Senior

Senior på AU

Her kan du læse retningslinjer der vedrører ledernes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler om ansættelsesforholdet for seniormedarbejdere. Aftalerne har bl.a. til formål at fastholde og sikre en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som er til gavn for både medarbejderne og Aarhus Universitet. Samtidig ønsker man at fastholde velfungerende medarbejdere så længe som muligt og lette overgangen mellem et aktivt arbejdsliv og tilværelsen som pensionist.

Her kan du finde mere information om universitetets ordninger i tilknytning til seniorområder m.m.

Hjemmelen for seniorindsatser:

Seniorpolitik

Aarhus Universitet tilstræber at have en optimal sammenhæng mellem personlige ressourcer og opgaver. Afgørende er ikke alder, men kompetencer og adfærd, motivation, udviklingsparathed og arbejdsevne. Alle medarbejdere - også seniorer - har en pligt til løbende at vedligeholde deres faglige og personlige kompetencer.

Seniorsamtaler

Jf. cirkulære om seniorordninger skal medarbejdere der er fyldt 60 år i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om at drøfte seniorperspektiver.

Seniorbonus

Seniorbonus, ekstraordinært pensionsbidrag eller seniordage

Overenskomstparterne har ved overenskomstforhandlingerne i 2021 indgået en seniorbonusaftale:

Ansatte har fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus, der udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn.

I stedet for at få seniorbonussen udbetalt, kan medarbejderne vælge at få indbetalt et ekstraordinært pensionsbidrag på 0,8 % af årslønnen eller at få 2 seniordage. Seniordagene efter seniorbonusaftalen er et supplement til eventuelt lokalt aftalte seniorordninger. For fuldtidsansatte og ansatte på plustid svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt.

En medarbejder, der vælger at konvertere seniorbonussen skal give administrationscentrets HR-enhed besked senest den 01. oktober året før, bonussen kommer til udbetaling og valget træffes for et år ad gangen. Hvis man intet foretager sig, bliver bonussen udbetalt.