Senior

Senior på AU

Her kan du læse retningslinjer der vedrører ledernes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler om ansættelsesforholdet for seniormedarbejdere. Aftalerne har bl.a. til formål at fastholde og sikre en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som er til gavn for både medarbejderne og Aarhus Universitet. Samtidig ønsker man at fastholde velfungerende medarbejdere så længe som muligt og lette overgangen mellem et aktivt arbejdsliv og tilværelsen som pensionist.

Her kan du finde mere information om universitetets ordninger i tilknytning til seniorområder m.m.

Hjemmelen for seniorindsatser:

Seniorpolitik

Aarhus Universitet tilstræber at have en optimal sammenhæng mellem personlige ressourcer og opgaver. Afgørende er ikke alder, men kompetencer og adfærd, motivation, udviklingsparathed og arbejdsevne. Alle medarbejdere - også seniorer - har en pligt til løbende at vedligeholde deres faglige og personlige kompetencer.

Seniorsamtaler

Jf. cirkulære om seniorordninger skal medarbejdere der er fyldt 60 år i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om at drøfte seniorperspektiver.

Seniorbonus

Seniorbonus og seniordage

Pr. 1. januar 2024 træder et nyt cirkulære om seniorbonus i kraft.
Cirkulæret gælder for overenskomstansatte og tjenestemænd, men ikke for timelønsansatte.
Det betyder at alle medarbejdere fra den 1. januar i det kalenderår de fylder 62 år, automatisk får udbetalt 0,8 % af den faste løn i seniorbonus. Disse medarbejdere, vil derudover have mulighed for at afholde 2 seniordage årligt, som vil være med løntræk. Hvis du fylder 62 år i perioden den 1. juli - 31. december, vil du dog kun kunne afholde 1 seniordag med løntræk i det første år.
Seniordagene skal afvikles som hele fridage.
Aftale om afvikling af de to seniordage med løntræk sker med nærmeste leder og skal registreres i MitHR som "seniordag med løntræk".
Ikke afholdte seniordage med løntræk kan aftales overført til efterfølgende kalenderår. Dette skal ske inden udløbet af kalenderåret. Hvis dagene ikke er afholdt eller aftalt overført, bortfalder de med udløbet af kalenderåret.
Det er heller ikke muligt at konvertere seniorbonus for 2023 til seniordage til afvikling i 2024.
Seniordagene efter seniorbonusaftalen er et supplement til eventuelt lokalt aftalte seniorordninger. For fuldtidsansatte og ansatte på plustid svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt.
Det nye cirkulære kan læses her.