Valg til arbejdsmiljøorganisationen

Der er valg til arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet hvert 3. år. Valget starter den 27. november 2023, hvor medarbejdere kan stille op som arbejdsmiljørepræsentant til en arbejdsmiljøgruppe i egen institut eller enhed. Funktionsperioden for den nye arbejdsmiljøorganisation starter den 1. marts 2024. Find tidsplanen her.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for tre år af gangen. Den igangværende periode udløber den 29. februar 2024 og ledere på alle niveauer sætter rammerne om valget i samarbejde med medarbejderne i arbejdsmiljøudvalgene via en lokal valgtovholder. Sådan afholdes lokale AMO-valg.


Hvem kan stille op?

Valget af arbejdsmiljørepræsentanter sker blandt alle medarbejdere. Ledere bliver udpeget til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg af deres overordnede ledere.  

Lov- og aftalegrundlag for valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AU

For at blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant, skal du have været ansat på AU i mindst 9 måneder, inden du kan stille op.  

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter følger reglerne for valg af tillidsrepræsentanter hvad angår ansættelsesforhold.

OBS: Der er intet krav om, at en arbejdsmiljørepræsentant skal være medlem af en faglig organisation.

Suppleanter til arbejdsmiljøgrupper på AU

Der er iflg. lovgivningen (7.2.9. Arbejdsmiljørepræsentant) ikke suppleanter til arbejdsmiljøgrupperne. På AU vælges der derfor ikke suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter. 

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant. 

Ifølge bekendtgørelsen skal der ikke vælges suppleant for arbejdsmiljørepræsentanten, men en arbejdsplads kan beslutte at gøre mere end loven foreskriver. 

Der henstilles til, at brugen af suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter begrænses på AU. Hvis der ønskes suppleanter og dette besluttes af ledelsen, bør følgende gælde: 

  • Suppleanterne har ikke samme status og tillidsmandslignende beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentanter før de formelt tiltræder som sådan efter min. 1 måneds (forventet) fravær af den valgte arbejdsmiljørepræsentant.

  • Såfremt suppleanter formelt tiltræder som arbejdsmiljørepræsentant, skal vedkommende orientere sin eventuelle faglige organisation. 

  • Suppleanterne vil som udgangspunkt ikke blive tilbudt uddannelse eller inviteres til møder for arbejdsmiljøorganisationen. 

Det påhviler fakultetet selv at orientere suppleanterne om disse forhold. 

Der kan være suppleanter til Lokalarbejdsmiljøudvalg (LAMU), Fakultets/administrationsudvalg (FAMU/AAMU) og Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU) hvis dette besluttes af ledelsen. Suppleanterne skal dog vælges blandt de allerede valgte arbejdsmiljørepræsentanter. 

Når der ikke er valgt en arbejdsmiljørepræsentant

Vær opmærksom på, at arbejdsmiljørepræsentantens funktionsperiode slutter 29. februar 2024, hvor der afholdes et samlet AU valg. Kontakt evt. jeres arbejdsmiljøkontaktperson ved behov for sparring. Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en repræsentant.

Valg af ny arbejdsmiljørepræsentant?

Ved det ordinære valg hvert tredje år er der valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

Der kan også komme behov for valg i andre perioder. Hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant fratræder sin stilling, går på orlov eller bliver sygemeldt i mere end 4 måneder ad gangen, kan der holdes nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter inden for den 3-årige valgperiode. En allerede valgt arbejdsmiljørepræsentant kan ikke fratræde sit hverv eller blive 'væltet' af sine kollegaer jf. AT vejledning F.3.3 stk 10.1

Sådan gør I

Hvis en arbejdsmiljøgruppe mangler repræsentation, opfordrer AU interesserede medarbejdere til at stille op som arbejdsmiljørepræsentant.

Her er de værktøjer, I har brug for: