Arbejdspladskultur på AU

Universitetsledelsen, hovedsamarbejds- og hovedarbejdsmiljøudvalget har igangsat en flerårig indsats om arbejdspladskultur. Formålet er bl.a. at gøre AU til en endnu bedre arbejdsplads med samarbejde på tværs af fagligheder og enheder og øge vores bevidsthed om ansvar, vaner, omgangstone mv.

Den gode kultur på arbejdspladsen skal bidrage positivt til den fælles kerneopgave og er en del af målsætningerne i AU’s strategi 2020-2025.

Arbejdspladskulturen er forankret i AU’s personalepolitik (normer for det daglige arbejdsliv) og skal understøtte en sund balance for alle ansatte mellem opgaver, tid og kvalitet.

God arbejdspladskultur skal ses som en forudsætning for at lykkes med videreudviklingen af universitetets kerneopgaver, og derfor er både ledere, medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter centrale aktører i dialogen om arbejdspladskultur.

Det er vigtigt, at dialoger om arbejdspladskultur foregår/fortsætter i alle afdelinger og enheder og i ledelsesfora samt i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Her har lederne en vigtig rolle ift. at igangsætte og fastholde dialogerne.  


Kom godt i gang med dialogerne

Formålet med dialogerne er at skabe en fælles bevidsthed om kulturen og tale om temaer, der kan være svære at sætte ord på. Herigennem bliver det muligt at få øje på, hvad I kan arbejde (videre) med for at fremme en god arbejdspladskultur i jeres enhed.

Det er vigtigt, at I i starten af en dialog sætter ord på, hvilke forskellige opfattelser, I har af god arbejdspladskultur. Det gør det nemmere at forventningsafstemme, hvad der skal fokuseres på, inden der fx tages initiativ til at handle på de umiddelbare ting, der ikke fungerer.

Brug følgende spørgsmål som inspiration til lokale dialoger:

  • Hvad kendetegner vores kultur i dag? Og er den som, vi synes, den skal være?
  • Hvilken arbejdspladskultur ønsker vi? Ønsker vi det samme? Og hvad kan bringe os i den retning?
  • Hvad er på spil i miljøerne, fx mellem VIP-TAP, VIP-VIP, junior-senior forskere og TAP-TAP mv.? Hvilke dilemmaer og udfordringer præger vores samarbejde?
  • Hvilken betydning har AU's otte normer for dagligt arbejdsliv for vores arbejdsfællesskab?
  • På hvilke områder kan vores samarbejde blive endnu bedre, så vi lykkes optimalt med det, vi skal, og trivsel og arbejdsglæde styrkes? 

Kulturtjek - et dialogværktøj

Kulturtjek værktøjet kan I bruge til at skabe et fælles billede af jeres eksisterende og ønskede kultur.

Download Kulturtjek

Ledere (og evt. andre), der skal facilitere en dialog om kultur, kan finde konkret inspiration til dette i Lederens procesguide til Kulturtjek

Særligt til ledere

Når det kommer til arbejdspladskultur, har vi alle et ansvar. Og som leder har du et særligt ansvar ift. at få arbejdspladskultur sat på dagsordenen i din enhed og hjælpe med at fremme den ønskede kultur.

Her kan du få inspiration til dine opgaver undervejs.  

Lederens guide til kultur-arbejde

Hvis I arbejder med psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er med til at skabe en arbejdspladskultur, hvor mennesker er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. På en arbejdsplads præget af psykologisk tryghed har det ikke negative konsekvenser at dele tvivl, uenighed mv. Det bruges i stedet konstruktivt ind i arbejdet/samarbejdet og bidrager dermed positivt til læring, præstation, engagement og trivsel – et godt psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere om psykologisk tryghed og find inspiration til, hvordan I kan arbejde konkret med det hos jer.