Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøorganisationen Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

På denne side kan du finde information om Arbejdstilsynets besøg og bl.a. læse om, hvad man skal være særligt opmærksom på samt forskellen på de forskellige besøg og påbud. 

Arbejdstilsynet vil oftest varsle tilsynsbesøg inden for 1-6 måneder, men de kan dog til enhver tid dukke op til et uanmeldt tilsynsbesøg. Derfor er det vigtigt som en naturlig del af det daglige arbejde med arbejdsmiljøet, at den lokale arbejdsmiljøorganisation og ledelse er forberedte på besøg fra Arbejdstilsynet.

Se vejledning her

Hvem får besøg?

Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne, derfor har alle enheder på universitetet mulighed for at få besøg uanfægtet af størrelse og geografi. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, har de på forhånd udvalgt et p-nummer (en produktionsenhed/bygning), som de vil undersøge. En adresse kan godt huse forskellige organisatoriske enheder (fx to institutter på samme etage eller på forskellige etager eller et administrationscenter), men enhederne på adressen vil have samme P-nummer, hvorfor tilsynsbesøget sandsynligvis vil omfatte alle enhederne på adressen. Tilsynsbesøgene bliver gennemført af en eller flere tilsynsførende, som har ret til adgang til hele virksomheden og ret til at tale med alle medarbejdere.

Hvilke emner er relevante for Arbejdstilsynet?

Ved besøg fra Arbejdstilsynet vil både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø blive berørt. Det er især vigtigt at alle medarbejdere ved, hvem deres arbejdsmiljøleder og –repræsentant(er) er, hvordan de kan kontaktes og hvordan de kan finde information om deres lokale arbejdsmiljø, herunder APV handlingsplaner og resultater. Herunder er listet nogle af de emner, Arbejdstilsynet kan spørge ind til:

AU’s arbejdsmiljøorganisation og den lokale arbejdsmiljøorganisation

  • Arbejdsmiljøuddannelsen
  • ArbejdsPladsVurdering (APV) – HUSK at foretage en ny APV ved flytning!
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse  
  • Arbejdsskader
  • Sygefravær
  • De fysiske omgivelser og runderinger
  • Det psykiske arbejdsmiljø

Ny APV ved flytning og større forandringer på arbejdspladsen

Arbejdspladsvurderingen skal mindst revideres hvert tredje år. Den skal desuden revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, og disse ændringer har betydning for arbejdsmiljøet. Dvs., hvis arbejdspladsen gennemgår store forandringer, både med arbejdets tilrettelæggelse (ny teknik, nye funktioner) eller ombygning eller flytning til nye lokaler, skal der laves en ny APV.

Skemaet til den fysiske APV kan udsendes til medarbejderne og sendes retur til arbejdsmiljøgruppen, som herefter vurderer hvad der skal oprettes som en sag hos bygningsservice o.lign. og hvilke problemer der skal oprettes handlingsplan(er) på. En fysisk APV er IKKE anonym, så arbejdsmiljøgruppen kan med fordel få kvalificeret problemstillingerne i det fysiske arbejdsmiljø med medarbejderen/medarbejderne. Er der gennemgående temaer bør disse tages op i LAMU.

Den psykiske APV kan med fordel afholdes på et dialogmøde hvor den eksisterende APV handlingsplan opdateres. For inspiration til afholdelse af effektfulde dialogmøder se siderne psykisk APV og AU kultur og trivsel.

Grønne smileys eller påbud

Viser tilsynet, at der ikke er væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, får virksomheden et brev om, at arbejdsmiljøet er i orden – en grøn smiley. Viser tilsynet, at der er væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, får virksomheden et påbud om at bringe forholdene i orden inden en bestemt dato og måske med hjælp fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Ved grove overtrædelser gives et straks påbud, der indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Når der er bragt orden i arbejdsmiljøforholdene, kan enheden forvente at få et kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet.

Fra 1. januar 2018 er det obligatorisk at anvende Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning OnlineAt, når man fx skal melde tilbage om efterkommelse af et påbud eller ønsker at svare på en skriftlig høring om påtænkt afgørelse.

Sekretariatsledere, vicedirektører, administrationschefer og daglige arbejdsmiljøledere modtager ultimo marts 2018 en mail med information om, hvordan man lokalt skal forholde sig til OnlineAt..

Læs mere om OnlineAt her

Det anbefales, at påbud samt svar på disse journaliseres. Ansvaret for dette ligger lokalt.


1396522 / i40