Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

På denne side kan du finde information om Arbejdstilsynets besøg og bl.a. læse om, hvad man skal være særligt opmærksom på.  

Når Arbejdstilsynet (AT) kommer på besøg, sker det uanmeldt. Tidligere varslede AT besøg i god tid, men det er ændret. Som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal du derfor være klar over, at AT til enhver tid kan dukke op. Derfor anbefaler AU HR, at det lokale arbejdsmiljøudvalg/arbejdsmiljøgruppen løbende sørger for, at de dokumenter, som AT typisk vil spørge ind til, findes tilgængelige og opdaterede.

AT vil som udgangspunkt foretage det, de kalder grundtilsyn. Der findes andre former for tilsyn. Dem kan du læse om på AT’s hjemmeside.

Sådan forløber et AT-besøg

Når Arbejdstilsynets konsulenter møder op, beder de om at tale med en repræsentant for ledelsen og en arbejdsmiljørepræsentant. Da Arbejdstilsynet udvælger enheder på baggrund af P-nummer, er det en god idé at oplyse de tilsynsførende, hvis der er flere enheder på adressen og spørge, om det er en bestemt enhed, de ønsker at besøge.

De vil typisk bede om at se jeres APV og en oversigt over arbejdsmiljøorganisationen. De vil også gå en tur rundt i enheden for at se på de fysiske rammer og evt. tale med nogle af medarbejderne. Til sidst samler de tilsynsførende op på besøget og sender efterfølgende en tilsynsrapport.

Hvilke emner er relevante for Arbejdstilsynet?

Det er vigtigt, at alle medarbejdere ved, hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant(er) og arbejdsleder, og hvordan de kan kontaktes. Medarbejderne skal også vide, hvor de finder information om deres lokale arbejdsmiljø, fx APV-handleplaner og APV-rapporter. Herunder er listet eksempler på emner, som Arbejdstilsynet kan finde på at spørge ind til og bede om dokumentation på:

  • Arbejdspladsvurdering (APV) – HUSK at foretage en ny APV ved flytning og andre ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet!
  • AU’s arbejdsmiljøorganisation og den lokale arbejdsmiljøorganisation
  • AMO’s medlemmer har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  • AMO’s medlemmer er blevet tilbudt supplerende uddannelse
  • Bevis for at de ansatte har lovpligtige uddannelser, som er relevant for deres funktion
  • Kemisk risikovurdering og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
  • Brugsanvisninger til og lovpligtigt eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler
  • Arbejdsmiljøstatistik
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Skriftlig rygepolitik  

Se også AU's uddybende vejledning om besøg fra Arbejdstilsynet

På AT’s hjemmeside finder du guiden ’Bliv klar til tilsyn’, som er AT’s gode råd ift. , hvordan I bliver klar til et tilsynsbesøg.

Hvem får besøg?

Alle enheder på universitetet - uanset størrelse og geografi - kan få besøg af Arbejdstilsynet. AT udvælger et eller flere p-numre (en produktionsenhed/bygning), som de vil undersøge.

En adresse kan huse forskellige organisatoriske enheder (fx to institutter på samme etage eller på forskellige etager eller et administrationscenter), men enhederne på adressen vil have samme P-nummer. Derfor vil tilsynsbesøget sandsynligvis omfatte alle enhederne på adressen.  AT’s tilsynsførende har ret til adgang til hele virksomheden og ret til at tale med alle medarbejdere.

Afgørelser fra AT

Viser et tilsynsbesøg ikke væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, får virksomheden et brev om, at arbejdsmiljøet er i orden. Viser tilsynet, at der er væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, får virksomheden et påbud om at bringe forholdene i orden inden en bestemt dato og måske med hjælp fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Ved grove overtrædelser gives et straks påbud, der indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Når arbejdsmiljøforholdene er bragt orden i, kan enheden forvente at få et opfølgende kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet.

AT har flere forskellige reaktionsmuligheder. På AT’s hjemmeside finder du en samlet oversigt over.

Pr. 1. februar 2024 har AT afskaffet den hidtidige smileyordning. I stedet indfører AT i løbet af sommeren 2024 et nyt system. Det nye system skal omfatte alle danske og udenlandske virksomheder, som har haft et tilsynsbesøg inden for de seneste 6 måneder. Det vil fremgå af systemet, hvilke virksomheder der har fået en afgørelse, samt hvilket arbejdsmiljøproblem

Svar til AT

Det er obligatorisk at anvende Arbejdstilsynets digitale selvbetjeningsløsning “Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI), når man melder tilbage på en reaktion fra Arbejdstilsynet, fx et påbud eller svar på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse.  

Adgang til ADVI kræver, at du har adgang til mitID erhverv. På AU’s hjemmeside kan du se, hvordan du får adgang.

Reaktioner fra AT og evt. svar på disse skal journaliseres. Ansvaret for dette ligger lokalt.