Proceskonsulentuddannelse

Kurset er for dig, der arbejder med udviklingsopgaver inden for administration, undervisning eller forskning, der kræver procesforståelse, men mangler konkrete værktøjer til facilitering af samarbejdssituationer, møder, undervisnings- og udviklingsforløb, i en hverdag præget af kompleksitet. 


Skab bedre resultater

Proceskonsulentuddannelsen giver dig metoderne til at blive en dygtig procesleder og udvikler din evne til at stå sikkert i rollen som procesleder. På uddannelsen vil du få en stor værktøjskasse bestående af involverende praksisrettede procesredskaber som styrker engagement og resultater i udviklings- og samarbejdsprocesser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til både videnskabelige og administrative medarbejdere, som arbejder med udvikling, undervisning, vejledning og/eller forskning. Målgruppen vil typisk være udviklings- og specialkonsulenter, konsulenter med strategi- og planlægningsopgaver, forskningsledere, eller medarbejdere med undervisningsansvar, afdelingsansvar/teamansvar og/eller projektansvar.

Baggrund

Det at løse udviklingsopgaver i en moderne organisation som Aarhus Universitet med en hverdag præget af høj kompleksitet, forskellige og modsatrettede interesser stiller nogle særlige krav til medarbejdernes processuelle færdigheder og kompetencer. Forløbet kvalificerer dig til at kunne skabe udvikling gennem facilitering af meningsskabende involverende processer, inden for de givne ledelsesmæssige og strategiske rammer.

Uddannelsens mål/udbytte

Målet med uddannelsen er, at uddanne højt kvalificerede proceskonsulenter, der kan trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste metoder og teknikker indenfor proceskonsultation. Der vil særligt være fokus på:

 • At gennemføre og facilitere forandringsprocesser i praksis
 • Kobling mellem systemisk teori og praksis (herunder brug af procesværktøjer)
 • Involvering, udforskning og samskabelse, som vej til forandring i relationer og situationer uden ledelsesansvar
 • Afklaringsprocesser til afdækning af mål og behov
 • Systematisk og metodeunderstøttet udvikling og design af udviklingstiltag (procesdesign)
 • Rollebevidsthed og træning i praktisk facilitering (egen rolle)
 • Spørge- og samtaleteknik, - herunder coachende tilgang

Uddannelsens indhold og opbygning

Modul 1: Systemisk teori, procesforståelse og samtalestyring

 • Systemisk teori og konstruktivistisk erkendelsesteori som grundlag for forandring
 • Grundlæggende værktøjer og interventionsmodeller i proceskonsultation
 • Proces- og samtalestyring gennem styring af sprogspil (gamemastery)
 • Proceskonsulentens rolle, herunder interventionsbegreberne, nysgerrighed, neutralitet og uærbødighed i forhold til egne hypoteser og løsningsforslag.
  (På første modul inddeles deltagerne i netværksgrupper, som forbereder cases og laver hjemmeopgaver med afsæt i egne organisatoriske opgaver/udfordringer) 

Modul 2: Sproget som ramme for forandring, værdsættende tilgang og spørgeteknik

 • Socialkonstruktionisme, sammenhæng mellem sprog og handling
 • Kommunikationsteori og -modeller, modtagerperspektiv, cirkularitet og feedback
 • Løsningsfokuseret tilgang
 • Værdsættende og ressourcefokuseret tilgang til forandring og gruppeudvikling
 • Decentrering, at skabe udvikling hos fokusperson/-grupper
 • Spørgeteknik og fasemodel for generering af spørgsmål 

Modul 3: Afklaringsprocesser og meningsskabelse i strategiske processer

 • Systemisk funderet model for afklaringsmøde
 • Redskaber til positiv reformulering og skabelse af konstruktive udviklingsønsker
 • Domæneteori, som udviklingsmodel i praksis
 • Mødefacilitering og teamudvikling
 • Håndtering af Krydspres i processer

Modul 4: Forandringsledelse og procesdesign

 • Forandringsledelse, organisations- og forandringsparadigmer (strategiforståelse)
 • Organisationer som sociale systemer
 • Udvikling af procesdesign baseret på lokale og overordnede strategiske målsætninger og modeller.
 • Procesretfærdighed og ledelse af upopulære forandringer (fair proces)
 • Involverende dialogværktøjer og metoder i procesfacilitering
 • Metoder til facilitering af storgruppeprocesser 

Modul 5: Proceskonsulentens samtaleværktøjer og coachende tilgang

 • At stå i det åbne og personlig gennemslagskraft som facilitator
 • Coachende tilgang til individer og grupper
 • Udvikling i teams (projekt- el.ledergrupper)
 • Håndtering af den spændingsfyldte/svære samtale og modstand
 • Facilitering af egne procesdesign på holdet 

Forløbet afsluttes med en praksisopgave, hvor deltagerne i gruppe faciliterer processer med hinanden som deltagere, hvorefter kursusbevis udleveres.

Netværksgruppedannelse

Du deltager i en netværksgruppe med andre deltagere på uddannelsen, med sigte på at understøtte implementering i egen kontekst gennem løbende perspektivering og afprøvning af uddannelsens metoder og tilgange i forhold til egne udfordringer og opgaver.

Afslutningsvis på modul 5 skal I, i netværksgrupperne designe og afvikle en proces for holdet, hvor de tilegnede procesfærdigheder demonstreres og perspektiveres.

Varighed

Uddannelsen har et omfang på 10 dage fordelt på
5 moduler af to dages varighed

Underviser

Bjarne Stark