under kategorien "Rådgivning".

Doktordisputats

Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en doktorgrad.

Ph.d.-afhandling

Afhandling, der har ført til erhvervelsen af en ph.d.-grad.

Hvis afhandlingen efterfølgende udgives på et kommercielt forlag registreres dette særskilt som en bog.

Kompendium/lecture notes

Institutionsudgivet undervisningsmateriale.

Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding

Bidrag til bøger, afhandlinger, rapporter, samt antologier/samleværker. Forfatteren/forfatterne har kun ansvaret for dele af teksten/værket, f.eks. et kapitel.

Bøger og antologier/samleværker vil som oftest have et ISBN-nummer (en 10- eller 13-cifret kode, som enhver bog forsynes med til entydig identifikation).

 

Bidrag til bog/antologi

Artikel publiceret i antologi/samleværk eller i bog.

Konferencebidrag i proceeding

Artikel publiceret i en bog. Artiklen er skrevet på baggrund af en præsentation på en konference.

Bidrag til rapport

Artikel publiceret i en rapport.

Encyklopædiartikel

Artikel i encyklopædi/andet opslagsværk.

Kommentar

Uddybende kommentar til fx lovsamlinger, kildesamlinger eller andet materiale.

Forord/efterskrift

Bidrag i bog/antologi/rapport forud for såvel indledning som hovedtekst (forord) eller efter hovedteksten (efterskrift).

Bidrag til kompendium/lecture notes

Bidrag til institutionsudgivet undervisningsmateriale.

Letter, kommentar, debat

Kort kommentar eller debatoplæg i en bog.

Review

Bidrag til en analyse af og syntese over publiceret forskning inden for et forskningsfelt, som regel for en afgrænset periode.

Konferencebidrag

Artikel, abstract eller poster som udarbejdes i forbindelse med en konference.

Poster

En visuel præsentation af et fagligt emne fremvist på en konference.

Konferenceabstrakt til konference

Et resume af et videnskabeligt arbejde, som fremlægges på en konference.

Paper

Videnskabelig tekst, der udarbejdes forud for en konference, og som gøres tilgængelig på fx konferencens eller institutionens egen hjemmeside, men som ikke udgives via tidsskrift/proceeding.

Working paper

Working paper

Et working paper er et forarbejde til en publikation. Working papers udsendes ofte for at udveksle ideer om et givent emne eller for at indhente tilbagemeldinger inden publicering.

PreprintEt preprint er en foreløbig version af en videnskabelig artikel, der ligger før fagfællebedømmelse og publicering i et videnskabeligt tidsskrift.

Udredning/notat

Faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret. Journalnummer skal derfor opgives.

 

Faglig redegørelse

Faglig redegørelse, el. analyse, som ikke kommunikeres som en rapport. Fx. i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Har journaliseringspligt og journalnummer skal opgives.

Besvarelse af spørgsmål/høringer

Skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Omfattet af journaliseringspligt og journalnummer skal derfor opgives.

 

Bidrag til udredning/notat

Bidrag til faglig redegørelse, analyse el. undersøgelse, som ikke kommunikeres i form af en egentlig rapport. Fx notat, udredning eller anden faglig besvarelse i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, herunder også til internationale instanser. Udredning og notatet skal være omfattet af journaliseringspligt for at blive registreret. Journalnummer skal derfor opgives.

 

Bidrag til faglig redegørelse

Bidrag til faglig redegørelse, el. analyse, som ikke kommunikeres som en rapport. Fx. i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Har journaliseringspligt og journalnummer skal opgives.

Bidrag til besvarelse af spørgsmål/høringer

Bidrag til skriftlige besvarelser af spørgsmål, som stilles i forbindelse med folketingets, ministeriers, kommuners eller regioners sagsbehandling eller lovforberedende arbejde. Omfattet af journaliseringspligt og journalnummer skal derfor opgives.

Bidrag der ikke har tekstform

Produktion, der ikke har traditionel tekstform (som fx artikler og bøger har). 
Hvis produktionen er ledsaget af en skriftlig publikation, der redegør for principper bag eller for processen frem mod produktionen, registreres den skriftlige publikation selvstændigt som en almindelig publikation.

 

Softwareprogrammer

Selvstændige softwareprogrammer til udførsel af bestemte opgaver.

Datasæt

En samling af strukturerede data (målinger, observationer e.l.) i et bestemt format, som er grundlag for et bestemt forskningsresultat.

Interaktive produktioner

Produktioner, hvor brugeren kan påvirke handlinger i produktet. Fx spil, e-læringsmoduler, info-standere, interaktive guides på museer mv.

Lyd og/eller billeder (digitale produkter, optagelser)

Produktioner baseret på envejskommunikation. Brugeren har ikke mulighed for at påvirke produktets handlinger. Fx podcast, animationer, fotos og lydoptagelser.

2D/3D (fysiske produkter)

Kort, skulpturer, modeller, billedkunst, installationer mv.

Patent

Patent

Et patent eller offentliggjort patentansøgning er en eksklusiv rettighed, der tildeles en teknologisk opfindelse i en begrænset periode, typisk 20 år.

Rettighederne bliver tildelt af en patentmyndighed på nationalt eller overnationalt plan.

Andet

Andre bidrag, der ikke umiddelbart hører ind under de øvrige kategorier.

 

Net-publikation

Tekst publiceret på internettet. Herunder blandt andet tekster på hjemmesider, blog- og Wiki-indlæg.

Andet bidrag Andet materiale, der ikke umiddelbart hører ind under de øvrige kategorier.