Proceskonsulentuddannelse

Kurset er for dig, der arbejder med udviklingsopgaver inden for administration, undervisning eller forskning, der kræver procesforståelse, men mangler konkrete værktøjer til facilitering af samarbejdssituationer, møder, undervisnings- og udviklingsforløb, i en hverdag præget af kompleksitet. 


Skab bedre resultater

På uddannelsen vil du få konkrete værktøjer og færdigheder, som kan hjælpe dig til at blive en dygtig procesleder. En styrket procesforståelse vil sætte dig i stand til at skabe bedre resultater og gode samarbejdsrelationer

Målgruppe

Kurset henvender sig til både videnskabelige og administrative medarbejdere, som arbejder med udvikling, undervisning, vejledning og/eller forskning. Målgruppen vil typisk være udviklings- og specialkonsulenter, konsulenter med strategi- og planlægningsopgaver, forskningsledere, eller medarbejdere med undervisningsansvar, afdelingsansvar/teamansvar og/eller projektansvar.

Baggrund

Det at løse udviklingsopgaver i en moderne organisation som Aarhus Universitet med en hverdag præget af høj kompleksitet, forskellige og modsatrettede interesser stiller nogle særlige krav til medarbejdernes processuelle færdigheder og kompetencer. Forløbet kvalificerer dig til at kunne skabe udvikling gennem facilitering af meningsskabende involverende processer, inden for de givne ledelsesmæssige og strategiske rammer.

Uddannelsens mål/udbytte

Målet med uddannelsen er, at uddanne højt kvalificerede proceskonsulenter, der kan trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste metoder og teknikker indenfor proceskonsultation. Der vil særligt være fokus på:

 • At gennemføre og facilitere forandringsprocesser i praksis
 • Kobling mellem systemisk teori og praksis (herunder brug af procesværktøjer)
 • Involvering, udforskning og samskabelse, som vej til forandring i relationer og situationer uden ledelsesansvar
 • Afklaringsprocesser til afdækning af mål og behov
 • Systematisk og metodeunderstøttet udvikling og design af udviklingstiltag (procesdesign)
 • Rollebevidsthed og træning i praktisk facilitering (egen rolle)
 • Spørge- og samtaleteknik, - herunder coachende tilgang

Uddannelsens indhold og opbygning

Modul 1: Systemisk teori, procesforståelse og samtalestyring

 • Systemisk teori og konstruktivistisk erkendelsesteori som grundlag for forandring
 • Grundlæggende værktøjer og interventionsmodeller i proceskonsultation
 • Proces- og samtalestyring gennem styring af sprogspil (gamemastery)
 • Proceskonsulentens rolle, herunder interventionsbegreberne, nysgerrighed, neutralitet og uærbødighed i forhold til egne hypoteser og løsningsforslag.
  (På første modul inddeles deltagerne i netværksgrupper, som forbereder cases og laver hjemmeopgaver med afsæt i egne organisatoriske opgaver/udfordringer) 

Modul 2: Sproget som ramme for forandring, værdsættende tilgang og spørgeteknik

 • Socialkonstruktionisme, sammenhæng mellem sprog og handling
 • Kommunikationsteori og -modeller, modtagerperspektiv, cirkularitet og feedback
 • Løsningsfokuseret tilgang
 • Værdsættende og ressourcefokuseret tilgang til forandring og gruppeudvikling
 • Decentrering, at skabe udvikling hos fokusperson/-grupper
 • Spørgeteknik og fasemodel for generering af spørgsmål 

Modul 3: Afklaringsprocesser og meningsskabelse i strategiske processer

 • Systemisk funderet model for afklaringsmøde
 • Redskaber til positiv reformulering og skabelse af konstruktive udviklingsønsker
 • Domæneteori, som udviklingsmodel i praksis
 • Mødefacilitering og teamudvikling

Modul 4: Forandringsledelse og procesdesign

 • Forandringsledelse, organisations- og forandringsparadigmer (strategiforståelse)
 • Organisationer som sociale systemer
 • Udvikling af procesdesign baseret på lokale og overordnede strategiske målsætninger og modeller.
 • Udvikling i teams (projekt- el.ledergrupper)
 • Involverende dialogværktøjer og metoder i procesfacilitering
 • Metoder til facilitering af storgruppeprocesser 

Modul 5: Proceskonsulentens samtaleværktøjer og coachende tilgang

 • Personlig gennemslagskraft som facilitator
 • Positioneringsteori og gruppedynamik
 • Coachingfærdigheder i relation til individer og grupper
 • Narrative metoder, sprog som organiserede fortællinger
 • Læring og systemisk tilgang til evaluering
 • Facilitering af egne procesdesign på holdet 

Forløbet afsluttes med en praksisopgave (eksamen) hvor deltagerne i gruppe faciliterer processer med hinanden som deltagere, hvorefter kursusbevis udleveres.

Netværksgruppedannelse

Du deltager i en netværksgruppe med andre deltagere på uddannelsen, med sigte på at understøtte implementering i egen kontekst gennem løbende perspektivering og afprøvning af uddannelsens metoder og tilgange i forhold til egne udfordringer og opgaver.

Afslutningsvis på modul 5 skal I, i netværksgrupperne designe og afvikle en proces for holdet, hvor de tilegnede procesfærdigheder demonstreres og perspektiveres.

Varighed

Uddannelsen har et omfang på 10 dage fordelt på
5 moduler af to dages varighed

Underviser

Bjarne Stark