IATA Pakkekursus

IATA pakkekursus UN 3373 biologiske prøver med, UN 1845 tøris og undtagelser vedr. mindre mængder.

Beskrivelse
Uddannelsen henvender sig til alle, der pakker biologiske prøver, tøris og mindre mængder under undtagelser til forsendelse via flytransport.

Overordnet mål
At deltagerne kan pakke ovenstående forsendelser af farligt gods på lovlig vis til flytransport ifølge ICAO (International Civil Aviation Organization)

Uddannelsens karakter
Uddannelsen er afpasset den enkelte persons ansvarsområder og opgaver. Indholdet er:

A) Grunduddannelse
Personalet skal være bekendt med de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods med fly.

B) Funktionsspecifik uddannelse
Personalet skal være uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods med fly i et omfang, som svarer til deres opgaver og ansvarsområde.

C) Sikkerhedsuddannelse
Personalet skal i et omfang, som svarer til risikoen for skade eller eksponering som følge af en hændelse, hvor farligt gods er involveret, være uddannet i risiciene og farerne forbundet med farligt gods.
Den uddannelse, der tilbydes, skal tage sigte på at gøre personalet opmærksom på procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer.

Uddannelsen skal fornyes efter 24 måneder.

Form
Uddannelsen består primært af oplæg fra underviseren. Det forventes, at deltagerne bidrager aktivt med input og spørgsmål i undervisningen. Undervisningen afsluttes med en test, der skal bestås.

Deltagerne modtager et certifikat, hvis testen bestås.

Pris
For ansatte ved Aarhus Universitet er uddannelsen gratis.

Underviseren
Underviseren har følgende faglige baggrund:
- Certificeret underviser i farligt gods på fly, category 6 IATA.
- Certificeret sikkerhedsrådgiver i henhold til ADR (farligt gods på landevej).
- Certificeret farlig gods konsulent i farligt gods i henhold til IMDG (farligt gods via skib).
- Kemikaliekonsulent vedr. mærkning, klassificering og affaldsbehandling.

Tilmelding er bindende.

IATA packers course

IATA packers course – shipment of biological samples on dryice and different exceptions.    

Short course description:
The course is aimed at former participants and new participants.
The training is aimed at anyone who packs biological samples, dry ice and small quantities under exceptions for shipment by air transport.

Overall goal:
That the participants can pack the above consignments of dangerous goods legally for air transport according to ICAO (International Civil Aviation Organization)


The nature of the course:
The course is tailored to the individual's responsibilities and tasks. The content is:

A) General training
Personnel shall be familiar with the general requirements for the carriage of dangerous goods.

B) Function specific training
Personnel shall be trained, commensurate directly with their duties and responsibilities concerning the carriage of dangerous goods.

C) Safety training
Personnel shall be trained in the hazards and dangers presented by the dangerous goods. The training provide shall aim to make personnel aware of the safe handling and emergency response procedures.

At the end of the course there is a test, if the test is passed you will receive a certificate, the certificate is valid for 2 years. If you already have a certificate remember to renewed the training to get a new certificate.