Flytning af aktiviteter og arealer

Flytningen fra Fuglesangs Allé til den nye Universitetsby vil samle Aarhus BSS’ aktiviteter på tværs af Nørrebrogade. Nedenfor kan du læse mere om, hvad det konkret indebærer for fakultetets faciliteter og fysiske miljø.


Fælles faciliteter

Den kommende flytning af Aarhus BSS’ aktiviteter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen vil resultere i, at Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse bliver integreret i AU’s centrale campus og får en tæt sammenhæng med institutterne i det nordøstlige hjørne af Universitetsparken. Dermed kan de anvende en række fælles faciliteter på universitetets campus, sådan som institutterne i og omkring Universitetsparken gør i dag.

Bruttoarealet på Fuglesangs Allé (49.365 m2) omfatter i dag en parkeringskælder, et bibliotek og udvalgte administrationslokaler samt lagerplads og depoter. Da disse faciliteter i fremtiden kan deles med universitetets centrale campus, indgår de ikke i Aarhus BSS’ fremtidige bruttoareal i Universitetsbyen (36.203 m2).

Areal per studenterårsværk

Man kan sammenligne den tilgængelige plads på Fuglesangs Allé og i Universitetsbyen ved at sammenligne nettoarealet per studenterårsværk (STÅ). Nettoarealet opgøres ved en indvendig opmåling, der svarer til den faktiske gulvflade i bygningerne, og tager derfor bedre højde for den tilgængelige plads end bruttoarealet.

En beregning af kvadratmeter med udgangspunkt i nettoareal pr. STÅ svarer til 3,6 m2/STÅ på Fuglesangs Allé og 3,5 m2/STÅ i Universitetsbyen.

Krav om arealoptimering

Grundet et loft på huslejens relative andel af omsætningen – og i tråd med Rigsrevisionens forundersøgelser af universiteternes kapacitetsstyring af bygninger – har det været nødvendigt at foretage en fortætning og arealoptimering på omtrent 10% i planerne for det nye byggeri.

Arealreduktionen ligger primært på kontor- og administrationsarealer, idet det har været målet at optimere kontorarealet til medarbejdere og bl.a. reducere størrelsen af det gennemsnitlige kontor, således at studiearealer berøres mindst muligt.

Udvikling af randareal

For at skabe et fysisk samlet Aarhus BSS i Universitetets centrale campus skal der udarbejdes en plan for udvikling af et af fakultetets arealer i Universitetsparken (randen i NØ-hjørne) på omtrent 4.500 m2. Formålet er at optimere arealudnyttelsen med særligt fokus på udvikling og integration af studiemiljøer, herunder studiezoner og undervisning for alle studerende på fakultetet. Arealet i NØ-hjørne er i dag ikke intensivt anvendt, både hvad angår undervisningslokaler samt studie- og læsepladser.

Planlægningssystem og lokalebooking

Implementeringen af et nyt fælles planlægningssystem på AU skal være med til at understøtte en bedre lokaleudnyttelse, så det oplevede pres på lokalemassen i dag samlet set reduceres.

Studiemiljø

Med flytningen til Universitetsbyen får Aarhus BSS ikke flere kvadratmeter. Den præmis var kendt ved projektets begyndelse. Forholdene for studerende vil dog blive forbedret, blandt andet fordi auditorier og undervisningslokaler i Universitetsbyen vil kunne rumme flere funktioner.

De studerendes nuværende oplevelse af mangel på plads på Fuglesangs Allé desuden er påvirket af flere forhold, der ikke kommer til at gøre sig gældende, når de to institutter flytter til Universitetsbyen. En del af studiemiljøet på Fuglesangs Allé består af to multirum, der også bruges til diverse arrangementer og events. Desuden anvendes det største af de to multirum til afvikling af skriftlige eksamener. Disse forhold betyder, at de studerende oplever, at studiemiljøarealer ofte ikke er tilgængelige. Studiemiljøarealet i Universitetsbyen tænkes alene anvendt til og optimeret til studiemiljø. Aarhus BSS har således kalkuleret med, at antallet af studiepladser kvantitativt som et minimum fastholdes på samme niveau som på Fuglesangs Alle.

Studiezoner: Der vil blive indrettet forskellige typer studiezoner, herunder stillezoner, fordybelseszoner og gruppefaciliteter samt moderne studiepladser med afsæt i de studerendes konkrete behov og ønsker. Læsepladser, grupperum og studiezoner placeres i nærheden af undervisningslokaler og faglige miljøer, så studiemiljøet er samlet, fleksibelt og placeret med direkte adgang fra det centrale strøg i Universitetsbyen. Det bliver dermed lettere og mindre tidskrævende for de studerende at tilgå studiemiljøområdet sammenlignet med situationen på Fuglesangs Allé, hvor arealet er mere spredt.

Ledige grupperum: Universitetet vil ved indflytningen også introducere et bedre og digitalt overblik over ledige grupperum for at gøre det enklere for de studerende at finde en læseplads. Derudover er der fokus på en bedre og mere systematisk udnyttelse af områder tæt på undervisningslokaler og auditorier til indretning af arbejdspladser til primært mindre grupper på 2-3 studerende for at friholde lidt større grupperum til grupper af den størrelse.

Kvalitet: Studiemiljøet i Universitetsbyen får også et kvalitativt løft sammenlignet med det nuværende studiemiljø på Fuglesangs Allé. Et helt essentielt formål med flytningen er, at anvendelsen af kvadratmeter er mere dedikeret og optimeret, så studerendes berettigede forventninger til et moderne studiemiljø, i forbindelse med indflytningen i Universitetsbyen, kan imødekommes.

Undervisningslokaler

Der er disponeret et mindre areal til undervisningslokaler i Universitetsbyen for at frigøre flere kvadratmeter til fleksibelt studiemiljø. Antallet af undervisningslokaler i Universitetsbyen skal ses i sammenhæng med antallet af undervisningslokaler i Universitetsparken og muligheden for at udnytte disse mere intensivt.

Høring og inddragelse

Forud for udbudsprocessen var der en omfattende høring, hvor studerende og medarbejdere bidrog med løsningsforslag, der giver en bedre udnyttelse af pladsen, for eksempel med fleksible lokaler, der både kan bruges til undervisning, studiepladser og grupperum samt en indretning, der sikrer sammenhæng mellem studieområder og de faglige miljøer.

Det tætte samspil og inddragelsen i forhold til den konkrete indretning af arealer prioriteres også højt i de kommende etaper af projektet.

Fakta om studiearealet

Fuglesangs Allé

Øvre multirum: 285 m2
Nedre multirum: 550 m2
Balkon: 276 m2
Studieområder, inkl. Klubben: 833 m2
Grupperum: 693 m2
Læsepladser, inkl. bibliotek: 682 m2
Samlet studieareal: 3.319 m2

Universitetsbyen

Grupperum: 758 m2
Læsesale: 500 m2
Åben studiezone: 1.457 m2
Klubben: 294 m2
Studieareal i alt: 3.009 m2
Lobby i auditoriebygningen: 794 m2
Samlet studieareal: 3.803 m2


Alle arealer er nettoarealer, dvs. arealet ved indvendig opmåling (svarende til gulvfladen).