Forskningstilsyn på Arts

Baggrund og formål

Hovedvægten af en videnskabelig medarbejders arbejde ligger på forskning og undervisning. For at institutleder/centerleder på et sagligt grundlag kan vurdere om den enkelte medarbejder lever op til de forskningsmæssige forventninger i stillingen gennemfører institutleder/centerleder et forskningstilsyn. Forskningstilsynet angår fortrinsvis den del af arbejdsindsatsen, som kan måles i PURE-registrerede forskningspublikationer.

Forskningstilsynets ikrafttræden og kadence

Alle institutter og centre forventes på samme vilkår at udføre regelmæssige og tilbagevendende forskningstilsyn, der vurderer om den enkelte forsker leverer en tilfredsstillende forskningsindsats.

Forventninger til tilfredsstillende forskningsindsats

Forskningstilsynet skal forholde sig til følgende forventninger til forskningsindsatsen:

  • Normalt mindst to årlige videnskabelige publikationer (fagfællebedømte) eller større arbejder svarende hertil, set over en treårig periode (artikler i fagfællebedømte tidsskrifter/antologier, andet videnskabeligt arbejde ved forlag med fagfællebedømmelse eller større videnskabelige rapporter)

Forventningen skal ved forskningstilsynet ses i relation til den enkelte forskers varetagelse af øvrige arbejdsopgaver i forbindelse med forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling.

Forskningstilsynet beror sig på publikationer registreret i PURE som fagfællebedømte bidrag. Den anvendte definition af ’fagfællebedømt’ er den som er fastsat af Uddannelsesministeriets styregruppe for den Bibliometriske Forskningsindikator. Læs definitionen her.

Detaljeret procedure for forskningstilsyn på Arts

  1. Dekan/institutleder/centerleder meddeler alle videnskabelige medarbejdere, hvornår forskningstilsynet vil finde sted; køreplan og procedure herfor med udgangspunkt i PURE-registreringer følges. Typisk vil forskningstilsynet finde sted fra primo marts, hvorfor alle inddateringer samt validering af publikationer og aktiviteter i PURE skal have fundet sted inden udgangen af februar måned.
  2. Baseret på PURE-registreringer lader institutleder/centerleder to rapporter udarbejde på hver videnskabelig medarbejder: 1) Én for aktiviteter for de seneste tre kalenderår 2) Én for forskningspublikationer for de seneste tre kalenderår. Rapporterne sendes til de videnskabelige medarbejdere, der inden for en fastsat frist gives muligheden for at supplere/kommentere oplysningerne med angivelse af øvrige arbejdsopgaver, der kan forklare en umiddelbart utilfredsstillende forskningsindsats (fx arbejde med større råds- eller fondsansøgninger, længerevarende forskningsprojekter, publikationer i udgivelsesproces eller øvrige aktiviteter, der ikke er omfattet af PURE-rapporterne såsom undervisning, bedømmelsesarbejder og administration). Informationen om undervisnings- og administrationsindsatsen indhentes i videst muligt omfang af institutleder/centerleder, og den enkelte medarbejder skal udelukkende redegøre for dette, hvis der er ydet ekstraordinære indsatser.
  3. Institutleder/centerleder vurderer på baggrund af PURE-rapporterne samt de supplerende oplysninger om medarbejderens forskningsindsats, i forhold til den samlede arbejdsindsats, nødvendigheden af yderligere oplysninger for at kunne vurdere om den enkelte forskers indsats har været tilfredsstillende. Institutleder/centerleder konfererer evt. med den relevante mellemleder. Kræves der yderligere oplysninger eller dokumentation indkaldes den enkelte medarbejder til en uddybende samtale med institutleder/centerleder herom.
  4. Såfremt institutleder/centerleder efter gennemgang af tilsynet vurderer, at indsatsen for nogle medarbejderes vedkommende ikke er tilfredsstillende eller begrænset tilfredsstillende, indgår institutleder/centerleder en skriftlig aftale med de(n) pågældende medarbejder(e) med henblik på at rette op på forskningsindsatsen inden for en nærmere defineret periode.
  5. Institutleder/centerleder udarbejder en redegørelse til dekanen: 1) En kort redegørelse for instituttets/centrets forskningstilsyn, herunder antallet af medarbejdere med en utilfredsstillende forskningsindsats. 2) Kopi af eventuelle konkrete aftaler indgået med medarbejdere.
  6. Når forskningstilsynet er gennemført meddeles dette til alle videnskabelige medarbejdere
  7. I de tilfælde, hvor konkrete indgåede aftaler ikke overholdes, følges de almindelige tjenstlige sanktioner.