Ph.d.-kursuspolitik på Arts

Baggrund

Talentudvikling er en af Aarhus Universitets fire satsningsområder og forskeruddannelsen er et væsentligt element heri. Forskeruddannelsens kvalitet er derfor højt prioriteret i universitetets og fakultetets strategi. På baggrund af sammenlægningen af tre tidligere ph.d.-skoler i én Graduate School of Arts med otte nye forskeruddannelsesprogrammer, er der behov for en overordnet og samlet kursuspolitik.

Graduate School of Arts indgår desuden i et nationalt samarbejde om udbud af ph.d.-kurser, og det er afgørende for kvaliteten af ph.d.-uddannelsen, at fakultetet er i stand til at tilbyde et tilstrækkeligt omfang af faglige ph.d.-kurser på højt niveau både internt på Arts og Aarhus Universitet samt eksternt som led i det nationale samarbejde om ph.d.-kurser.

Et fagligt stærkt udbud af internationale ph.d.-kurser er ligeledes en væsentlig faktor i samarbejdet med internationale graduate schools og for rekrutteringen af de bedst kvalificerede ansøgere til Graduate School of Arts. 

Regelgrundlag

Fælles retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på Graduate School of Arts blev vedtaget i november 2012.

Den ph.d.-studerende skal aflægge et samlet kursusomfang af ca. 30 ECTS-point. 1 ECTS-point svarer normalt til 25 timers arbejde inkl. forberedelse m.v.

Praktisk tilrettelæggelse af kurser

Arbejdsgange i forbindelse med den praktiske gennemførelse af ph.d.-kurser udarbejdes i et samarbejde mellem ph.d.-skolelederen, FU-ledere og Administrationscenter Arts.

Læs mere