Råd og værktøjer til din fondsansøgning

Etiske aspekter (projektbeskrivelsen)

Hvilke etiske problemstillinger rejser din forskning, og hvilke etiske hensyn skal du tage?

I projektbeskrivelsens sidste afsnit skal du redegøre for eventuelle etiske problemstillinger og hensyn, som udspringer af dit projekt. Forskere inden for sundhedsvidenskab bør altid adressere etik i deres ansøgning.

Eksempler på etiske problematikker:

 • brug af informeret samtykke 
 • forskning med humane embryoer/fostre
 • forskning der involverer privatliv (f.eks. sporing eller observation af mennesker, brug af genetiske eller personfølsomme oplysninger)
 • forskning der involverer børn og sårbare individer
 • laboratorieforsøg med dyr eller mennesker
 • forskning der involverer udviklingslande (f.eks. brug af lokale ressourcer (planter, dyr etc.), kapacitetsopbygning osv.)
 • ”dual use” (potentielt militært formål, risiko for misbrug af terrorister/kriminelle)
 • forskning der indebærer miljø-relaterede hensyn (brug af miljøfarlige produkter, arbejde med truet flora/fauna, beskyttede naturområder etc.)

Alle relevante anmeldelser og registreringer skal fremgå af etik-afsnittet, og du skal angive journalnumre for allerede opnåede tilladelser.

Du skal i projektets tidsplan tage højde for den tid, det tager at opnå tilladelser.

Sender du data eller prøver til udlandet - for eksempel i forbindelse med samarbejde med en udenlandsk forsker - skal du være opmærksom på, at andre etiske retningslinjer og regler kan træde i kraft, afhængigt af hvilket land der er tale om. 

Læs mere om etik og tilladelser 

 • Helsinki-deklarationen beskriver etiske principper for medicinsk forskning med mennesket som forsøgsperson.
 • De Videnskabsetiske Komitéer behandler ansøgninger om godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
  Se hvad der definerer et sund­hedsvidenskabeligt forskningsprojekt her.
 • Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Bemærk, at praksis for anmeldelse af projekter med personfølsomme data blev ændret i sommeren 2015: Projekter skal ikke som tidligere anmeldes til Datatilsynet, men i stedet internt på AU, som har overtaget sagsbehandling og administration af anmeldelser. Datatilsynet varetager nu en tilsynsopgave i forhold til universitetet.
  Send din anmeldelse og eventuelle spørgsmål om regler og procedurer til chefkonsulent Tove Bæk Jensen (tbj@au.dk).
 • Dyreforsøgstilsynet behandler ansøgninger om tilladelse til at udføre dyreforsøg.
 • Lægemiddelstyrelsen behandler ansøgninger om tilladelse til kliniske forsøg. Før et forsøg kan starte, skal både videnskabsetisk komité og Lægemiddelstyrelsen godkende forsøget.

Du kan få hjælp til at tilrettelægge og gennemføre kliniske forsøg i henhold til dansk lovgivning og ”Good Clinical Practice” hos GCP-enhederne