Normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere

På Aarhus Universitet har vi normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere[1]. Normerne er fastlagt af universitetsledelsen på baggrund af drøftelser i de akademiske råd og flere høringer i de faglige miljøer[2]. De er efterfølgende justeret på baggrund af handleplan for ligestilling 2020-22[3].

Normerne skal bidrage til en styrket rekrutteringspraksis på Aarhus Universitet. Blandt andet ved at bidrage til at styrke kvalitet, diversitet og ligestilling i ansøgerfeltet på alle fakulteter. Normerne angiver en fælles retning, der fx omfatter anvendelse af søgekomitéer, genopslag, bedømmelsesudvalg og ansættelsesudvalg, og de skal implementeres på alle institutter og centre. Den lokale ledelse får ansvaret for at tilpasse normerne til de nuværende lokale retningslinjer.

De 10 normer: 

 1. Alle stillingsopslag formuleres bredt og opslås både nationalt og internationalt.
 2. I opslaget opfordres underrepræsenteret køn til at søge, hvis det udgør <25% i den ansættende enhed[4]
  - Det skal samtidig fremgå direkte af opslaget, at underrepræsenteret køn ikke har en fortrinsstilling. Der skal endvidere altid gøres opmærksom på, at alle interesserede, uanset personlig baggrund, kan søge stillingen, og at alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil.
 3. Der anvendes søgekomitéer med henblik på at sikre et ansøgerfelt med høj faglig kvalitet og med flere køn.
 4. Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere, og hvis der er en velbegrundet formodning om, at man ved et genopslag vil kunne tiltrække et bredere og mere kvalificeret ansøgerfelt.
 5. Bedømmelsesudvalg har et flertal af eksterne og gerne internationale medlemmer. Der anvendes ansættelsesudvalg. Ved professoransættelser med deltagelse fra dekanatet.
 6. Bedømmelses- og ansættelsesudvalg skal, med respekt for kravet om de nødvendige kvalifikationer, være bredt sammensat med repræsentation af flere køn.
 7. Ved vurdering af kvalifikationer lægges vægt på ophold eller ansættelse ved én eller flere internationalt anerkendte forskningsinstitutioner.
 8. Forudsat at de nødvendige kvalifikationer foreligger, skal der udvælges kandidater af flere køn til ansættelsessamtale.
 9. Ansættelsesudvalg skal på basis af de kvalificerede ansøgeres meritter og stillingens kravprofil udvælge de bedst kvalificerede ansøgere. Herudover skal ansættelsesudvalget overveje, hvordan de bedst kvalificerede ansøgere kan bidrage til kønsbalancen i instituttet/afdelingen/enheden. Ved beslutning om ansættelse blandt lige kvalificerede ansøgere indgår enhedens kønsbalance som et element i beslutningen om valg af kandidat.
 10. Der anvendes ikke kaldelser af interne kandidater.

[1] Dvs. tenure track adjunkt/forsker, lektor/seniorforsker og professor.

[2] Besluttet af Universitetsledelsen i februar 2018.

[3] Besluttet af Bestyrelsen i oktober 2020.

[4] Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling (BEK nr 340 af 10/04/2007).

 

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed