Guide til registrering

Korrekt registrering af publikationer i Pure er fundamentet for, at der kan laves rapporter med retvisende ledelsesinformation. Følgende fremgangsmåde sparer tid og unødvendigt arbejde.

1. Tjek altid om publikationen allerede er registreret inden du begynder.

Herved undgår du dobbeltregistrering. En medforfatter eller kollega på AU kan have registreret en publikation før dig. En publikation skal kun registreres i Pure en gang uanset hvor mange forfatter og institutter mv. har bidraget. Læs hvordan du søger i Pure.

2. Tjek om publikationen kan importeres fra en online kilde. Import er en nem måde at få registreret en publikation på, og du undgår slå- og stavefejl. Vi anbefaler import fra Scopus, da Scopus har meget høj dækningsgrad og høj datakvalitet.

3. Registrer publikationen manuelt ved at udfylde en skabelon, hvis publikationen ikke findes i Pure og ikke kan importeres (f.eks. hvis den endnu ikke er udgivet). Her er det vigtigt, at du vælger den skabelon, der svarer til publikationstypen.

Publikationstyper

Publikationer registreres i Pure efter type. Hver type har sin egen skabelon, som du vælger, når du indberetter en publikation i Pure. Er du kommet til at vælge en forkert skabelon i hierarkiet, kan du klikke på "Skift skabelon" i øverste højre hjørne af skabelonen. Nogle felter findes ikke på alle publikationstyper. Inddaterede oplysninger kan derfor gå tabt ved skift af skabelon.

Læs mere om publikationstyper.

Publikationskategorier

Når du har valgt publikationstype (skabelon), skal du efterfølgende vælge en publikationskategori. Det gør du i selve skabelonen. I skabelonen får du kun vist de kategorier, der er relevante for den publikationstype du har valgt.

Kategorierne er:

Forskning

  • En forskningspublikation formidler ny viden og kendetegnes først og fremmest ved at være henvendt til andre forskere og fagfæller.

Formidling

  • En formidlingspublikation er en publikation, der formidler viden til et bredt publikum af ikke-fagfolk. Formidlingspublikationer vil som oftest have en populær, debatterende eller gengivende tone, men kan også bevæge sig på et både meget højt og specialiseret niveau.

Rådgivning

  • En rådgivningspublikation er oftest kendetegnet ved at have en rekvirent. Det kan være en myndighed eller virksomhed, der beder om at få udført analyser og/eller vurderet problemstillinger på videnskabeligt grundlag. Rekvirenten kan fremgå mere eller mindre eksplicit af publikationen. Rådgivningsindsatsen behøver ikke at være finansieret af rekvirenten.

Undervisning

  • En uddannelsespublikation er først og fremmest beregnet til brug i undervisningssituationer.

Peer review / Fagfællebedømmelse

Peer review, eller på dansk fagfællebedømmelse, bruges i forskningsverdenen til at kvalitetssikre forskningsproduktion.

En publikation er fagfællebedømt, når kyndige kolleger har foretaget en faglig vurdering af publikationen forud for optagelse i tidsskrift eller lignende. Fagfællebedømmelser kan være anonyme eller kan foretages af en redaktionskomite. Formen afhænger af fagområde og tradition.

Har du valgt publikationskategori "Forskning" eller "Rådgivning", vil du i de fleste tilfælde blive bedt om at angive, hvorvidt publikationen er peer reviewed eller ej.

Det er vigtigt, at du angiver peer review status korrekt. AU Pure har ikke det nødvendige kendskab til den enkelte publikations udgivelsesforløb til i valideringsprocessen at korrigere en forkert angivelse af fagfællebedømmelse.

Publikationens status

Publikationens status bliver automatisk sat til "Udgivet", når publikationen oprettes. Opretter du en publikation inden den er udgivet i sin endelige version, skal du vælge en anden udgivelsesstatus fra rullemenuen f.eks. "ePub ahead of print". Mangler publikationen artikelnummer, eller volumen og bind er den ikke endeligt udgivet i en Pure kontekst.

Du kan vælge at registrere hvert skridt i udgivelsesprocessen, således at du har udgivelseshistorikken i Pure. Kun den seneste status vises på din AU hjemmeside.

Du kan også vælge kun at have den seneste publiceringsstatus og opdatere denne som udgivelsesprocessen skrider frem.

Titel og abstract

Vælg først publikationens originalsprog før du forstætter med at indtaste oplysningerne. Du kan med fordel ændre dine Pure-indstillinger, således at du har engelsk som dit foretrukne indberetningssprog, hvis det er det sprog du primært udgiver på.

I titelfeltet indsætter du publikationens titel - præcist den titel som publikationen er/bliver udgivet med.

Er der en undertitel, indsættes den i feltet "Undertitel". Pure indsætter automatisk et kolon (:) mellem titel og undertitel, når titel + undertitel vises på din hjemmeside. Du skal derfor udelade dette kolon.

Når du klikker i titelfeltet får du en række formateringsmuligheder under "Symboler og formatering". Her kan du f.eks. finde specialtegn, og du har mulighed for kursivere dele af titlen.

I abstract-feltet indsætter du et abstract. Vær opmærksom på, at ikke alle tidsskrifter/forlag tillader brug af deres version af abstractet.

Sidetal og artikelnummer

Påfør sidetal med første og sidste sidetal adskilt af en bindestreg (f.eks. 12 - 16), og angiv hvor mange sider publikationen er på. Hvis artiklen har et artikelnummer skriver du det i feltet "artikelnummer". I mange tidsskrifter bruges kun sidetal eller artikelnummer.

Mangler sidetal eller artikelnummer, kan det være et tegn på, at artiklen endnu ikke endeligt udgivet. Hvis publikationen heller ikke har volumen og bind, er den ikke endeligt udgivet. Tjek derfor, om publikationen i virkeligheden er "ePub ahead of print" eller en anden version. Vælg den tilsvarende publikationsstatus.

Forfattere og organisatoriske enheder

En publikation skal tilknyttes den eller de enheder, der er opgivet som forfatterens affiliering på selve publikationen. Affilieringen er oftest det sted, hvor forskeren var ansat, da publikationen blev udfærdiget.

I tilfælde af, at affilieringen ikke fremgår af publikationen, er det op til forfatteren at afgøre hvilke(n) enhed(er) publikationen skal tilknyttes. Hvis organisationen på publikationen ikke matcher en organisatorisk enhed på AU, skal publikation registreres ved den enhed, hvor forskeren i henhold til Medarbejderstamkortet var ansat, da publikationen blev udfærdiget.

Du skal anføre alle forfatter, som står på publikationen, og i den rækkefølge de optræder. Selv om du er eneste forfatter fra AU/AUH, skal du ikke stå først, men stå i rækken som du gør på publikationen.

Forfattere, der har en AU/AUH-affiliering på publikationen, skal tilknyttes som interne forfattere uanset nuværende ansættelsesforhold. Du kan genkende interne forfattere ved at de har en mørk ikon, og der står "intern person" under navnet.

Hvis en AU-forfatter ikke har en AU-affiliering, skal forfatteren stadig tilknyttes som intern person. Ellers vil publikationen ikke vises på afdelingens hjemmeside.

Tilføj den organisation, der står på publikationen for hver forfatter. Som AU ansat vil du automatisk få tilknyttet den eller de affilieringer du har i Medarbejderstamkortet. Tjek om disse passer med det der står på publikationen, og fjern enheder som ikke står på publikationen, og tilføj dem som mangler. Det gælder interne såvel som eksterne organisatoriske enheder.

Hvis en AU-affiliering på publikationen ikke matcher en organisatorisk enhed på AU, skal du tilknytte den enhed, hvor forfatteren i følge Medarbejderstamkortet var ansat, mens publikationen blev udarbejdet.

Bemærk at eksterne personer, kan kun have eksterne organisationer tilknyttet.

Brug knapperne til højre til at redigere og slette/tilføje forfattere flytte rundt på rækkefølgende.

Forfattersamarbejder

På nogle publikationer kan listen af forfattere indeholde grupper af forfattere og forskere f.eks consortium, committee, eller study.

Ofte ønsker en forsker, der er medlem af et forfattersamarbejde, at publikationen vises på den personlige AU hjemmeside. Institutter og afdelinger kan ligeledes være interesserede i at udstille disse publikationer på deres AU-sider.

For at få vist disse publikationer på de rette hjemmesider, kræver det en lidt anderledes håndtering af forfatterlisten. Se nedenstående afsnit "Oprettelse af forfattersamarbejde".

Oprettelse af forfattersamarbejde

Du tilføjer et forfattersamarbejde ved at klikke på knappen "Tilføj forfattersamarbejde" under Forfattere og affilieringer.

Herefter søger du på forfattersamarbejdets navn, eller du opretter et nyt, hvis det ikke allerede findes i Pure.

Herefter tilføjer du forfatterne i forfattersamarbejdet, som du normalt tilføjer forfattere. Værdien i rollefeltet er automatisk valgt til "Forfatter". Dette skal du ændre og i stedet vælge "Medlem af forfattersamarbejde".

Sæt synligheden for forfatteren til "skjult". Herved bliver forfatteren skjult i forfatterlisten på publikationen. Da forfatteraffilieringen blot er usynlig, men stadig aktiv, bliver publikationen vist på alle de relevante AU hjemmesider.

Du ender med en liste svarende til eksemplet.

Forsæt med at tilføje de AU-forfattere, som er med i forfattersamarbejdet. Forfattere i forfattersamarbejdet, som tilhører andre institutioner end AU, skal ikke tilføjes.

Eksempel på visning på hjemmeside

På denne publikation indgår tre AU-forskere i IeDEA West Africa Collaboration. Ingen af de tre forskere er direkte affilieret som forfattere på publikationen.

For at få publikationen vist på forskernes personlige AU hjemmeside, er hver forfatter tilføjet sammen med den relevante organisatoriske enhed. Herefter er forfatterne sat som "skjult" i Pure, således at det kun er forfattergruppen, der er synlig.

Publikationen vises på denne måde på både instituttets og forfatternes personlige AU-hjemmesider.

Corresponding author

Corresponding author er den forfatter, som ansvarlig for kommunikation vedrørende publikationen både før og efter den offentliggøres. At være ”Corresponding author” er ikke det samme som at være førsteforfatter, selv om der ofte er personsammenfald.

Hvis en forfatter er markeret som ”Corresponding author” på publikationen, kan denne oplysning registreres i Pure. Du skal kun markere en forfatter som ”Corresponding author”, hvis forfatteren fremstår som dette direkte på publikationen.

 Forfatterrækkefølgen påvirkes ikke af, at der er en corresponding author. Rækkefølgen skal stadig matche publikationen uanset, hvor i rækkefølgen ”Corresponding author” er opført. I eksemplet er tredje forfatter corresponding.

Som regel er der kun en ”Corresponding author”. Det er dog muligt at markere flere forfattere på samme publikation. Du får en meddelelse om, at en forfatter allerede er markeret, hvis du markere flere. Denne besked kan du ignorere, så længe der også er flere ”Corresponding authors” på publikationen.

De fleste publikationer, som er importeret fra Scopus i 2019 og senere, og som har en "Corresponding author", får automatisk forfatteren markeret. Det er ikke påkrævet, at gå tilbage og markere den corresponding author for ældre publikationer, der allerede er registreret i Pure. For nye indberetninger, ser vi gerne, at corresponding author markeres, hvis det fremgår af publikationen.

Går du tilbage og markerer dig selv (eller en anden forfatter) som ”corresponding author” på en valideret publikation, udløser det genvalidering. Ligger publikationen udenfor vores aktuelle valideringsfelt, bliver den ikke genvalideret umiddelbart. Dette har ingen betydning for visning på din personlige AU hjemmeside.

Corresponding author markeringen vises ikke på publikationen på de personlige AU hjemmesider. Det er derimod muligt at filtrere på feltet i søgeresultater og rapporter.

Finansiering

Under "Finansiering" har du mulighed for at skrive i fritekst, hvordan en given publikationen er blevet finansieret. Du kan enten vælge at skrive teksten selv, eller kopiere den direkte fra oplysningerne fundet på publikationen online.

Du skal ikke vælge "Tilføj finansieringsdetaljer". Her kræves det nemlig, at du tilføjer organisationer. Vi har ikke mulighed for at validere disse oplysninger, og derfor sletter vi denne form for finansieringsdetaljer. Brug derfor kun fritekstfeltet.

Tidsskrift og forlag

Du skal udfylde tidsskrift og forlag, før du kan gemme registreringen.

Find tidsskriftet ved at søge i boksen. Du kan søge på både titel, forkortelse (f.eks. BMJ) og ISSN.

Når du søger på tidsskrift eller forlag, kan der være flere sider at bladre igennem. Den korrekte post kan meget vel ligge på en af de sidste sider.

Organisatoriske enheder udenfor AU

Har du udfærdiget en publikation, mens du var ansat et andet sted end AU, kan publikationen stadig registreres i Pure med det dagældende tilhørsforhold.

Disse publikationer er kun tilknyttet dig som forsker, og ikke din organisatoriske enhed(er) på AU. Derfor betragtes de som eksterne publikationer og indgår ikke AU i tal rapporten. Af samme grund bliver disse publikationer kun blive vist på din personlige AU hjemmeside, og ikke på din organisatoriske enheds hjemmeside.

Hvis du før din ansættelse ved Aarhus Universitet var ansat ved et andet universitet, der også benytter Pure, kan du få dine "eksterne" publikationer importeret direkte ind i Pure. Det sparer dig for at registrere disse publikationer manuelt.

Læs mere om denne registreringsmetode under "Import fra fil (ORCID, RIS, BibTex, PXA)".

Indberetningsår og udgivelsesår

Publikationer skal registreres i Pure det samme år som de udgives. Udgivelsestidspunktet fremgår som regel af selve publikationen. Publikationen registreres med udgivelsesår og -måned, eller blot udgivelsesåret, hvis det ikke er relevant at påføre en måned. For avisartikler og lignende, publiceret i medier med høj udgivelsesfrekvens, kan det være relevant at registrere hele udgivelsesdatoen.

I Pure opererer vi også med Indberetningsår. Indberetningsår er alene en administrativ værdi, der blandt andet bestemmer for hvilket år publikationen medregnes i AU's nøgletal. Indberetningsår er ikke synligt for den almindelige Pure bruger og udfyldes automatisk med indeværende år, når en publikation registreres. Udgives publikationen ikke det år den blev registreret i Pure, sørger AU Pure for at rykke indberetningsåret, således at publikationer tæller med i de rigtige statistikker og dataudtræk.