Chikane

Forskere ved Faculty of Arts oplever i stigende grad ubehagelige, chikanerende og i nogle tilfælde racistiske henvendelser. Hovedparten af disse henvendelser har en karakter, som ikke tilsiger politianmeldelse.

Den chikanerede har imidlertid ofte brug for opbakning, tilkendegivelser og understøttende handling fra arbejdspladsen. Nærværende beskrivelse er udarbejdet som et overordnet skelet til lokal udfyldelse, da forskellige medarbejdere vil have brug for forskellige understøttende tiltag.

Processen er som følgende:

Understøttelse af medarbejdere som udsættes for chikane eller trusler fra eksterne aktører

Forskere oplever i stigende grad, at de udsættes for chikane og trusler, når de publicerer og udtaler sig offentligt om deres forskning. Chikanen og truslerne kan have mange forskellige former og grader (æreskrænkende, injurierende, truende mv.), den kan komme ad mange forskellige kanaler, den kan være direkte eller indirekte, og den kan være individuel eller kollektiv.

Ledelsen på Arts opfatter chikaner og trusler mod forskere som et alvorligt og uacceptabelt problem for organisationen og dens medarbejdere. 

Ledelsen på Arts er opmærksomme på, at der er kan være juridiske, personalemæssige og følelsesmæssige aspekter i en sag, og ledelsen ønsker altid at mødes med den berørte medarbejder, tale sagen igennem og supportere den berørte mhp at genetablere en acceptabel arbejdssituation.

Oplever du chikane fra eksterne aktører, skal du som medarbejder gøre følgende:

Underret din institutsekretariatsleder

Vedkommende vil være ankerperson på forløbet.

Afhængig af, hvad I aftaler, vil institutsekretariatslederen underrette institutleder, afdelingsleder og dekanat, og du vil hurtigt muligt blive inviteret til en samtale med institutleder/afdelingsleder og institutsekretariatsleder, hvor I har mulighed for at drøfte sagen, og hvor eventuelle reaktioner og handlinger kan drøftes.

Du vil blive tilbudt hjælp fx i form af psykologisk rådgivning, krisehjælp, juridisk vurdering, kommunikationsstøtte og/eller anden relevant støtte.

Institutsekretariatsleder kan desuden hjælpe dig med forskellige praktiske tiltag ift. at standse fortsatte henvendelser. Det kunne fx være:

  • Teknisk løsning til blokering af e-mails fra vedkommende
  • Teknisk løsning til automatisk videresendelse af mails fx til institutsekretariatsledelsen
  • Nyt telefonnummer
  • Fjernelse af kontaktoplysninger på www.au.dk etc.

Institutleder, institutsekretariatsleder og dekanat vil i samråd med dig og jurister på AU vurdere henvendelsen ift. eventuel politianmeldelse.

Afslutningsvis informeres Arts HR om chikanen og den handling, som besluttes af ledelsen.

Understøttende ressourcer