Ansættelsesudvalg i forbindelse med TAP-stillinger

  • Retningslinjerne gælder for både lederstillinger og ikke-lederstillinger på TAP-området.
  • Retningslinjerne gælder kun for månedslønnede stillinger.
  • Ved ansættelse af dekaner, prodekaner og institutledere gælder særlig proces.

Rådgivende ansættelsesudvalg

Formålet er - gennem fastlæggelse af retningslinjer for nedsættelse og sammensætning af rådgivende ansættelsesudvalg - at understøtte professionalisme, mangfoldighed og ligestilling i Aarhus Universitets rekruttering på TAP-området.

TAP-stillinger af mindst 1 års varighed

Ledige stillinger af mindst 1 års varighed skal annonceres, og der skal nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg, som bistår under rekrutteringsprocessen.

TAP-stillinger af under 1 års varighed

Ledige stillinger af under 1 års varighed kan annonceres, og der kan nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg. Hvis der ikke nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg, skal den relevante tillidsrepræsentant inddrages i forbindelse med den planlagte ansættelse.

Nedsættelse og sammensætning af rådgivende ansættelsesudvalg

Senest ved ansøgningsfristens udløb nedsætter den pågældende dekan/institutleder/administrative leder et rådgivende ansættelsesudvalg, bestående af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

Ansættelsesudvalget består af: dekanen/institutlederen/vicedirektøren eller dennes repræsentant samt 2 medarbejderrepræsentanter fra den relevante enhed. Medarbejderrepræsentanterne kan være enten 1 VIP-repræsentant og 1 TAP-repræsentant eller 2 TAP-repræsentanter. Hvis det skønnes nødvendigt, kan ansættelsesudvalget i særlige tilfælde suppleres med flere medlemmer.
Der bør tilstræbes, at begge køn er repræsenteret i ansættelsesudvalget.

Dekanen/institutlederen/vicedirektøren eller den, som vedkommende bemyndiger hertil, er formand for udvalget. Formanden er forpligtet til at indskærpe både kravet om fuld fortrolighed i forhold til ansøgningerne og konsekvenser af evt. inhabilitet over for udvalgets medlemmer.

På baggrund af ansættelsessamtalerne udformer det rådgivende ansættelsesudvalg en indstilling om, hvilken kandidat der skal ansættes. Udvalget kan indstille flere kandidater i prioriteret rækkefølge.

HR bistår det rådgivende ansættelsesudvalg gennem hele rekrutteringsprocessen.

Vedrørende lønforhandling ved nyansættelse henvises til beskrivelsen heraf.