Meriteringskriterier for adjunkt, lektor og professor på Arts

Faculty of Arts ønsker med denne oversigt at tydeliggøre kriterierne for videnskabelig meritering i de tre hovedstillingskategorier adjunkt (forsker), lektor (seniorforsker) og professor. Meriteringskriterierne forventes at kunne sikre ansøgere, ansatte, ledere og eksterne bedømmere til de videnskabelige hovedstillinger på fakultetet en ensartet og klar information om, hvad der lægges vægt på som videnskabeligt meriterende.

Bemærk, at der af ethvert konkret stillingsopslag vil fremgå en række specifikke krav, der knytter sig til den pågældende stilling. Ansøgere, bedømmelses- og ansættelsesudvalg vil skulle forholde sig til begge dele, dvs. både til de meriteringskriterier, der angår stillingstypen/stillingens videnskabelige niveau, og til de i opslaget specificerede dele angående fagfelt, profil og indhold.

Kriterierne er besluttet af fakultetsledelsen på Faculy of Arts 12. maj 2022.

Se meriteringskriterierne i skematisk oversigt:

Forskning

Adjunkt

Lektor

Professor

3-årig uddannelsesstilling. Nedenstående har fokus på det, som forventes at kunne sikre opnåelse af lektoratsniveau efter adjunkturet.


Stillingsindhold:

- Udarbejdelse af fagfællebedømte publikationer indsendt/antaget/publiceret i anerkendte tidsskrifter og/eller bøger/antologier svarende til minimum to publikationer pr. ansættelsesår på fuld tid i adjunkturet.

- Publicering af forskning, der rækker
ud over eller peger videre end det i ph.d.-afhandlingen (eller tilsvarende) behandlede.

- Forskningssamarbejde, projektansøgninger, nationale og internationale forskningsnetværk.

- Overvejelser og visioner for eget bidrag til faget og forskningen herfor.

Stillingsindhold:

- Forskning på internationalt anerkendt niveau dokumenteret ved et højt antal væsentlige fagfællebedømte publikationer i anerkendte tidsskrifter og/eller bøger/antologier, svarende til minimum to artikler per fuldtidsår som ansat med forskningstid.

- En plan for og en formuleret vision for publikationer, for egen forskning og for fagområdets udvikling.

- Forskningsimpact gennem generel høj forskningskvalitet, forskningssamarbejde og/eller udgivelser i anerkendte tidsskrifter og/eller på anerkendte forlag.

- Deltagelse og ansvar for nationale og internationale videnskabelige netværk og konferencer.

- Erfaring med at indgå i internationale forskningsnetværk.

Ansættelsen som professor er en slutstilling med de samme meriteringsforventninger som i lektoratet, men på et endnu højere udmærkelsesniveau.


Stillingsindhold:

 - En excellent og original forskningsprofil med førende international ekspertise inden for fagområdet.

- En for faget anseelig række, heraf flere større, publikationer af højeste internationale kvalitet på fagområdet, samt for faget signifikant indflydelse på fagområdet via et internationalt konkurrencedygtigt antal fagfællebedømte publikationer på tværs af feltets anerkendte tidsskrifter og/eller bøger/antologier.

- En formuleret vision og strategi vedrørende fagområdet evt. også dækkende relationen til tilgrænsende fagområder.

- Ledelse af og deltagelse i internationalt redaktionsarbejde, fagfællebedømmelse og andre typer af bedømmelsesarbejder; succes med at tiltrække store og anerkendte konferencer til AU.

- Signifikant forskningsimpact og naturligt lederskab gennem høj forskningskvalitet, talentpleje og samarbejde.

- Invitationer til at præsentere forskning i nationale og internationale videnskabelige netværk og konferencer.

- Udvikling af et eller flere forskningsmiljøer, fx gennem planlægning og deltagelse i forskningsseminarer og fælles forskningsprojekter o. lign.

Ansættelse som adjunkt fordrer:

Ansættelse som lektor fordrer:

Ansættelse som professor fordrer:

Videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Forskningsmæssige kvalifikationer på det niveau der opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker.

Høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Ansøgeren har udviklet fagområdet.

Uddannelse

Adjunkt

Lektor

Professor

- Undervisning med selvstændigt ansvar og på mere end ét uddannelsesniveau (BA, EVU/Master, KA og Ph.d.)
- Vejledning af og bedømmelse af opgaver på bachelor- og/eller kandidatniveau.
- Gennemførelse af universitetspædagogisk kursus
- Feedback til og fra ledere, kolleger og studerende ift. undervisning og undervisningsudvikling

- Undervisning og udprøvning af høj pædagogisk og faglig kvalitet på alle niveauer (BA, EVU/Master, KA og Ph.d.)
- Kursusudvikling, der inddrager viden om læring, undervisning og uddannelse
- Vejledning af bachelor- og/eller kandidatstuderende samt ph.d.-studerende
- Fortløbende udvikling af pædagogiske og didaktiske universitetsundervisningskompetencer
- Væsentligt bidrag til nytænkning og kvalitet i uddannelsesudvikling
- Inddragelse af feedback fra kolleger, studerende og andre i udvikling af egen undervisning samt videndeling med kolleger om undervisningspraksis
- Forskningsbaserede lærebøger og undervisningsmateriale

- Undervisning og udprøvning af høj pædagogisk og faglig kvalitet på alle niveauer (BA, EVU/Master, KA, Ph.d.)
- Vejledning af bachelor-, kandidat-, ph.d.-studerende og/eller postdoc’er
- Undervisningsformater samt løbende udvikling af pædagogiske og didaktiske
kompetencer og kursusudvikling herunder egen og andres praksis ift. undervisning og vejledning
- Væsentligt bidrag til nytænkning og kvalitet i uddannelsesudvikling
- Feedback til og fra kolleger, studerende og andre, udvikling af egen undervisning samt videndeling med kolleger om undervisningspraksis

Ansættelse som adjunkt fordrer:

Ansættelse som lektor fordrer:

Ansættelse som professor fordrer:

-

Det forudsættes normalt, at man har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer på universitetsniveau.

En ansøger til et professorat skal kunne dokumentere velgennemførte ph.d.-vejledningsforløb.

Formidling

Adjunkt

Lektor

Professor

- Videnspredning, f.eks. i medier som podcasts, interviews, kronikker eller andre formidlingsformater. Foredrag, oplæg, seminar- og konferencepræsentationer, bidrag til lærebøger og anden formidling

- Tværfagligt samarbejde og samarbejde med eksterne parter, organisationer og virksomheder om at bringe faglig viden i spil i praksis

- Forskningskommunikation

- Samarbejde med relevante offentlige aktører og interessenter, herunder kulturliv, myndigheder og uddannelsessektor

- Bidrag til populærvidenskabelig formidling

- Samarbejde med private virksomheder, organisationer og institutioner

- Kommunikation af forskning til relevante aktører og interessenter, både på og uden for universitetet

- Populærvidenskabelig formidling

- Samarbejde med høj impact ift. private og/eller offentlige organisationer og virksomheder og et betydningsfuldt netværk af eksterne interessenter

Ekstern finansiering

Adjunkt

Lektor

Professor

- Deltagelse i forskningsansøgninger om forskningsmidler

- Dokumenteret ansøgningserfaring og betydelig succes ift. eksterne forskningsmidler, nationalt og internationalt, der f.eks. har sikret lønmidler til en eller flere forskere på de tidlige karrieretrin.

- Hjemtagning af betydelige bevillinger, der sikrer en større gruppe mulighed for at udføre fælles projekter

Forskningsledelse

Adjunkt

Lektor

Professor

-

- Ledelse af organisatoriske enheder, forskningsgrupper og/eller projekter

- Lederskab ift. organisering eller ledelse af nationale og/eller internationale ph.d.-kurser, tiltrækning af potentielle internationale ph.d.-studerende og post.docs

- Varetagelse af tillidshverv på vegne af institutionen

- Ledelse af organisatoriske enheder, forskningsgrupper og/eller projekter

- Lederskab ift. organisering eller ledelse af nationale og/eller internationale ph.d.-kurser, tiltrækning af potentielle internationale ph.d.-studerende og post.docs.

- Varetagelse af særlige tillidshverv på vegne af institutionen

- Fagligt lederskab af tværfaglige samarbejder

Organisation og samarbejde

Adjunkt

Lektor

Professor

- Fremme af trivsel, samarbejde og godt arbejdsmiljø

- Støtte af forskere på de tidlige karrieretrin, herunder mentorarbejde

- Erfaring med at indgå i instituttets, fakultetets og universitetets valgte fora, arbejdsgrupper og bedømmelsesudvalg

- Kollegialitet, samarbejde og bidrag til det faglige fællesskabs trivsel

- Deltagelse i tværfaglige samarbejder

- Lederskab i instituttets formelle fora, arbejdsgrupper, bedømmelsesudvalg, fakultetets råd og/eller nævn

- Samarbejde med kolleger

- Trivsel, samarbejde, ligebehandling, mangfoldighed og godt arbejdsmiljø