Omsorgsdage

Omsorgsdagsordningen blev omlagt pr. 1. oktober 2005.

Biologiske forældre, medmødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Barnet skal have ophold hos den ansatte.

En omsorgsdag svarer til 7,4 timer for en fuldtidsansat. Hvis man er deltidsansat får man tildelt et forholdsmæssigt antal omsorgsdage i timer ift. ens beskæftigelsesgrad.

For ansatte, der pr. 30. september 2005 var - og fortsat er - ansat inden for aftalens område, gælder den nye ordning derimod kun i forhold til børn, der er født/modtaget 1. oktober 2005 eller senere.

Omsorgsdagene kan ikke holdes før fødslen.

Omsorgsdage, der ikke er brugt, bortfalder som hovedregel ved kalenderårets udløb. Dette gælder uanset, om den ansatte har været afskåret fra at bruge dagene på grund af fx tjenestefrihed eller langvarig sygdom.

Omsorgsdage for det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan dog overføres til det følgende kalenderår. Dette gælder, uanset hvornår i kalenderåret barnet er født/modtaget. På samme måde kan omsorgsdage, som den ansatte er forhindret i at bruge, fordi pågældende har afholdt barsels- eller adoptionsorlov i et helt kalenderår, overføres til det efterfølgende år.

Den ansatte har ikke ret til at afholde omsorgsdagene i tilknytning til orloven. Arbejdsgiver bør dog imødekomme anmodning herom. Hvis en ansat inden for et kalenderår overgår til ansættelse hos en anden arbejdsgiver inden for aftalens område, medtages ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold.

Der er ikke krav om, at de to ansættelsesforhold skal ligge i direkte forlængelse af hinanden. Der gælder ingen varslingsregler for afholdelse af omsorgsdage. Anmodning om afholdelse bør dog ske tidligst muligt.

Gammel ordning frem til 30. september 2005

Efter den gamle ordning fik ansatte i staten 10 omsorgsdage med løn pr. barn, når fødslen/modtagelsen fandt sted. Omsorgsdagene skal afholdes inden barnet fylder 18 år. Ved fratræden og umiddelbar overgang (direkte forlængelse) til anden ansættelse inden for aftalens område overføres eventuelle ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold. Er der ikke en direkte overgang til den nye ansættelse - afholdes fx ferie efter fratræden - bortfalder omsorgsdagene ved fratræden.