Arbejdsulykke (Arbejdsskade)

OBS! Arbejdsulykker anmeldes ved at udfylde oplysningerne online via et link i højre side.

Når anmeldelsen er færdig, gennemgår arbejdsskadeteamet anmeldelsen og sørger for indsendelse af oplysningerne.

Vær opmærksom på, at arbejdsgiveren (AU) ifølge Arbejdsskadeloven har pligt til at anmelde arbejdsulykker inden 14 dage efter hændelsen gældende fra den 1. juli 2022.

I praksis betyder det, at I skal anmelde hændelsen så hurtigt I kan, når I er bekendt med, der er en hændelse med psykisk eller fysisk personskade. Hvis anmeldelsen overskrider de 14 dage, er det vigtigt at anmelde alligevel, da de 14 dage handler om arbejdsgiverens pligt til at anmelde, men arbejdsgiveren, AU, kan ikke anmelde til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, før informationen vedr. hændelsen er oplyst via linket til højre på siden.

Hvad er en arbejdsulykke (arbejdsskade)

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk arbejdsskade, der sker for en person, og som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. 

Arbejdsskadeloven dækker ansatte ved Aarhus Universitet. Studerende skal henvende sig til eget forsikringsselskab i tilfælde af en ulykke, medmindre de kommer til skade under udførelsen af en arbejdsopgave for universitetet (se notat om 'Forsikringsforhold på Aarhus Universitet' i højre side).

Erhvervssygdomme (arbejdsbetingede lidelser) skal anmeldes gennem egen læge.

Sådan anmeldes en arbejdsulykke

Hvis man, som ansat, kommer ud for en hændelse/ulykke i forbindelse med arbejdet, skal man hurtigst muligt kontakte sin arbejdsmiljøgruppe (lederen og/eller arbejdsmiljørepræsentanten) og ulykken anmeldes hurtigst muligt, når der er personskade, psykisk eller fysisk.

Den tilskadekomne og en fra arbejdsmiljøgruppen skal i fællesskab anmelde arbejdsulykken (se højre side).  

Vær opmærksom på, at arbejdsgiveren (AU) ifølge Arbejdsmiljøloven har pligt til at anmelde arbejdsulykker inden 14 dage efter hændelsen. I praksis betyder det, at I skal anmelde hændelsen så hurtigt I kan, når I er bekendt med, der er en hændelse med psykisk eller fysisk personskade. I skal også anmelde hændelsen, selvom der er gået lang tid.

Erhvervssygdom

Ved en erhvervssygdom (arbejdsbetinget lidelse) forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

En formodet eller konstateret erhvervssygdom anmeldes via egen læge eller tandlæge.

Læs mere om erhvervssygdom her.

Dødsfald på arbejdspladsen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade. Det samme gælder ethvert dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads.

Underretning skal finde sted på telefonnummer 20 42 63 97 til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (www.aes.dk).

Nærved ulykke

Hændelser, som kunne være blevet til arbejdsulykker, men hvor der ikke skete personskade, kaldes nærved ulykker/tilløb til arbejdsulykker. Disse ulykker kan registreres på skema for nærvedulykker(se i højre sidemargen) for at reducere risikoen for en gentagelse af hændelsen. Find værktøjer under Lær af ulykken.

Læs mere om nærved ulykker her.

Brilleskade

Brilleskader skal anmeldes til AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, som vurderer retten til erstatning.

Læs mere om brilleskader her.

Det videre forløb

AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø sørger for anmeldelse til Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringsenheden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via EASY (Danmarks system til elektronisk anmeldelse af arbejdsskader). AU HR sender desuden en kopi af anmeldelsen til skadelidte og en anonymiseret udgave til arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender kopier af alle udgående breve til den tilskadekomne. Herved er den tilskadekomne hele tiden orienteret om sagens aktuelle status.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør om den anmeldte arbejdsulykke kan anerkendes som en arbejdsskade og vurderer, om der eventuelt skal udbetales erstatning. Alle udgifter vedrørende undersøgelse af skaden, skal i undersøgelsestiden, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring undersøger skadens omfang, betales af skadelidtes enhed. En eventuel erstatning udbetales direkte til skadelidte af forsikringsenheden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og skadelidtes enhed vil senere blive opkrævet erstatningen.

Senest 3 måneder efter en skade er anmeldt afgør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om de kan anerkende eller afvise en anmeldt skade. Inden for 1 år fra anmeldelsen af hændelsen træffer de en afgørelse om godtgørelse og erstatning. - Ved erhvervssygdomme vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 6 måneder fra anmeldelsen afgøre, om en anmeldt sygdom kan anerkendes eller afvises. Hvis sygdomme skal behandles i Erhvervssygdomsudvalget er fristen 2 år.

Bemærk: AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø vurderer alle ulykker med et fravær under en dag. Skader uden fravær ud over tilskadekomstdagen er ikke anmeldelsespligtige, og de vil derfor i første omgang kun blive registreret. Ifølge lovgivningen vil den tilskadekomnes mulighed for at få anmeldt ulykken som en mulig arbejdsskade udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. Det er derfor vigtigt at melde tilbage til AU HR, såfremt der opstår gener eller udgifter i forbindelse med ulykken.

Lær af ulykken

Lær af ulykken - Så den ikke gentager sig

Hvordan undgår I arbejdsulykker på din arbejdsplads?

Hvis der er sket en arbejdsulykke – eller der var lige ved at ske en – er det vigtigt, I finder ud af, hvad der gik galt. Så kan I nemlig forhindre, at det sker igen. 

I denne lille film, findes 5 gode råd til, hvordan I undersøger en ulykke og styrker det forebyggende arbejde.

Arbejdstilsynet værktøj til læring af ulykker

findes her.

Risikovurdering er et godt redskab til forebyggelse af ulykker

som findes her.

ANMELD EN ARBEJDSULYKKE

Arbejdsmiljøgruppen anmelder/registrerer en ulykke via dette link:

Kommer en ansat ved Aarhus Universitet ud for en ulykke, skal AU anmelde ulykken, hvis den er opstået ifm. udførelse af arbejde for en AU-enhed. Hvis ulykken er opstået under udførelse af arbejde for en anden arbejdsgiver, fx Aarhus Universitetshospital, er det ikke AU’s opgave at anmelde ulykken. Anmeldepligten ligger ved den arbejdsgiver, som arbejdet udføres for i ulykkessituationen


Øvrige blanketter:


Har du spørgsmål, kan du kontakte AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø på e-mail: arbejdsskader@au.dk 

Forsikringsforhold

AU er som andre statsinstitutioner selvforsikret, og i notatet 'Forsikringsforhold på Aarhus Universitet' beskrives dette forhold, og der gives eksempler på, hvordan AU's selvforsikring dækker person- og tingskade.

Læs også om arbejdsskadesikring under transport.

Behandlingsudgifter

Hvis du i forbindelse med skaden har udgifter til tandlæge, fysioterapi, kiropraktor mv., skal du hurtigst muligt indsende disse regninger til AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø, som formidler dem videre til Universitetets forsikringsselskab i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det er vigtigt, at du sender udgifterne til os og ikke direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du lægger altså i første omgang selv ud for behandlingsudgifterne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om du helt eller delvist skal have dækket eventuelle udgifter i forbindelse med skaden, hvorefter arbejdsgiver får besked. Eventuel tilbagebetaling af behandlingsudgifter sker kun, hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade.

Kommet til skade i udlandet?

Er du kommet til skade i udlandet – fx i forbindelse med et forskningsophold, en konference eller feltarbejde – så kan din skade anmeldes som en arbejdsskade.

Ved ulykker eller skader, der ikke kan betegnes som arbejdsskader, kan eventuelle udgifter til skadebehandling mv. dog dækkes af AU’s rejseforsikring (Europæiske Rejseforsikring). Husk at du altid skal medbringe et forsikringskort på tjenesterejser. Læs mere på AU Økonomi's hjemmeside