Retningslinjer for undervisningsplanlægning på Arts

Tidsmæssig placering af undervisningen

Der arbejdes hen imod fagligt forsvarlige og hensigtsmæssige skemaer for undervisere og studerende i forhold til

 1. faglige logikker om fags rækkefølge eller lignende
 2. at fordelingen af undervisning skal understøtte en jævn arbejdsbelastning for medarbejdere og studerende i ugens løb, herunder undgå for mange timer på én dag og placering af timer både tidligt (kl. 8-10) og sent (kl. 16-18) samme dag
 3. at der om muligt planlægges en ugentlig undervisningsfri dag for alle undervisere

Fakultetsledelsens, studielederens og/eller studienævnets beslutning om placeringer af undervisning, f.eks. om IV-fags placering om mandagen, går forud for den enkelte undervisers eventuelle ønske om fri til forskning på det pågældende tidspunkt.

Undervisning begynder kl. 8.15 og afsluttes senest kl. 18.00 - hvis muligt sluttes før, særligt om fredagen. Dette gælder for alle undervisere, medmindre der i MUS med nærmeste leder er aftalt særlige hensyn (f.eks. begrundet i helbredsårsager o.l.).

For så vidt angår tidsrummet kl. 16-18 tages der om muligt hensyn til undervisere med børn, der skal hentes i daginstitutioner. Samme hensyn gælder ikke tidsrummet kl. 8.15–9.00.

Aftenundervisning vil normalt ikke blive planlagt, men kan aftales konkret mellem underviser på det enkelte undervisningsforløb og studieadministrationen.

Undervisningsperiode og undervisningsfri perioder

Hvert studienævn fastlægger 2 år frem datoer for semesterstart og semesterafslutning for en undervisningsperiode i hvert semester, der er op til 14 uger med start ultimo august/primo september og start ultimo januar /primo februar. Andre perioder kan aftales med studieleder ud fra konkrete behov på enkelte uddannelser.

Uge 42, dagene mellem jul og nytår samt de tre dage før Skærtorsdag er som udgangspunkt undervisningsfri. Studielederen kan godkende undervisning i uge 42, hvis det har både undervisers og de studerendes enstemmige opbakning.

Undervisningsperioderne hvert semester planlægges ud fra følgende principper:

 • Der skal være 70 undervisningsdage til rådighed pr. semester
 • Efterårssemestret starter mandag i den uge, den 1. september forekommer (i efterårssemestret medregnes uge 42 ikke, da den er undervisningsfri (efterårsferien))
 • Forårssemestret starter den 1. februar, alternativt første hverdag efter den 1. februar. Der optræder 5-6 helligdage i løbet af undervisningsperioden i forårssemestret (to mandage/to torsdage/to fredage)
 • Der udarbejdes hvert år en rullende plan for de næstfølgende to studieår.

De konkrete datoer for undervisningsperioden findes på Underviserportalen Arts.

Udnyttelse af lokaler i forbindelse med møder

Faste faglige møder i:

 • studienævn
 • uddannelsesnævn
 • forskningsprogrammer o.lign.

aftales så vidt muligt alternerende mellem fagområder, så lokalerne udnyttes bedst muligt.

Særlige hensyn

Hvis det, forud for undervisningsplanlægningen, oplyses af den enkelte underviser og verificeres af studieleder, tages der hensyn til:

 1. Faste møder, hvor den pågældende repræsenterer instituttet i universitets interne råd og nævn (f.eks. Akademisk Råd, studienævn o.l.) og/eller instituttet/universitetet i universitetseksterne aktiviteter (f.eks. deltagelse i forskningsråd, bibliometriske grupper o.l.).
 2. Pålagt undervisning fjernt fra faste tjenested. Gælder f.eks. undervisere ved Campus Emdrup, som normalt ikke kan starte undervisning i Aarhus før kl. 10 og gerne skal slutte senest kl. 15 på grund af transporttid.
 3. Særlige ønsker om placering af undervisning fra eksterne lektorer med anden hovedarbejdsgiver, medmindre den pågældende undervisning, som f.eks. IV-fag og tilvalgsfag, er placeret på en fast ugentlig dag.

Lokalestørrelse og lokaletype

Lokalestørrelse bestemmes af:

 • antallet af tilmeldte studerende
 • erfaring for holdstørrelse

Speciallokaler anvendes først og fremmest til undervisning med særlige behov.

Nærhed til fagmiljø

Undervisning placeres så vidt muligt i geografisk nærhed af relevante fagmiljøer.

Lokaler til gruppearbejde

Der kan ikke garanteres at være kapacitet til reservation af undervisningslokaler til gruppearbejde i forbindelse med mellemtimer ved rammesatte undervisningsaktiviteter.

Her henvises til biblioteket og øvrige campusfaciliteter.

Flytning af undervisning

Ved flytning af skemalagt undervisning skal underviser orienteres på forhånd.

Det tilstræbes, at flytningen af et helt kursusforløb ikke foretages efter første undervisningstime, og flytninger i øvrigt sker:

 • Tidsmæssigt så få gange som overhovedet muligt - og helst ikke - samt
 • Lokalemæssigt på anden geografisk lokation så få gange som muligt - og helst ikke.

Både undervisere og studerende opfordres til løbende at tjekke deres timeplaner for at minimere risikoen for eventuelle misforståelser. 

Undervisning kan flyttes til andre lokaler og/eller tidspunkter i forbindelse med:

 1. Doktorgrads- og ph.d.-forsvar
 2. U-days og lignende arrangementer
 3. Forskningskonferencer og seminarer

Det tilstræbes at disse arrangementer planlægges og indmeldes i så god tid, at der så vidt muligt kan tages højde for det, når der lægges skemaer for hvert semester, dvs. senest 1. november for så vidt angår forårssemesteret og 1. maj for så vidt angår efterårssemesteret.

Hvis der opstår situationer i løbet af undervisningsforløbet, som medfører behov for ændringer af skemaet (f.eks. deltagelse i ad hoc-møder, erstatningstimer ved sygdom, seminarer, studierejser, forskningskonferencer o.l.), rettes henvendelse til undervisnings- og eksamensadministrationen, som herefter hjælper med at lave en ny lokalereservation samt at frigøre lokalet til anden undervisning.

Find dit faglige team i undervisnings- og eksamensadministrationen (UVAEKA):