Senior

Senior på AU

Her kan du læse retningslinjer der vedrører ledernes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler om ansættelsesforholdet for seniormedarbejdere. Aftalerne har bl.a. til formål at fastholde og sikre en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som er til gavn for både medarbejderne og Aarhus Universitet. Samtidig ønsker man at fastholde velfungerende medarbejdere så længe som muligt og lette overgangen mellem et aktivt arbejdsliv og tilværelsen som pensionist.

Her kan du finde mere information om universitetets ordninger i tilknytning til seniorområder m.m.

Hjemmelen for seniorindsatser:

Seniorpolitik

Aarhus Universitet tilstræber at have en optimal sammenhæng mellem personlige ressourcer og opgaver. Afgørende er ikke alder, men kompetencer og adfærd, motivation, udviklingsparathed og arbejdsevne. Alle medarbejdere - også seniorer - har en pligt til løbende at vedligeholde deres faglige og personlige kompetencer.

Seniorsamtaler

Jf. cirkulære om seniorordninger skal medarbejdere der er fyldt 60 år i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om at drøfte seniorperspektiver.

Seniorbonus

Seniorbonus, ekstraordinært pensionsbidrag eller seniordage

OBS ændrede regler pr. 1. januar 2024, se nederst i teksten.

Overenskomstparterne har ved overenskomstforhandlingerne i 2021 indgået en seniorbonusaftale:

Ansatte har fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus, der udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn.

I stedet for at få seniorbonussen udbetalt, kan medarbejderne vælge at få indbetalt et ekstraordinært pensionsbidrag på 0,8 % af årslønnen eller at få 2 seniordage. Seniordagene efter seniorbonusaftalen er et supplement til eventuelt lokalt aftalte seniorordninger. For fuldtidsansatte og ansatte på plustid svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt.

En medarbejder, der vælger at konvertere seniorbonussen for 2023 skal give administrationscentrets HR-enhed besked senest den 01. oktober 2022 og valget er bindende for hele året. Hvis man intet foretager sig, bliver bonussen udbetalt.

Du kan finde skemaet for seniorbonus her.

Nyt pr. 1. januar 2024:
Pr. 1. januar 2024 træder et nyt cirkulære om seniorbonus i kraft.
Det betyder at alle medarbejdere fra det år de fylder 62, automatisk får udbetalt 0,8 % seniorbonus. Der vil fortsat være mulighed for at afholde 2 seniordage årligt, som vil være med løntræk. Aftale om afvikling af de to seniordage med løntræk sker med nærmeste leder og registreres i MitHR.
Det er ikke længere muligt at vælge at få indbetalt beløbet som et ekstraordinært pensionsbidrag.
Det er heller ikke muligt at konvertere seniorbonus for 2023 til seniordage til afvikling i 2024.
Du skal derfor ikke give besked til din HR afdeling inden den 1. oktober 2023 vedrørende ønsker om konvertering af seniorbonus, da der pr. 1.1.2024 ikke længere er valgmulighed mht. udbetaling.
Det nye cirkulære kan læses her.