Ændringer i Aarhus BSS fakultetsadministration

Målsætningen for fakultetets administration er at levere en sammenhængende, professionel og responsiv service. Det vurderes løbende, hvordan opgaver og aktiviteter udvikles og prioriteres, så der leveres mest mulig service for pengene, som også på bedst vis understøtter kerneaktiviteterne.

I den forbindelse er der siden årsskiftet foretaget en række tilpasninger i organiseringen, som netop har til formål at forbedre og styrke de interne sammenhænge og løse opgaverne på den mest effektive måde set ud fra fakultetets samlede perspektiv.

Sammenlægning af studenterrelaterede services

Ved årsskiftet 2022/2023 traf ledelsen beslutningen om at samle den administrative understøttelse af fakultetets studenterrettede aktiviteter inden for karriereområdet og det internationale område i Aarhus BSS Studier, der varetager den samlede studieadministration på fakultetsniveau. En del af opgaverne er lagt sammen med vejledning og studieinformation (VEST) og andre opgaver integreres i de studieadministrative services. Ændringerne skal bl.a. være med til at sikre, at der allerede i studietiden rettes endnu mere fokus på, at de studerende kommer i job hurtigst muligt efter endt studietid.

Forberedelse til jobmarkedet, beskæftigelsesindsatser og kontakt til erhvervslivet sker således i tæt forbindelse med studieaktiviteterne og målrettes de studerende, der har mest behov for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet, herunder især de internationale dimittender.

Reorganisering af event- og kommunikationsområdet

Fakultetsledelsen har tidligere på året besluttet, at opgaveporteføljen på kommunikationsområdet, markedsføringsområdet, eventområdet og øvrige opgaver knyttet til eksterne relationer skal gennemgås med henblik på at kunne foretage en prioritering og tilpasning af indsatser og ressourcer. Det betyder bl.a., at der fremover satses på at levere support og udvikle et koncept for ét større fagligt event på fakultetsniveau – Executive Insigths -  med deltagelse fra alle institutter. Executive Insights afholdes første gang i januar 2024 og er en videreudvikling af ”Back to Business”. Det betyder også, at fakultetets nuværende profileringsstrategi skal opdateres.

Gennemgangen af porteføljen har indtil videre også afdækket et potentiale i at koble dele af it og kommunikation endnu tættere sammen med henblik på at skabe god sammenhæng i ydelser, kompetencer og ressourcer samt fremadrettet udvikling og forventning om nyere opgaver i en bredere kontekst. Det blev derfor besluttet lige inden sommerferien, at funktionsområdet Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer nedlægges som et selvstændigt funktionsområde og sammenlægges med Aarhus BSS It og Digitalisering. Funktionschef Andreas Stilling Heuwinkel er fortsat i spidsen for området, og der skal nu arbejdes med den videre interne udvikling samt dialog med alle brugere. Funktionsområdet vil fremover bestå af tre teams med hver deres faglige fokus, men med oplagte samarbejdsflader på tværs: IT-support, Kommunikation, og Digitalisering/Udvikling.

Ny arbejdsdeling ifm. ansøgningsstøtte mellem Forskningsstøtteenheden og fakulteterne

Universitetsledelsen traf i foråret 2023 beslutning om en ny arbejdsdeling mellem Forskningsstøtteenheden i AU Forskning og fakulteterne. Det skete bl.a. på baggrund af den stigende efterspørgsel på støtte til ansøgninger fra fonde med komplekse virkemidler.

Beslutningen medfører en ændring i fakulteternes roller og ansvar, idet Forskningsstøtteenheden i AU Forskning fremover skal fokusere indsatsen på fonde med komplekse virkemidler. På Aarhus BSS betyder dette, at BSS Økonomi overtager en del af opgaverne fra Forskningsstøtteenheden. Derudover fortsætter de interne faglige processer på institut- og fakultetsniveau, herunder kvalitetssikring af ansøgninger gennem internt peer review, som hidtil.

Med virkning fra den 1. august 2023 kan forskere kontakte Forskningsstøtteenheden for at modtage ansøgningssupport på de større og mere komplekse virkemidler, herunder specifikt EU, Innovationsfonden og Grundforskningsfonden. Liste over de virkemidler, som Forskningsstøtteenheden hjælper forskere med.

Hvis man som forsker ønsker hjælp til at udarbejde et ansøgningsbudget til øvrige virkemidler, kan man rette henvendelse til fakultetets faglige koordinator, Thor Fris Jespersgaard, i Aarhus BSS Økonomi: thor.jespersgaard@au.dk.