Omsorgsdage

Biologiske forældre, medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Barnet skal have ophold hos den ansatte.

En omsorgsdag svarer til 7,4 timer for en fuldtidsansat. Hvis man er deltidsansat får man tildelt et forholdsmæssigt antal omsorgsdage i timer ift. ens beskæftigelsesgrad.

Omsorgsdagene kan ikke holdes før fødslen.

Omsorgsdage, der ikke er brugt, bortfalder som hovedregel ved kalenderårets udløb. Dette gælder uanset, om den ansatte har været afskåret fra at bruge dagene på grund af fx tjenestefrihed eller langvarig sygdom.

Omsorgsdage for det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan dog overføres til det følgende kalenderår. Dette gælder, uanset hvornår i kalenderåret barnet er født/modtaget. På samme måde kan omsorgsdage, som den ansatte er forhindret i at bruge, fordi pågældende har afholdt barsels- eller adoptionsorlov i et helt kalenderår, overføres til det efterfølgende år.

Den ansatte har ikke ret til at afholde omsorgsdagene i tilknytning til orloven. Arbejdsgiver bør dog imødekomme anmodning herom. Hvis en ansat inden for et kalenderår overgår til ansættelse hos en anden arbejdsgiver inden for aftalens område, medtages ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold.

Der er ikke krav om, at de to ansættelsesforhold skal ligge i direkte forlængelse af hinanden. Der gælder ingen varslingsregler for afholdelse af omsorgsdage. Anmodning om afholdelse bør dog ske tidligst muligt.