FAQ

Oftest stillede spørgsmål

En mors ret til orlov i forbindelse med graviditet og fødsel.

Hvad har jeg ret til at afholde af orlov?

Som mor har du i forbindelse med graviditet og fødsel ret til graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov.

Hvordan ser et standard orlovsforløb ud?

Et standard orlovsforløb er delt op i tre faser:

  • Graviditetsorlov: Du har ret til 6 ugers fravær med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Den dag, fødslen forventes at finde sted, medregnes i graviditetsorloven.
  • Barselsorlov: Du har ret til 14 ugers fravær med løn fra dagen efter fødslen.
  • Forældreorlov: Forældreorloven holdes som udgangspunkt efter din barselsorlov efter den 14. uge. Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Barnets far har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.


Hvad er beskæftigelseskravet?

As of 1 July 2018, the employee must be employed either on the day before absence from work commences or on the first day of the absence period. In addition, the employee must have registered at least 160 hours in the income register within the last four months – and the employee must have worked at least 40 hours per month in at least three of the last four calendar months.

The calculation of the employment requirement has been digitised, and Udbetaling Danmark – the Public Benefits Administration will be able to monitor the right to parental benefits through the income register.

The employment requirement can be met by other means – see section 27 of the Act on Entitlement to Leave and Benefits in the Event of Childbirth (Barselsloven).


Hvordan fastlægges graviditetsorloven?

Som udgangspunkt for, hvordan 6-ugers perioden fastlægges, anvendes din praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis det fremgår af din vandrejournal, at der ved en ultralydsscanning foretaget mellem uge 12 og uge 20 er fastsat et andet forventet fødselstidspunkt, anvendes dette i stedet. Ved planlagt kejsersnit lægges datoen for kejsersnittet til grund.

Hvad sker der med graviditetsorlovsperioden, hvis jeg føder tidligere eller føder senere end den forventede terminsdato?

Hvis du føder tidligere end forventet, vil din graviditetsorlov blive kortere end 6 uger.

Hvis du føder senere end forventet, vil graviditetsorloven blive længere end 6 uger. Det vil dog ikke medføre nogen afkortning af den barselsorlov, som du har ret til efter fødslen.

Har jeg mulighed for at arbejde delvist under graviditetsorloven?

Efter aftale med nærmeste leder har du mulighed for at arbejde delvist under graviditetsorloven.

Hvornår skal jeg senest meddele arbejdspladsen, at jeg går på graviditetsorlov?

Du skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt underrette din nærmeste leder om tidspunktet for den forventede fødsel og om, i hvilket omfang, du vil afholde graviditetsorlov.

Hvordan meddeler jeg arbejdspladsen, at jeg går på graviditetsorlov?

Du skal indsende barselsskema 1 - mor.

Skal jeg holde barselsorlov?

Du har pligt til at holde barselsorlov i de første 2 uger efter fødslen og herefter ret til barselsorlov i de følgende 12 uger.

Hvordan og hvornår meddeler jeg arbejdspladsen, at jeg gerne vil afholde barselsorlov?

Hvis du gerne vil afholde barselsorlov også efter de 2 første uger efter fødslen, skal du inden 8 uger efter fødslen meddele din nærmeste leder om, hvornår du vil genoptage arbejdet ved at indsende barselsskema 2 - mor.

Kan jeg genoptage arbejdet delvist under barselsorloven?

Du kan efter aftale med din nærmeste leder genoptage arbejdet delvist (dog ikke de første 2 uger efter fødslen) med eller uden tilsvarende forlængelse af orlovsperioden.

Kan barselsorloven udskydes til senere brug, hvis jeg genoptager arbejdet i fuldt omfang?

Der er mulighed for efter aftale med nærmest leder, at genoptage arbejdet i fuldt omfang, men den resterende barselsorlov kan ikke udskydes til senere brug i f.eks. forældreorlovsperioden.

Hvor mange ugers forældreorlov kan jeg holde?

Forældreorloven holdes som udgangspunkt efter din barselsorlov efter den 14. uge. Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Barnets far har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

Lønnet/ulønnet forældreorlov?

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Hvor meget forældreorlov kan jeg/vi holde?

Som statsansat vil 6 ugers forældreorlov være øremærket til dig som mor. Du har ret til fuld løn i disse 6 uger.  Såfremt barnets far også er omfattet af statens barselsaftale, har han ret til fuld løn i 7 uger (forlængelsen af den øremærkede lønret til faderen/medmoderen er gældende for børn født den 1. april 2015 eller senere). Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis barnets far ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 12 uger med fuld løn. Dette gælder uanset om faderen holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.               

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger.

Fleksible muligheder for afholdelse af forældreorloven

Kan jeg genoptage arbejdet delvist under forældreorloven?

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af forældreorloven.

Kan jeg udstrække forældreorloven?

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.

Kan jeg udskyde forældreorloven?

Ja, du kan udskyde hele eller dele af forældreorloven Se under Retsbaseret udskudt orlov og Aftalebaseret udskudt orlov.

Hvad er Retsbaseret udskudt orlov?

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudt orlov.

Hvad er Aftalebaseret udskudt orlov?

Du kan efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på Aarhus Universitet.

Hvordan og hvornår meddeler jeg arbejdspladsen, at jeg gerne vil afholde udskudt orlov?

Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov.

Kan jeg være på barsel og samtidig deltage i en konference?

Du må gerne arbejde, mens du er på barselsorlov, men det forudsætter, at dine barselsdagpenge bliver sat ned med de timer, du arbejder. Hvis der er tale om en lønnet barselsperiode skal universitetets barselsdagpengerefusion stoppes i den periode, hvor du udfører arbejde.

Kan min ansættelse blive forlænget som følge af barsels- og forældreorlov?

Hvis du er ansat i en videreuddannelsesstilling (ph.d.-stipendiater, adjunkter/forskere og postdocs) kan du få ansættelsesperioden forlænget svarende til fraværsperiodens længde. Udløber din ansættelsesperiode under barslen, vil du få forlænget din ansættelse svarende til fraværet inden ansættelsesperiodens udløb.

Du har ret til at forblive i ansættelse ved barselsrelateret fravær, hvis deres tidsbegrænsede ansættelse udløber under barsel. Du får derfor i denne periode ret til lønnet fravær i overensstemmelse med Statens barselsaftale, og du vil have ret til ferie og pension ved en ulønnet orlovsperiode, jf. Ferielovens § 5 og Statens barselsaftale § 13. 

Hvad får jeg i dagpenge, når jeg går på ulønnet orlov?

Barseldagpengene bliver beløbet regnet ud efter, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timen. Du kan dog højst få 4.180 kr. (2016) i barseldagpenge om ugen før skat.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få passet mit barn efter endt orlov?

Længden af den samlede barselsorlov skal meddeles universitetet senest 8 uger efter barnets fødsel. Du har derfor ikke krav på en forlængelse af orloven pga. pasningsvanskeligheder. Efter aftale med nærmeste leder kan du evt. afvikle ferie i forlængelse af din barsel.