Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Én gang om året skal arbejdsmiljøudvalget gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. Formålet er dels, at gøre status over det forgangne års arbejdsmiljøindsats samt drøfte de kommende arbejdsmiljøopgaver og -udfordringer 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er en del af de lovpligtige opgaver for arbejdsmiljøorganisationen og er et centralt redskab til at styrke den forebyggende indsats gennem planlægning og drøftelse af konkrete indsatsområder.

Arbejdsmiljødrøftelsen er også med til at belyse, om arbejdsmiljøorganisationen er hensigtsmæssigt sammensat, og om møder og andre aktiviteter er planlagt, så arbejdsmiljøorganisationen kan løse alle relevante opgaver.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har til formål at:   

Formål Understøttende spørgsmål
Evaluere det foregående års mål og delmål  

Opnåede I de resultater, som I fastsatte ved sidste års arbejdsmiljødrøftelse? Hvad gjorde I konkret? Er der mål, som ikke blev nået, og hvorfor?

Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år

Står I over for særlige udfordringer, f.eks. i form af nye arbejdsopgaver, dårligt indeklima, reorganisering m.m? Her kan data fra APV, fraværs- og ulykkesdata, viden fra runderinger og arbejdsmiljøgruppernes konkrete viden være grundlag for temaer m.m.

Definere indsatsområder og fastlægge konkrete mål for det kommende års samarbejde

Hvilke konkrete indsatser vil I sætte i gang, og hvad skal de resultere i? Eksempler kunne være en indsats for bedre kollegial opbakning og samarbejde, et konkret mål om at reducere arbejdspres eller indsatser for at forebygge muskel-/skeletbesvær.

Afdække behovet for kompetenceudvikling og aftale uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen Som medlem af en arbejdsmiljøgruppe skal man have tilbudt 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse inden for det første funktionsår, og 1,5 dags efteruddannelse hvert år derefter. 

Evakuering og Beredskab  

Alle lokale arbejdsmiljøudvalg skal mindst én gang årligt sørge for, at der bliver holdt evakueringsøvelser på de lokationer, de dækker. Udvalgene skal desuden sørge for evaluering af øvelserne samt løbende sikre kvaliteten af evakueringsprocedurer og -rutiner.
Fastlægge hvordan jeres samarbejde skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller

Hvor ofte skal arbejdsmiljøudvalget (AMG/LAMU/FAMU/AAMU) mødes? Hvordan skal kontakten være imellem arbejdsmiljøgrupper og LAMU? Skal der indkaldes særlig ekspertise til konkrete opgaver?